Su­tra se otva­ra par­ki­ra­li­šte na Bo­ron­ga­ju

Večernji list - Hrvatska - - Zagreb -

Na mjes­tu ne­ka­daš­njeg bo­ron­gaj­skog buv­lja­ka su­tra bi tre­ba­lo bi­ti otvo­re­no par­ki­ra­li­šte s 200 mjes­ta. Obi­šao ga je ju­čer gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić ko­ji je us­to rad­ni­ke Čis­to­će, Za­gre­bač­kih ces­ta i Grad­skih grob­lja oba­vi­jes­tio da će od idu­će go­di­ne ima­ti ve­će pla­će. Do ta­da će do­bi­va­ti na­gra­de od 400, od­nos­no 500 ku­na mje­seč­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.