Trump mak­nuo ra­to­bor­nog br­ku, sa­da su mo­gu­ći i pre­go­vo­ri s Ira­nom

Da se pi­ta­lo sa­mo Bol­to­na, SAD bi ra­to­vao na ne­ko­li­ko fron­ti

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Slu­čaj­no ili ne, sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti na­kon što je pred­sjed­nik SAD-a Do­nald Trump otje­rao svog sa­vjet­ni­ka za na­ci­onal­nu si­gur­nost Joh­na Bol­to­na, ame­rič­ki dr­žav­ni tajnik Mi­ke Pom­peo najavio je da bi se pred­sjed­nik Trump mo­gao sastati s iranskim pred­sjed­ni­kom Ha­ssa­nom Rouhanijem na pred­sto­je­ćoj Op­ćoj skup­šti­ni UN-a “bez ikak­vih pre­du­vje­ta”.

“On će vas bom­bar­di­ra­ti”

Iako je ame­rič­ki dr­žav­ni tajnik Pom­peo ka­zao da li­de­ri dru­gih dr­ža­va ne tre­ba­ju oče­ki­va­ti pro­mje­ne u vanj­skoj po­li­ti­ci SAD-a zbog smje­ne sa­vjet­ni­ka ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka za na­ci­onal­nu si­gur­nost Bol­to­na, iz­gle­da da je na­kon od­la­ska Trum­po­va jastreba i naj­poz­na­ti­jeg čo­vje­ka u pred­sjed­ni­ko­voj ad­mi­nis­tra­ci­ji, u sa­mo ne­ko­li­ko sa­ti SAD ipak pro­mi­je­nio svo­je sta­vo­ve pre­ma Iranu s ob­zi­rom na to da je do pri­je ne­ko­li­ko sa­ti ame­rič­ki stav bio da ne­ma pre­go­vo­ra bez da Iran obus­ta­vi pro­gram ra­zvo­ja ba­lis­tič­kih ra­ke­ta te za­us­ta­vi fi­nan­cij­sku pot­po­ru i na­oru­ža­nje Hez­bol­la­hu, pa­les­tin­skoj mi­li­tant­noj sku­pi­ni Ha­mas, Is­lam­skom dži­ha­du te Hu­ti­ma u Je­me­nu ko­je SAD sma­tra te­ro­ris­tič­kim or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Ka­ko tvr­de ame­rič­ki me­di­ji, ve­čer pri­je smje­ne, pred­sjed­nik Do­nald Tramp i John Bol­ton žes­to­ko su se po­sva­đa­li zbog Trum­po­va pla­na da pri­mi li­de­re ta­li­ba­na u Camp Da­vi­du. “Naj­ra­to­bor­ni­ji brk Ame­ri­ke”, ka­ko je Bol­ton do­bio na­di­mak, tre­ći sa­vjet­nik za na­ci­onal­nu si­gur­nost Do­nal­da Trum­pa, i vo­de­ći “jas­treb” u nje­go­voj ad­mi­nis­tra­ci­ju, tra­žio je od pred­sjed­ni­ka oš­tri­ji stav pre­ma broj­nim dr­ža­va­ma, po­put Sje­ver­ne Ko­re­je. Bol­ton, glav­ni ar­hi­tekt Trum­po­ve po­li­ti­ke pre­ma Iranu, za­go­va­rao je i oš­tri­ji pris­tup pre­ma Ru­si­ji, Af­ga­nis­ta­nu i Ve­ne­zu­eli, a ne­ri­jet­ko se zbog svo­jih tvr­dih ra­di­kal­nih sta­vo­va, u ko­ji­ma je uvi­jek za­go­va­rao ra­to­ve i voj­ne intervenci­je, su­kob­lja­vao i s dr­žav­nim taj­ni­kom Mi­ke­om Pom­pe­om, jed­nim od naj­ve­ćih Trum­po­vih “lo­ja­lis­ta” u ad­mi­nis­tra­ci­ji.

– Svi zna­te ve­li­kog Joh­na Bol­to­na. On će vas bom­bar­di­ra­ti. On će vam uze­ti ci­je­lu zem­lju – znao se na­ša­li­ti Trump, pred­stav­lja­ju­ći Bol­to­na vo­đa­ma dru­gih ze­ma­lja. Sa­da već biv­ši sa­vjet­nik za na­ci­onal­nu si­gur­nost pre­uzeo je tu duž­nost u trav­nju 2018., od H. R. McMas­te­ra. Od­lu­ka o smje­ni Joh­na Bol­to­na sti­že u tre­nut­ku ka­da ame­rič­ki pred­sjed­nik nas­to­ji us­pos­ta­vi­ti di­plo­mat­ske kon­tak­te s du­go­go­diš­njim ne­pri­ja­te­ljem Ira­nom i in­ten­zi­vi­ra­ti pre­go­vo­re s do ju­čer omra­že­nom Sje­ver­nom Ko­re­jom. Tak­va Trum­po­va ini­ci­ja­ti­va na­iš­la je na snaž­ne ot­po­re Bol­to­na. Na­ime, ot­ka­zi­va­nje pre­go­vo­ra s ta­li­ba­ni­ma bio je sa­vjet Bol­to­na či­ji je stav bio da s ta­li­ba­ni­ma ne­ma ap­so­lut­no ni­kak­vih pre­go­vo­ra na ame­rič­kom te­ri­to­ri­ju i da tu ide­olo­ški ek­s­trem­nu te­ro­ris­tič­ku sku­pi­nu tre­ba voj­no po­ra­zi­ti.

Bol­ton, ko­ji je glav­ni “ar­hi­tekt” na­pa­da na Irak 2003. go­di­ne, čo­vjek ko­ji je Vi­je­ću si­gur­nos­ti pod­met­nuo laž­ne sa­te­lit­ske snim­ke ko­je su na­vod­no do­ka­zi­va­le da Sad­dam Hu­sse­in ima oruž­je za ma­sov­no uni­šte­nje, išao je pre­ma no­vom ra­tu, onom s Ira­nom. Broj­ni ame­rič­ki me­di­ji opi­su­ju Bol­to­na kao po­li­ti­ča­ra op­sjed­nu­tog Ira­nom i že­ljom da ga pre­ven­tiv­no na­pad­ne i sru­ši ta­moš­nji re­žim.

Upra­vo je on najavio od­la­zak ame­rič­ke rat­ne flo­te u Per­zij­ski za­ljev. Is­to­dob­no su opor­be­ni de­mo­kra­ti u Kon­gre­su upo­zo­ra­va­li da Bol­ton dras­tič­no pre­tje­ru­je pri­ka­zu­ju­ći Iran kao naj­ve­ću pri­jet­nju ame­rič­koj na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti, što on, pre­ma nji­ho­vu miš­lje­nju, ni­je. Naj­no­vi­ja kri­za u Za­lje­vu za­po­če­la je 5. svib­nja, ka­da je John Bol­ton najavio da SAD ša­lje no­sač zra­ko­plo­va i bom­bar­de­re u Per­zij­ski za­ljev kao od­go­vor na “broj­ne uz­ne­mi­ru­ju­će i eska­la­cij­ske in­di­ka­ci­je i upo­zo­re­nja” pri­jet­nji iz Ira­na.

Kao što je la­ži­rao iz­vješ­će iz Ira­ka, ta­ko je ma­ni­pu­li­rao i iz­vje­šta­jem ame­rič­ke oba­vje­štaj­ne služ­be u ve­zi Ira­na. Dok je Bol­ton tvr­dio da je Iran na­mje­ra­vao ga­đa­ti ame­rič­ke voj­ne sna­ge u Ira­ku i Si­ri­ji ili ko­ris­ti­ti bes­pi­lot­ne le­tje­li­ce pro­tiv Ame­ri­ka­na­ca na ključ­nom plov­nom pu­tu u bli­zi­ni Je­me­na i ta­ko po­ja­čao stra­ho­ve da bi mo­gli na­pas­ti bro­do­ve ame­rič­ke rat­ne mor­na­ri­ce, Pen­ta­gon je tvr­dio da Bol­ton uve­ća­va stvar­nu pri­jet­nju. Na­kon što je Iran u lip­nju ra­ke­tom zem­lja-zrak sru­šio ame­rič­ki iz­vi­đač­ki dron tvr­de­ći da je ta le­tje­li­ca po­vri­je­di­la iran­ski zrač­ni pros­tor, Bol­ton je us­pio na­go­vo­ri­ti Trum­pa da iz­da na­red­bu voj­s­ci i na­pad­ne po­lo­ža­je iran­ske Re­vo

Žeđ za ra­tom i mak­si­mal­ni pri­ti­sak tre­ba­ju oti­ći s tim rat­nim hu­ška­čem iz “B-ti­ma” po­li­ti­ča­ra Ja­vad Za­rif, mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Ira­na

DR­ŽAV­NI TAJNIK POM­PEO NAJAVIO JE VEĆ DA BI SE TRUMP MO­GAO SASTATI S IRANSKIM KO­LE­GOM ROUHANIJEM U UN-u

BOL­TON JE UZ INTERVENCI­JU U IRANU BIO I ZA NAPADE NA SJEVERNU KOREJU, VENEZUELU...

lu­ci­onar­ne gar­de unu­tar Ira­na. Me­đu­tim, ame­rič­ki pred­sjed­nik u po­s­ljed­njem je tre­nut­ku od­lu­čio ipak ne na­pas­ti Iran, na­kon što je od oba­vje­štaj­ne služ­be do­bio po­t­vr­du ka­ko bi taj napad mo­gao iz­a­zva­ti tre­ći svjet­ski rat i ugro­zi­ti ame­rič­ke voj­ni­ke ko­ji se na­la­ze u zem­lja­ma Per­zij­skog za­lje­va, Ira­ku i Si­ri­ji.

Trump mi­ro­tvo­rac?

Iran­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif Bol­to­na je svr­stao u “B-tim” s iz­ra­el­skim pre­mi­je­rom Ne­tanya­hu­om i sa­udij­skim prin­com Bin Sal­ma­nom za ko­je je tvr­dio da tje­ra­ju ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Trum­pa na rat s Ira­nom.

– Žeđ za ra­tom i mak­si­mal­ni pri­ti­sak tre­ba­ju oti­ći s tim rat­nim hu­ška­čem – is­tak­nuo je iran­ski šef di­plo­ma­ci­je.

Da je Trump slu­šao Bol­to­na, SAD bi da­nas za­si­gur­no već ra­to­vao s Ira­nom, Sje­ver­nom Ko­re­jom, Ve­ne­zu­elom... mo­žda i s Ru­si­jom jer je upra­vo Bol­ton na­go­vo­rio Trum­pa da bom­bar­di­ra iran­ske i ru­ske sna­ge u Si­ri­ji. Ana­li­ti­ča­ri su uvje­re­ni da će se od­la­skom Bol­to­na ame­rič­ka vanj­ska po­li­ti­ka pro­mi­je­ni­ti jer Trump je uvi­jek nas­to­jao us­pos­ta­vi­ti di­plo­mat­ske kon­tak­te i po­kre­nu­ti pre­go­vo­re s du­go­go­diš­njim ame­rič­kim ne­pri­ja­te­lji­ma. Mo­žda će Trump, ipak, ka­ko smo naj­av­lji­va­li na po­čet­ku nje­go­va man­da­ta, bi­ti je­dan od ri­jet­kih čel­ni­ka SAD-a ko­ji ni­je po­veo no­vi rat.

RE­UTERS/DPA/ PIXSELL

Bol­ton i Pom­peo (li­je­vo) i sli­ka ko­ja je obi­lje­ži­la pret­hod­nu go­di­nu – kan­ce­lar­ka Mer­kel i čel­ni­ci dru­gih ze­ma­lja po­ku­ša­va­ju slo­mi­ti ot­por Trum­pa i Bol­to­na na sum­mi­tu G7

Bol­ton je na funk­ci­ji sa­vjet­ni­ka pred­sjed­ni­ka Trum­pa za si­gur­nost pro­veo go­di­nu i pol i 50. je smi­je­nje­ni duž­nos­nik u tri go­di­ne Trum­po­ve vla­da­vi­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.