In­te­lek­tu­al­ci tra­že os­tav­ku pred­sjed­ni­ka Pa­ho­ra

Večernji list - Hrvatska - - Svijet -

Izja­va slo­ven­skog pred­sjed­ni­ka da Tur­ska i Ukra­ji­na ne mo­gu ra­ču­na­ti na člans­tvo u Europ­skoj uni­ji ne­ra­zum­na je i kse­no­fob­na, oci­je­ni­lo je 28 slo­ven­skih in­te­lek­tu­ala­ca i u ju­čer objav­lje­nom pi­smu o po­zva­lo pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve da pod­ne­se os­tav­ku. “Na­pra­vio bih jas­nu gra­ni­cu iz­me­đu za­pad­nog Bal­ka­na s jed­ne te Turske i Ukrajine s dru­ge stra­ne. Osob­no za­go­va­ram po­se­ban sta­tus Ukrajine i Turske te pu­no­prav­no člans­tvo u EU za dr­ža­ve za­pad­nog Bal­ka­na”, ka­zao je Pa­hor proš­log tjed­na na jed­nom od pa­ne­la Bled­skog stra­te­škog fo­ru­ma. Mev­lüt Ça­vuşoğlu vje­ro­jat­no ti­me ne­će bi­ti za­do­vo­ljan, re­kao je Pa­hor tur­sko­me še­fu di­plo­ma­ci­je ko­ji je bio na sku­pu. Zbog te iz­ja­ve sku­pi­na slo­ven­skih in­te­lek­tu­ala­ca, me­đu nji­ma sve­uči­liš­ni pro­fe­so­ri, pu­bli­cis­ti, fi­lo­zo­fi, tra­ži Pa­ho­ro­vu os­tav­ku. “Pred­sjed­nik dr­ža­ve si je na Ble­du pri­uštio ne­pri­mje­re­nu, ne­ra­zum­nu i kse­no­fob­nu, a za Slo­ve­ni­ju po­li­tič­ki i di­plo­mat­ski iz­u­zet­no štet­nu iz­ja­vu”, na­vo­de pot­pis­ni­ci bli­ski lje­vi­ci.

Iz­ra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Ne­taya­hu u pre­diz­bor­noj kam­pa­nji najavio pri­po­je­nje naj­ma­nje tre­ći­ne Za­pad­ne oba­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.