Bio bi to kraj sna Pa­les­ti­na­ca o vlas­ti­toj dr­ža­vi

Večernji list - Hrvatska - - Svijet - Ma­ri­na Še­rić

Iz­ra­el­ski pre­mi­jer Be­nja­min Ne­tanya­hu na­la­zi se u po­s­ljed­njim da­ni­ma iz­u­zet­no žes­to­ke pre­diz­bor­ne kam­pa­nje u ko­joj je ju­čer svo­jim bi­ra­či­ma obe­ćao da će anek­ti­ra­ti naj­ma­nje tre­ći­nu Za­pad­ne oba­le, uz Po­jas Ga­ze, jed­nog od dva te­ri­to­ri­ja ko­ja pri­pa­da­ju Pa­les­tin­ci­ma. Na­ime, poz­na­to je da Iz­ra­el već du­lje vri­je­me ima pro­ble­me sa sve ve­ćim bro­jem ži­dov­skih do­se­lje­ni­ka ko­ji­ma ne mo­že osi­gu­ra­ti ži­vot­ni pros­tor. Ne­tanya­hu je iz­me­đu re­do­va dis­kret­no dao do zna­nja da za ova­kav po­tez ima i ze­le­no svje­tlo ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trum­pa.

“Ra­sis­tič­ka dr­ža­va”

Na ovo obe­ća­nje od­mah su re­agi­ra­le stran­ke iz­ra­el­skih Ara­pa, a nji­ho­vi su li­de­ri ka­za­li da je ovo „akt agre­si­je ko­ji će jed­nom za­uvi­jek ubi­ti mi­rov­ni pro­ces“. No či­ni se da je Ne­tanya­huu to i cilj jer već du­lje vri­je­me go­vo­ri o toj anek­si­ji ko­ja bi za nje­ga na ne­ki na­čin okon­ča­la pre­go­vo­re o pa­les­tin­skoj dr­ža­vi, od­nos­no o kon­cep­ci­ji stva­ra­nje dvi­ju dr­ža­va na jed­nom te­ri­to­ri­ju. I ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump, ko­je­ga oko svih bli­sko­is­toč­nih pro­ble­ma, a oso­bi­to oko po­li­ti­ke pre­ma Iz­ra­elu sa­vje­tu­je nje­gov zet Ja­red Ku­sh­ner ko­ji je ta­ko­đer Ži­dov, već je u vi­še na­vra­ta otvo­re­no po­ka­zao da je na stra­ni pre­mi­je­ra Ne­tanya­hua i da je mi­rov­ni pro­ces iz­me­đu Iz­ra­ela i Pa­les­ti­na­ca stvar proš­los­ti.

– Šan­su da do­đe­mo do ovog di­je­la te­ri­to­ri­ja ni­smo ima­li još od 1967. i Šes­tod­nev­nog ra­ta, a ne­će­mo je mo­žda ima­ti ni u idu­ćih pe­de­set go­di­na. Sa­da je pra­vi tre­nu­tak za traj­nu anek­si­ju tog di­je­la te­ri­to­ri­ja uz gra­ni­cu s Jor­da­nom – ka­zao je Ne­tanya­hu na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re odr­ža­noj toč­no tje­dan uoči iz­bo­ra. Na nje­go­vu naj­a­vu od­mah je re­agi­ra­la Arap­ska li­ga, toč­ni­je mi­nis­tri vanj­skih pos­lo­va ze­ma­lja čla­ni­ca ko­ji su se oku­pi­li u Ka­iru. Po­ru­či­li su da Ne­tanya­hu­ovu naj­a­vu sma­tra­ju “pot­ko­pa­va­njem i uni­šta­va­njem te­me­lja i svih šan­si za nas­ta­vak mi­rov­nog pro­ce­sa i opas­nim ra­zvo­jem do­ga­đa­ja i no­vom oz­bilj­nom iz­ra­el­skom agre­si­jom, ko­ja će bi­ti iz­rav­no kr­še­nje me­đu­na­rod­nih za­ko­na”.

– Ovo je bez­ob­zi­ran i opa­san pre­diz­bor­ni trik. Uni­šta­va­nje svih šan­si za nas­ta­vak mi­rov­nog pro­ce­sa, što je neo­d­go­vor­no i opas­no – ka­zao je šef jor­dan­ske di­plo­ma­ci­je Ayman Sa­fa­di. Još oš­tri­jim ri­je­či­ma pri­dru­žio mu se i tur­ski ko­le­ga Mev­lüt Ça­vuşoğlu ko­ji je ka­zao da se iz­ra­el­ski pre­mi­jer igra opas­nu igru. Na­gla­sio je i to da je Ne­tanya­hu ovi­me do­ka­zao da je Iz­ra­el “ra­sis­tič­ka i hu­škač­ka dr­ža­va” ko­ja otvo­re­no pro­vo­di po­li­ti­ku apar­t­hej­da.

Pi­tij­ski od­go­vor

Bi­je­la ku­ća ni­je bi­la ni­ma­lo op­šir­na u svo­jim ko­men­ta­ri­ma Ne­tanya­hu­ova obe­ća­nja, a sve bi se za­pra­vo mo­glo sa­že­ti u re­če­ni­cu “ame­rič­ka po­li­ti­ka pre­ma Iz­ra­elu i Bli­skom is­to­ku ni­je se mi­je­nja­la”. No to je pi­tij­ski od­go­vor u svje­tlu či­nje­ni­ce da je Trump priz­nao Je­ru­za­lem kao glav­ni grad Iz­ra­ela, što je bio vr­lo ja­san po­ka­za­telj da se ne že­li ba­vi­ti ni Pa­les­tin­ci­ma ni mi­rov­nim pro­ce­som. U po­s­ljed­nje vri­je­me Iz­ra­el je sklo­pio niz važ­nih spo­ra­zu­ma s okol­nim arap­skim dr­ža­va­ma ko­ji­ma že­li stvo­ri­ti sa­vez pro­tiv Ira­na, ko­ji im je za­jed­nič­ki ne­pri­ja­telj. Pa­les­tin­ci su u toj pri­či pa­li u tre­ći plan i o rje­ša­va­nju nji­ho­va pi­ta­nja prak­tič­ki se vi­še uop­će ne ras­prav­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.