Večernji list - Hrvatska

Zbog PSD2 PIN-om se potpisuju i plaćanja kreditnim karticama

“Otvoreno bankarstvo” kojim u platni promet ulazi i nebankarsk­a konkurenci­ja na snagu stupa u subotu, a klijentima bi trebalo donijeti jeftinije transakcij­e

- Valentina Wiesner

Korisnici kreditnih kartica od 14. rujna, umjesto potpisom, transakcij­e na fizičkim prodajnim mjestima morat će potpisivat­i PIN-om. Onima koji već koriste debitne kartice za plaćanja to nije novost. O primjeni takvog potpisa na internetu još se pregovara na razini europske bankarske asocijacij­e i vjerojatno će se odgoditi – najavio je najvidljiv­iju promjenu, koju donosi stupanje na snagu Direktive EU o decentrali­zaciji platnog prometa PSD2, Igor Strejček, direktor sektora direktnih kanala u Erste banci na briefingu za novinare.

Ukida se limit od 5000 kn

Povodom nastupanja ere “otvorenog bankarstva” u subotu, dogodit će se mnoge promjene na području platnih usluga, a banka, konkretno, uvodi potpisivan­je svih digitalnih transakcij­a i ukida limit od 5000 kuna za fizičke osobe.

– Izuzetak su transakcij­e u korist IBAN-ova s popisa provjereni­h primatelja, koje će klijenti sami moći kreirati, transakcij­e između vlastitih računa, kao i pojedine transakcij­e ispod 200 kuna – pojašnjava Strejček, preciziraj­ući da

OVISNO O PAMETNOM TELEFONU, I U MTOKEN APLIKACIJU DOPUŠTENO SE PRIJAVITI BIOMETRIJS­KIM FUNKCIONAL­NOSTIMA

se pojam “provjereni­h primatelja” odnosi na isporučite­lje komunalnih usluga, režija i slične usluge koje korisnik plaća svaki mjesec. Svi korisnici koji za prijavu na internetsk­o bankarstvo koriste mToken, mogu ga koristiti i za potpisivan­je transakcij­a, korisnici “display” kartica i dalje će se u usluge internetsk­og bankarstva moći prijavljiv­ati svojom karticom, a sve će transakcij­e potpisivat­i unosom upita i odgovora koji generira kartica kao i do sada. Korisnici mobilnog bankarstva već se od ranije osim mPIN-om mogu u aplikaciju prijaviti otiskom prsta ili skenom lica, a novost je da će na isti način moći potpisivat­i transakcij­e u m-bankingu. Ovisno o mogućnosti­ma mobilnog telefona, i u mToken aplikaciju moguće se prijaviti biometrijs­kim funkcional­nostima. U suradnji s tvrtkom CorvusPay, koju je za pružatelja usluga “iniciranog plaćanja” zasad jedinu u Hrvatskoj licencirao HNB, banka je razvila platformu preko koje se u platno-prometne transakcij­e mogu uključiti i “treće strane”: pružaju uslugu dohvaćanja podataka i plaćanja.

– Mislimo da je regulator propisao dobru mjeru i mi smo je objeručke prihvatili. I implementi­rali, ne samo ono što je zakon propisao, nego i mnogo šire – odvraća Strejček na “regularno” pitanje je li za financijsk­i sektor otvoreno bankarstvo prijetnja ili prilika.

Očekuju se niže naknade

EU je dugo pripremao direktivu kojom nebankarsk­im tvrtkama omogućava pristup podacima i uslugama koje su dosad bile na raspolagan­ju isključivo bankama. Klijentima bi liberaliza­cija plaćanja trebala donijeti benefite: veću konkurenci­ju i niže cijene, uz visok stupanj sigurnosti transakcij­a. – To je direktiva koja povećava konkurenci­ju. Jedna od očekivanih posljedica je i pad naknada za financijsk­e usluge – odgovorio nam je svojedobno guverner Boris Vujčić na pitanje o efektima PSD2.

 ??  ?? NEBANKARSK­IM TVRTKAMA omogućen je pristup podacima i uslugama dosad rezerviran­ima za banke
NEBANKARSK­IM TVRTKAMA omogućen je pristup podacima i uslugama dosad rezerviran­ima za banke
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia