Zbog PSD2 PIN-om se pot­pi­su­ju i pla­ća­nja kre­dit­nim kar­ti­ca­ma

“Otvo­re­no ban­kar­stvo” ko­jim u plat­ni pro­met ula­zi i ne­ban­kar­ska kon­ku­ren­ci­ja na sna­gu stu­pa u su­bo­tu, a kli­jen­ti­ma bi tre­ba­lo do­ni­je­ti jef­ti­ni­je tran­sak­ci­je

Večernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner

Ko­ris­ni­ci kre­dit­nih kar­ti­ca od 14. ruj­na, umjes­to pot­pi­som, tran­sak­ci­je na fi­zič­kim pro­daj­nim mjes­ti­ma morat će pot­pi­si­va­ti PIN-om. Oni­ma ko­ji već ko­ris­te de­bit­ne kar­ti­ce za pla­ća­nja to ni­je no­vost. O pri­mje­ni tak­vog pot­pi­sa na in­ter­ne­tu još se pre­go­va­ra na ra­zi­ni eu­rop­ske ban­kar­ske aso­ci­ja­ci­je i vje­ro­jat­no će se od­go­di­ti – najavio je naj­vid­lji­vi­ju pro­mje­nu, ko­ju do­no­si stu­pa­nje na sna­gu Di­rek­ti­ve EU o de­cen­tra­li­za­ci­ji plat­nog pro­me­ta PSD2, Igor Strej­ček, di­rek­tor sek­to­ra di­rek­t­nih ka­na­la u Er­ste ban­ci na bri­efin­gu za no­vi­na­re.

Uki­da se li­mit od 5000 kn

Po­vo­dom nas­tu­pa­nja ere “otvo­re­nog ban­kar­stva” u su­bo­tu, do­go­dit će se mno­ge pro­mje­ne na po­dru­čju plat­nih us­lu­ga, a ban­ka, kon­kret­no, uvo­di pot­pi­si­va­nje svih di­gi­tal­nih tran­sak­ci­ja i uki­da li­mit od 5000 ku­na za fi­zič­ke oso­be.

– Izu­ze­tak su tran­sak­ci­je u ko­rist IBAN-ova s po­pi­sa pro­vje­re­nih pri­ma­te­lja, ko­je će kli­jen­ti sa­mi mo­ći kre­ira­ti, tran­sak­ci­je iz­me­đu vlas­ti­tih ra­ču­na, kao i po­je­di­ne tran­sak­ci­je is­pod 200 ku­na – po­jaš­nja­va Strej­ček, pre­ci­zi­ra­ju­ći da

OVIS­NO O PAMETNOM TELEFONU, I U MTOKEN APLIKACIJU DO­PU­ŠTE­NO SE PRI­JA­VI­TI BIOMETRIJS­KIM FUNKCIONAL­NOSTIMA

se po­jam “pro­vje­re­nih pri­ma­te­lja” od­no­si na is­po­ru­či­te­lje ko­mu­nal­nih us­lu­ga, re­ži­ja i slič­ne us­lu­ge ko­je ko­ris­nik pla­ća sva­ki mje­sec. Svi ko­ris­ni­ci ko­ji za pri­ja­vu na in­ter­net­sko ban­kar­stvo ko­ris­te mToken, mo­gu ga ko­ris­ti­ti i za pot­pi­si­va­nje tran­sak­ci­ja, ko­ris­ni­ci “dis­play” kar­ti­ca i da­lje će se u us­lu­ge in­ter­net­skog ban­kar­stva mo­ći pri­jav­lji­va­ti svo­jom kar­ti­com, a sve će tran­sak­ci­je pot­pi­si­va­ti uno­som upi­ta i od­go­vo­ra ko­ji ge­ne­ri­ra kar­ti­ca kao i do sa­da. Ko­ris­ni­ci mo­bil­nog ban­kar­stva već se od ra­ni­je osim mPIN-om mo­gu u aplikaciju pri­ja­vi­ti oti­skom pr­sta ili ske­nom li­ca, a no­vost je da će na is­ti na­čin mo­ći pot­pi­si­va­ti tran­sak­ci­je u m-ban­kin­gu. Ovis­no o mo­guć­nos­ti­ma mo­bil­nog te­le­fo­na, i u mToken aplikaciju mo­gu­će se pri­ja­vi­ti biometrijs­kim funkcional­nostima. U su­rad­nji s tvrt­kom Cor­vusPay, ko­ju je za pru­ža­te­lja us­lu­ga “ini­ci­ra­nog pla­ća­nja” za­sad je­di­nu u Hr­vat­skoj li­cen­ci­rao HNB, ban­ka je ra­zvi­la plat­for­mu pre­ko ko­je se u plat­no-pro­met­ne tran­sak­ci­je mo­gu uklju­či­ti i “tre­će stra­ne”: pru­ža­ju us­lu­gu do­hva­ća­nja po­da­ta­ka i pla­ća­nja.

– Mis­li­mo da je re­gu­la­tor pro­pi­sao do­bru mje­ru i mi smo je obje­ruč­ke pri­hva­ti­li. I im­ple­men­ti­ra­li, ne sa­mo ono što je za­kon pro­pi­sao, ne­go i mno­go ši­re – od­vra­ća Strej­ček na “re­gu­lar­no” pi­ta­nje je li za fi­nan­cij­ski sek­tor otvo­re­no ban­kar­stvo pri­jet­nja ili pri­li­ka.

Oče­ku­ju se ni­že nak­na­de

EU je du­go pri­pre­mao di­rek­ti­vu ko­jom ne­ban­kar­skim tvrt­ka­ma omo­gu­ća­va pris­tup po­da­ci­ma i us­lu­ga­ma ko­je su do­sad bi­le na ras­po­la­ga­nju is­klju­či­vo ban­ka­ma. Kli­jen­ti­ma bi li­be­ra­li­za­ci­ja pla­ća­nja tre­ba­la do­ni­je­ti be­ne­fi­te: ve­ću kon­ku­ren­ci­ju i ni­že ci­je­ne, uz vi­sok stu­panj si­gur­nos­ti tran­sak­ci­ja. – To je di­rek­ti­va ko­ja po­ve­ća­va kon­ku­ren­ci­ju. Jed­na od oče­ki­va­nih po­s­lje­di­ca je i pad nak­na­da za fi­nan­cij­ske us­lu­ge – od­go­vo­rio nam je svo­je­dob­no gu­ver­ner Bo­ris Vuj­čić na pi­ta­nje o efek­ti­ma PSD2.

NE­BAN­KAR­SKIM TVRT­KA­MA omo­gu­ćen je pris­tup po­da­ci­ma i us­lu­ga­ma do­sad re­zer­vi­ra­ni­ma za ban­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.