Ras­co­va ko­mu­nal­na čis­ti­li­ca Lynx ide na 40 tr­ži­šta u svi­je­tu

Hr­vat­ska tvrt­ka že­li pos­ta­ti naj­ve­ći eu­rop­ski pro­izvo­đač ko­mu­nal­ne opre­me

Večernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner

Tvrt­ka Ras­co iz Ka­li­nov­ca, je­dan od naj­ve­ćih europ­skih pro­izvo­đa­ča ko­mu­nal­ne opre­me, pred­sta­vi­la je ju­čer u za­gre­bač­koj La­ubi no­vi mo­del vo­zi­la služ­be­nog na­zi­va “kom­pak­t­na čis­ti­li­ca Lynx”. Vo­zi­lo je na­mi­je­nje­no čiš­će­nju uli­ca od ot­pa­da; od liš­ća do li­men­ki.

– Ova­kav stroj tre­ba sva­ka ko­mu­nal­na služ­ba te se na­da­mo da će pro­na­ći put do sva­kog gra­da i op­ći­ne u Hr­vat­skoj. Kroz na­šu dis­tri­bu­tiv­nu mre­žu po­nu­dit će­mo ga na vi­še od 40 tr­ži­šta svi­je­ta – najavio je pred­sjed­nik upra­ve Ivan Fra­ni­če­vić.

Na­ras­li na 400 za­pos­le­ni­ka

Is­tak­nuo je da su ini­ci­jal­na tes­ti­ra­nja odra­di­li nji­ho­vi do­sa­daš­nji kup­ci u ci­je­loj Eu­ro­pi, na­kon če­ga ima­ju raz­log vje­ro­va­ti da će im ovaj pro­izvod bi­ti je­dan od no­si­te­lja bu­du­ćeg ras­ta tvrt­ke. Tvrt­ka ko­ja da­nas za­poš­lja­va 400 lju­di po­če­la je u ga­ra­ži kao pro­jekt dvo­ji­ce in­že­nje­ra: Fra­ne Fra­ni­če­vi­ća i Dar­ka Pa­vi­še. U gru­pi ima­ju i tvor­ni­cu sa 70 rad­ni­ka u Sr­bi­ji te iz­vo­ze u 40-ak ze­ma­lja. Ras­co pro­da­je ra­li­ce za sni­jeg Ru­si­ma, Ukra­jin­ci­ma, Ka­zah­s­tan­ci­ma..., a pri­sut­ni su na ve­ći­ni europ­skih tr­ži­šta, osim Al­ba­ni­je i Bje­lo­ru­si­je. Fra­ni­če­vić is­ti­če da im je cilj na lo­kal­noj ra­zi­ni bi­ti po­kre­tač ra­zvo­ja sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske, a na glo­bal­noj pos­ta­ti naj­ve­ći pro­izvo­đač ko­mu­nal­ne opre­me u Eu­ro­pi. Kon­ku­ren­ci­ja su im tri švi­car­ske i jed­na dan­ska tvrt­ka. Osim na­do­grad­nje za ra­li­ce i po­si­pa­če so­li te čiš­će­nje i pra­nje, pro­izvo­de i ko­si­li­ce za odr­ža­va­nje ve­ge­ta­ci­je te vi­še­na­mjen­ska vo­zi­la za ko­mu­nal­no odr­ža­va­nje gra­do­va, kak­va je i ju­čer pred­stav­lje­na “čis­ti­li­ca”.

Inves­ti­ci­je 70 mil. ku­na

Tvrt­ka vi­še od 80 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je u ino­zem­s­tvu, a pro­ble­mi­ma s rad­nom sna­gom do­sko­či­li su su­rad­njom s tri stru­kov­ne ško­le u oko­li­ci te s fa­kul­te­ti­ma elek­tro­teh­ni­ke i stro­jar­stva u Za­gre­bu.

U su­rad­nji s FER-om ra­zvi­ja­ju elek­trič­ni po­gon za Lynx, a elek­tri­fi­ci­ra­nu ver­zi­ju pla­ni­ra­ju pred­sta­vi­ti 2020. go­di­ne.

Za­du­že­nje im je ni­sko, iako in­ten­ziv­no ula­žu; od 2017. do 2020. inves­ti­cij­ski je plan 70-ak mi­li­ju­na ku­na, a ko­ris­te i EU fon­do­ve te pro­gram ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti za ula­ga­nje u so­lar­nu elek­tra­nu na kro­vu. I pro­jekt ra­zvo­ja “čis­ti­li­ce” su­fi­nan­ci­ran je iz EU fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj sa 16 mi­li­ju­na ku­na.

USPJEŠNA EKIPA Mar­ko Ko­lar, Dar­ko Pa­vi­ša, Ivan Fra­ni­če­vić i Fra­ne Fra­ni­če­vić elek­tri­fi­ci­ra­nu ver­zi­ju čis­ti­li­ce Lynx pla­ni­ra­ju pred­sta­vi­ti 2020.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.