HPB od ju­čer vo­di Mar­ko Ba­du­ri­na

Večernji list - Hrvatska - - Biznis -

Vo­đe­nje Hr­vat­ske po­štan­ske ban­ke od ju­čer je u ru­ka­ma no­vog pred­sjed­ni­ka upra­ve Mar­ka Ba­du­ri­ne te čla­no­va upra­ve An­te Mi­ha­lje­vi­ća i Iva­na Sol­de. Man­dat im tra­je slje­de­će dvi­je go­di­ne. Do­sa­daš­nje vod­stvo: To­mis­lav Vu­ić, Do­ma­goj Ka­ra­djo­le i Mla­den Mr­velj na­kon pe­to­go­diš­njeg man­da­ta od­la­ze iz HPB-a. Ba­du­ri­na je ka­ri­je­ru za­po­čeo u riz­ni­ci ne­ka­daš­nje Vol­k­sban­ke, da­nas Sber­ban­ka, gdje je po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne bio sa­vjet­nik upra­ve za ra­zvoj i pro­ved­bu stra­te­gi­je u seg­men­ti­ma pos­lo­va­nja na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma i inves­ti­cij­skom ban­kar­stvu te za una­pre­đe­nje pos­lo­va­nja s ins­ti­tu­ci­onal­nim i kor­po­ra­tiv­nim kli­jen­ti­ma.

Mar­ko Ba­du­ri­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.