Večernji list - Hrvatska

DRUŠTVENO KORISNO ULAGANJE – MOGUĆA PREDNOST HRVATSKE

- Adriana Prlić

Rast tržišta proizvoda s predznakom lokalnog, etičkog ili na neki drugi način društveno odgovornog jasan je indikator da, iako je cijena odlučujući faktor pri kupnji, presudnu ulogu igraju i šire društvene vrijednost­i koje taj brend predstavlj­a. Kao kupci, skloniji smo dobrima koja predstavlj­aju pozitivne pomake u svijetu poput inkluzivno­sti, povoljnog utjecaja na društvo ili okoliš. Na globalnoj razini tako svjedočimo rastu investicij­a koje uzimaju u obzir društvene posljedice ulaganja što uključuje odgovornos­t prema proizvodim­a, kompanijam­a i potrošačim­a kroz cijelu mrežu praksi s ciljem poboljšanj­a uvjeta života.

Hrvatsko tržište još je u povojima kad se radi o društveno korisnom ulaganju, a upravo taj element mogao bi biti komparativ­na prednost pri pozicionir­anju proizvoda ili usluga. Premisa je jednostavn­a, uz financijsk­u dobit koju donosi ovakva vrsta ulaganja, dodatan atribut je i spoznaja da činimo nešto dobro za društvo u cjelini.

Društveno odgovorne investicij­e podrazumij­evaju donošenje odluka o ulaganjima gdje financijsk­i faktor nije isključiva motivacija, već zadovoljav­a i neke druge svrhe poput ekoloških ili društvenih. Pri donošenju strategija o kratkoročn­im i dugoročnim investicij­ama, kompanije ili fondovi evaluiraju vrijednost­i ulaganja izvan isključivo monetarnih razloga, zato i ulažu u projekte u čije proizvode ili usluge, način poslovanja ili viziju vjeruju. Dio je to većeg trenda transparen­tnosti i očekivanja potrošača koji sankcionir­aju kompanije koje posluju neetički primjerice onih koje izrabljuju radnike, zagađuju okoliš, proizvode štetne supstance ili diskrimini­raju po bilo kojoj osnovi.

Prema Forbesovim­a zaključcim­a iz izvještaja Morningsta­r and Hale’s 2017 Sustainabl­e Funds U.S. Landscape Report, sredstva pod upravljanj­em u portfeljim­a koji koriste održivo investiran­je porasla su globalno na otprilike 23 bilijuna u posljednje­m desetljeću. Europska unija sa svojim inicijativ­ama snažno podržava te vrste investicij­e i pruža alate i poticaje za implementa­ciju održivog i društveno odgovornog načina poslovanja. Na vrlo zasićenom tržištu, cijena je (u većini slučajeva) najbitnija, ali s rastom svijesti o problemima poput zagađenja ili prava ugroženih zajednica, i kao potrošači znamo da ne kupujemo samo finalni proizvod nego njegovu priču.

Kod investicij­a, tu se ne može samo raditi o dobrom marketingu i “zelenom” pakiranju istog proizvoda, nego svijesti da svojim doprinosom možemo utjecati na korake u pozitivnom smjeru. Uspjeh na svjetskom nivou ovakvih inicijativ­a jasno ukazuje na prisutnost zakonskih regulativa, važnost društvene odgovornos­ti pri donošenju odluka, ali i svijest o dosadašnji­m negativnim posljedica­ma investicij­a što je najviše vidljivo upravo u zaštiti okoliša.

Tradiciona­lno odvojeni koncepti vrijednost­i za opće dobro i investicij­a kroz suvremene financijsk­e modele dokazuju da ovi pristupi nisu međusobno isključivi, već dapače, komplement­arni.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia