DRUŠ­TVE­NO KO­RIS­NO ULA­GA­NJE – MOGUĆA PRED­NOST HR­VAT­SKE

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Adri­ana Pr­lić

Rast tr­ži­šta pro­izvo­da s pred­z­na­kom lo­kal­nog, etič­kog ili na ne­ki dru­gi na­čin druš­tve­no od­go­vor­nog ja­san je in­di­ka­tor da, iako je ci­je­na od­lu­ču­ju­ći fak­tor pri kup­nji, pre­sud­nu ulo­gu igra­ju i ši­re druš­tve­ne vri­jed­nos­ti ko­je taj brend pred­stav­lja. Kao kup­ci, sklo­ni­ji smo do­bri­ma ko­ja pred­stav­lja­ju po­zi­tiv­ne po­ma­ke u svi­je­tu po­put in­k­lu­ziv­nos­ti, po­volj­nog utje­ca­ja na druš­tvo ili oko­liš. Na glo­bal­noj ra­zi­ni ta­ko svje­do­či­mo ras­tu inves­ti­ci­ja ko­je uzi­ma­ju u ob­zir druš­tve­ne po­s­lje­di­ce ula­ga­nja što uklju­ču­je od­go­vor­nost pre­ma pro­izvo­di­ma, kom­pa­ni­ja­ma i po­tro­ša­či­ma kroz ci­je­lu mre­žu prak­si s ci­ljem po­bolj­ša­nja uvje­ta ži­vo­ta.

Hr­vat­sko tr­ži­šte još je u po­vo­ji­ma kad se ra­di o druš­tve­no ko­ris­nom ula­ga­nju, a upra­vo taj ele­ment mo­gao bi bi­ti kom­pa­ra­tiv­na pred­nost pri po­zi­ci­oni­ra­nju pro­izvo­da ili us­lu­ga. Pre­mi­sa je jed­nos­tav­na, uz fi­nan­cij­sku do­bit ko­ju do­no­si ovak­va vr­sta ula­ga­nja, do­da­tan atri­but je i spoz­na­ja da či­ni­mo ne­što do­bro za druš­tvo u cje­li­ni.

Druš­tve­no od­go­vor­ne inves­ti­ci­je po­dra­zu­mi­je­va­ju do­no­še­nje od­lu­ka o ula­ga­nji­ma gdje fi­nan­cij­ski fak­tor ni­je is­klju­či­va mo­ti­va­ci­ja, već za­do­vo­lja­va i ne­ke dru­ge svr­he po­put eko­lo­ških ili druš­tve­nih. Pri do­no­še­nju stra­te­gi­ja o krat­ko­roč­nim i du­go­roč­nim inves­ti­ci­ja­ma, kom­pa­ni­je ili fon­do­vi eva­lu­ira­ju vri­jed­nos­ti ula­ga­nja iz­van is­klju­či­vo mo­ne­tar­nih raz­lo­ga, za­to i ula­žu u pro­jek­te u či­je pro­izvo­de ili us­lu­ge, na­čin pos­lo­va­nja ili vi­zi­ju vje­ru­ju. Dio je to ve­ćeg tren­da tran­s­pa­rent­nos­ti i oče­ki­va­nja po­tro­ša­ča ko­ji sank­ci­oni­ra­ju kom­pa­ni­je ko­je pos­lu­ju ne­etič­ki pri­mje­ri­ce onih ko­je iz­rab­lju­ju rad­ni­ke, za­ga­đu­ju oko­liš, pro­izvo­de štet­ne sup­s­tan­ce ili dis­kri­mi­ni­ra­ju po bi­lo ko­joj os­no­vi.

Pre­ma For­be­so­vi­ma za­ključ­ci­ma iz iz­vje­šta­ja Mor­nin­g­s­tar and Ha­le’s 2017 Sus­ta­ina­ble Fun­ds U.S. Lan­d­s­ca­pe Re­port, sred­stva pod uprav­lja­njem u por­t­fe­lji­ma ko­ji ko­ris­te odr­ži­vo inves­ti­ra­nje po­ras­la su glo­bal­no na ot­pri­li­ke 23 bi­li­ju­na u po­s­ljed­njem de­set­lje­ću. Eu­rop­ska uni­ja sa svo­jim ini­ci­ja­ti­va­ma snaž­no po­dr­ža­va te vr­ste inves­ti­ci­je i pru­ža ala­te i po­ti­ca­je za im­ple­men­ta­ci­ju odr­ži­vog i druš­tve­no od­go­vor­nog na­či­na pos­lo­va­nja. Na vr­lo za­si­će­nom tr­ži­štu, ci­je­na je (u ve­ći­ni slu­ča­je­va) naj­bit­ni­ja, ali s ras­tom svi­jes­ti o pro­ble­mi­ma po­put za­ga­đe­nja ili pra­va ugro­že­nih za­jed­ni­ca, i kao po­tro­ša­či zna­mo da ne ku­pu­je­mo sa­mo fi­nal­ni pro­izvod ne­go nje­go­vu pri­ču.

Kod inves­ti­ci­ja, tu se ne mo­že sa­mo ra­di­ti o do­brom mar­ke­tin­gu i “ze­le­nom” pa­ki­ra­nju is­tog pro­izvo­da, ne­go svi­jes­ti da svo­jim do­pri­no­som mo­že­mo utje­ca­ti na ko­ra­ke u po­zi­tiv­nom smje­ru. Us­pjeh na svjet­skom ni­vou ovak­vih ini­ci­ja­ti­va jas­no uka­zu­je na pri­sut­nost za­kon­skih re­gu­la­ti­va, važ­nost druš­tve­ne od­go­vor­nos­ti pri do­no­še­nju od­lu­ka, ali i svi­jest o do­sa­daš­njim ne­ga­tiv­nim po­s­lje­di­ca­ma inves­ti­ci­ja što je naj­vi­še vid­lji­vo upra­vo u za­šti­ti oko­li­ša.

Tra­di­ci­onal­no odvo­je­ni kon­cep­ti vri­jed­nos­ti za op­će do­bro i inves­ti­ci­ja kroz su­vre­me­ne fi­nan­cij­ske mo­de­le do­ka­zu­ju da ovi pris­tu­pi ni­su me­đu­sob­no is­klju­či­vi, već da­pa­če, kom­ple­men­tar­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.