UPIŠI RIT CROATIA I STEKNI RE­LE­VANT­NO RAD­NO IS­KUS­TVO TI­JE­KOM STU­DI­JA!

Fo­kus na prak­tič­no is­kus­tvo, rad u ma­lim gru­pa­ma i struč­na prak­sa sa­mo su ne­ke od pred­nos­ti stu­di­ra­nja na RIT-u Croatia

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize -

Pred uče­ni­ci­ma če­t­vr­tog raz­re­da sred­nje ško­le pe­ri­od je u ko­jem tre­ba do­ni­je­ti važ­nu od­lu­ku o nas­tav­ku obra­zo­va­nja. RIT Croatia na kam­pu­si­ma u Du­brov­ni­ku i Za­gre­bu pro­vo­di ame­rič­ke vi­so­ko­obra­zov­ne stu­di­je i ma­lo je druk­či­ja obra­zov­na us­ta­no­va od dru­gih: stu­dij na en­gle­skom je­zi­ku, ame­rič­ka i hr­vat­ska di­plo­ma, pro­gram raz­mje­ne stu­de­na­ta me­đu kam­pu­si­ma RIT-a (Roc­hes­ter i Du­bai), me­đu­na­rod­no okru­že­nje, fo­kus na prak­tič­no is­kus­tvo, rad u ma­lim gru­pa­ma i, ko­nač­no, vi­sok pos­to­tak za­poš­lja­va­nja po stje­ca­nju di­plo­me sa­mo su ne­ke od pred­nos­ti stu­di­ra­nja na RIT Croatia. Sas­tav­ni je dio stu­di­ja i obve­zan pro­gram struč­ne prak­se ko­ji omo­gu­ću­je sva­kom stu­den­tu da stek­ne od 800 do 1200 sa­ti rad­nog is­kus­tva ti­je­kom stu­di­ja.

I još mo­žeš osvo­ji­ti sti­pen­di­ju za že­lje­ni stu­dij! Po­sje­ti na­še kam­pu­se i bu­di naš stu­dent na je­dan dan.

Kon­tak­ti: www.croatia.rit. edu, ad­mi­ssi­[email protected] edu, tel: + 385 (0) 1 643 9100 / + 385 (0) 20 433 000;

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.