KA­KO LAK­ŠE NA­UČI­TI STRA­NI JE­ZIK

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ana Abra­ham­sberg ana.abra­ham­[email protected]­cer­nji.net

Ako mis­li­te da ne mo­že­te sav­la­da­ti stra­ni je­zik jer ne­ma­te uro­đen dar po­put ne­kih lju­di, ne mo­že­te bi­ti da­lje od is­ti­ne. Po­treb­na je sa­mo mo­ti­va­ci­ja, že­lja i, na­rav­no, do­s­ljed­nost. Pr­vi ko­rak u uče­nju stra­nog je­zi­ka jest taj da pos­ta­vi­te ja­san cilj. Raz­mis­li­te li ma­lo, ovaj ko­rak ima smis­la – tko ne pos­ta­vi ci­lje­ve, taj ne mo­že zna­ti što že­li pos­ti­ći ni­ti svoj us­pjeh ima či­me mje­ri­ti.

Sva­ku ri­ječ ili re­če­ni­cu ko­ju na­uči­te po­nav­ljaj­te u gla­vi kad god stig­ne­te te od njih sas­tav­ljaj­te re­če­ni­ce. Na­uči­te do­volj­no gra­ma­ti­ke da to mo­že­te stal­no po­nav­lja­ti dok vam ci­je­li pro­ces ne pos­ta­ne jed­nos­ta­van.

Iako je u dvo­je ili u gru­pi lak­še uči­ti, so­bod­no se upus­ti­te u raz­go­vor „sa­mi sa so­bom“. U ovom vam slu­ča­ju part­ner ni­je po­tre­ban, a vjež­be vi­zu­ali­za­ci­je olak­šat će vam ko­mu­ni­ka­ci­ju pri stvar­nom su­sre­tu.

Mo­žda će­te na po­čet­ku bi­ti smi­ješ­ni i se­bi i dru­gi­ma, ali mno­gi struč­nja­ci sla­žu se da je naj­važ­ni­je za­pam­ti­ti da se ra­di o pre­pre­ci ko­ja se mo­ra za­obi­ći ako že­li­te us­pje­ti. Naj­bo­lji na­čin za uče­nje stra­nog je­zi­ka jest taj da ga go­vo­ri­te.

”Za sav­la­da­va­nje stra­nog je­zi­ka do­s­ljed­nost je naj­važ­ni­ja. Sva­kod­nev­no odvo­ji­te 15 mi­nu­ta za po­nav­lja­nje na­uče­nih ri­je­či i po­ku­šaj­te se okru­ži­ti je­zi­kom. To mo­že­te uči­ni­ti ta­ko da gle­da­te fil­mo­ve u ko­ji­ma se go­vo­ri je­zik ko­ji uči­te, či­ta­te knji­ge ili ča­so­pi­se, ko­ris­ti­te se raz­nim apli­ka­ci­ja­ma, slu­ša­te glaz­bu, pi­še­te po­ru­ke... Raz­go­vor s oso­bom ko­ja ga do­bro go­vo­ri je­dan je od važ­ni­jih ko­ra­ka i ni­ka­ko ga ne pre­ska­či­te. Iako gra­ma­ti­ka ni­ko­me ni­je dra­ga, ako je ne poz­na­je­te, ne­će­te mo­ći kons­tru­ira­ti su­vis­le re­če­ni­ce pa joj sva­ka­ko po­sve­ti­tie do­volj­no vre­me­na.

Pri­li­ka za vjež­ba­nje no­vog gra­di­va je i vri­je­me ko­je pro­vo­di­te pu­tu­ju­ći na po­sao – po­nav­ljaj­te ri­je­či u gla­vi, za­mis­li­te da vo­di­te raz­go­vor s ne­kim ili pje­vaj­te pje­sme na tom je­zi­ku”, sa­vje­tu­je prof. en­gle­skog je­zi­ka Mir­na Bar­njak te na­gla­ša­va ka­ko ne pos­to­ji jed­nos­ta­van na­čin za sav­la­da­va­nje no­vog je­zi­ka osim upor­nos­ti i stal­nog po­nav­lja­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.