U JED­NOM OD TESTOVA MO­RA­JU PRETRČATI 10 FBI KI­LO­ME­TA­RA NERAVNOG TE­RE­NA I SAV­LA­DA­TI 36 PREPREKA PO­PUT ONIH U FIL­MU “KAD JAGANJCI UTIHNU”

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - El­vis Spre­čić

Kon­kret­no, go­diš­nje is­tu obu­ku za­vr­še tri ge­ne­ra­ci­je po­laz­ni­ka, a u ge­ne­ra­ci­ji ih bu­de ot­pri­li­ke 250. Ilo­va­ča, ko­ji u MUP-u ra­di po­s­ljed­njih šest go­di­na na mjes­tu po­li­cij­skog služ­be­ni­ka unu­tar Upra­ve za po­seb­ne pos­lo­ve si­gur­nos­ti, je­da­na­es­ti je po­li­ca­jac iz Hr­vat­ske ko­ji je us­pješ­no za­vr­šio ovu obu­ku, a me­đu oni­ma ko­ji su je po­ha­đa­li pri­mje­ri­ce na­la­zi se i Ma­rio Ber­ti­na, ne­ka­daš­nji šef PNUSKOK-a.

Sri­je­da dan za fi­zič­ke iz­a­zo­ve

– Ka­da je la­ni doš­la in­ter­na oba­vi­jest u MUP da se pri­ja­ve svi ko­ji su za­in­te­re­si­ra­ni za obu­ku unu­tar FBI-eve aka­de­mi­je, ni­sam raz­miš­ljao ni se­kun­de. Ne­ću bi­ti skro­man i re­ći da ni­sam mis­lio da imam šan­se pro­ći i do­bi­ti pri­li­ku do­ka­za­ti se u SAD-u, ali sve­jed­no, ka­da su kre­nu­la sva ta tes­ti­ra­nja sa­mo sam u gla­vi po­nav­ljao:

PO­SJET NEWYORŠKOJ PO­LI­CI­JI U sklo­pu po­sje­ta u New Yor­ku obiš­li smo i sje­di­šte ta­moš­nje po­li­ci­je, naj­ve­će tak­ve or­ga­ni­za­ci­je na svi­je­tu ko­ja bro­ji čak 36 ti­su­ća lju­di i ima go­diš­nji pro­ra­čun od 5,5 mi­li­jar­di do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.