Pre­ma mo­jim ana­li­za­ma 76er­si igra­ju napade i obra­nu

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Dra­žen Braj­dić

Ni­su hr­vat­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci i pri­pa­da­ju­ći struč­ni sto­žer bi­li je­di­ni hr­vat­ski su­di­oni­ci ovo­go­diš­nje Ljet­ne NBA li­ge u Las Ve­ga­su. Već sed­mi put po­moć­ni tre­ner Ana­do­lu Efe­sa To­mis­lav Mi­ja­to­vić bio je uz ljet­nu mom­čad Spur­sa za ko­je je igrao Lu­ka Ša­ma­nić, a uz par­ket je pak sje­di­la Iva­na Še­rić, ana­li­ti­čar­ka u Phi­la­delp­hia 76er­si­ma.

In­for­ma­ti­ka i ko­šar­ka

Ka­da je ri­ječ o za­poš­lja­va­nju že­na, tu su Sixer­si is­pred svih os­ta­lih NBA klu­bo­va, a ka­ko je pak doš­lo do za­poš­lja­va­nja mla­de Hr­va­ti­ce po­jas­nio je Alex Ruc­ker, iz­vr­š­ni do­pred­sjed­nik ko­šar­ka­ških ope­ra­ci­ja, čo­vjek ko­ji je i for­mi­rao ana­li­tič­ki ured.

– Iva­na je iz­ni­man pri­mjer ta­len­ti­ra­ne oso­be ko­ja po­sje­du­je ri­je­dak spoj elit­nih in­for­ma­tič­kih vje­šti­na i bo­ga­to ko­šar­ka­ško is­kus­tvo. Za­to smo je i an­ga­ži­ra­li.

Ova 31-go­diš­nja Spli­ćan­ka za­vr­ši­la je pri­mi­je­nje­nu ma­te­ma­ti­ku na New Jer­sey Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy či­ja je, kao ko­šar­ka­ši­ca, bi­la sti­pen­dis­ti­ca.

– Vi­dje­la sam na in­ter­ne­tu da Sixer­si tra­že znans­tve­ni­ka za rad­no mjes­to “da­ta sci­en­tist” i po­mis­li­la sam da bi to bio sa­vr­šen po­sao za me­ne. Ina­če, ja sam stu­di­ra­la me­ha­ni­ku flu­ida, a da bi se za­pos­li­la kao “da­ta sci­en­tist” uči­la sam pu­tem te­ča­je­va na in­ter­ne­tu.

Već niz go­di­na NBA klu­bo­vi za­poš­lja­va­ju in­for­ma­ti­ča­re, ma­te­ma­ti­ča­re, sta­tis­ti­ča­re...

– Mis­lim da je to po­če­lo pri­je se­dam-osam go­di­na i ve­ći­na klu­bo­va to sa­da ima. Pr­vih go­di­na sa­mo su Dal­las, Ho­us­ton, Ok­la­ho­ma City, San An­to­nio i Gol­den Sta­te ima­li ove de­talj­ne po­dat­ke ko­ji su sa­da dos­tup­ni svim NBA mom­ča­di­ma. Da­nas Phi­la­delp­hia ima je­dan od naj­ve­ćih odje­la za ana­li­ti­ku. Nas je sa­da sed­me­ro u ure­du, a s klu­bom su­ra­đu­ju i tro­ji­ca vanj­skih su­rad­ni­ka, fa­kul­tet­ski pro­fe­so­ri.

Ko­li­ko klub ina­če ima za­pos­le­ni­ka, pi­ta­mo Iva­nu.

– Ni­sam si­gur­na, u ko­šar­ka­škom di­je­lu oko 50, no tu su još i me­na­džer­ski dio, pro­da­ja, mar­ke­ting, a i oni ima­ju svo­ju ana­li­ti­ku. Moj odjel “Ana­li­tics and Stra­tegy” pri­pa­da ko­šar­ka­škom di­je­lu klu­ba.

Kak­vu vr­stu po­da­ta­ka obra­đu­je, Iva­na objaš­nja­va sa­ma:

– U sva­koj dvo­ra­ni su ka­me­re, a iz snim­ki mo­gu se iz­va­di­ti lo­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.