NE MO­GU VI­ŠE, GASIM PRO­JEKT BESPLATNOG LJETOVANJA

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Rad­mi­la Ko­va­če­vić

Bra­čan­ka je Sa­raj­li­ju Ha­ru­na ugos­ti­la u svom do­mu, a ove go­di­ne bio je i na Po­lju­du na utak­mi­ci Haj­duk – Di­na­mo te do­bio i ma­ji­cu s bro­jem de­vet Ma­lo je to­ča­ka u vir­tu­al­nom in­ter­net­skom svi­je­tu s to­li­kom kon­cen­tra­ci­jom ra­dos­ti kao na stra­ni­ci na Fa­ce­bo­oku Iz­najm­lji­va­ča sa sr­cem. Bez­broj fo­to­gra­fi­ja u protekla tri lje­ta za­bi­lje­ži­lo je ra­dost vi­še ti­su­ća bo­les­nih ma­li­ša­na ko­ji se, pod bud­nim okom ra­z­nje­že­nih ro­di­te­lja, brč­ka­ju u mo­ru, igra­ju u pli­ća­ku, uče pli­va­ti... Mno­gi i pr­vi put u ži­vo­tu! A za ro­di­te­lje, bez­briž­ni­je ne­go ikad. Za dje­cu i prat­nju smje­štaj je bio bes­pla­tan, a čes­to i pu­to­va­nje do mo­ra. Sve za­hva­lju­ju­ći Bra­čan­ki ve­li­kog sr­ca Vje­ri Ma­tu­lić ko­ja je po­kre­nu­la ini­ci­ja­ti­vu besplatnog ljetovanja za dje­cu s po­seb­nim po­tre­ba­ma i, da­ka­ko, ti­su­ća­ma ano­nim­nih ja­dran­skih iz­najm­lji­va­ča i dru­gih ko­ji su tu ple­me­ni­tu ide­ju pri­gr­li­li svim sr­cem.

Me­đu­tim, na kra­ju tre­ćeg lje­ta, dok po­ne­ka dje­ca još uži­va­ju kod svo­jih ja­dran­skih do­ma­ći­na, ini­ci­ja­ti­va i stra­ni­ca ko­je su svje­do­či­le o ljud­skoj do­bro­ti i iz­van dr­žav­nih gra­ni­ca – ga­se se.

“Hva­la svi­ma ko­ji su bi­li dio ove pri­če i mo­ga ži­vo­ta. Na­kon pla­ni­ra­nog su­sre­ta 6. lis­to­pa­da ro­di­te­lja i iz­najm­lji­va­ča u Spli­tu, ova će se gru­pa uga­si­ti.

Os­ta­ni­te u kon­tak­tu s dra­gim gos­ti­ma i po­nu­di­te im ako bu­de­te mo­gli i ko­ji dan idu­će se­zo­ne. Vje­ru­jem da su sklop­lje­na mno­ga pri­ja­telj­stva i da će te ve­ze u ko­rist dje­ce du­go tra­ja­ti...”, obja­vi­la je u gru­pi s vi­še od 12.000 čla­no­va po­kre­ta­či­ca pro­jek­ta ko­ji je dir­nuo mno­ge, a mo­bi­li­zi­rao vi­še ti­su­ća ja­dran­skih iz­najm­lji­va­ča, ne­ke i u Cr­noj Go­ri, ali i u Ma­ke­do­ni­ji, Sr­bi­ji...

U kre­ve­tu i s ka­ni­lom

Ta­ko­đer, me­đu go­to­vo tri ti­su­će bo­les­nih ma­li­ša­na s raz­nim di­jag­no­za­ma, čes­to i naj­te­žim, mno­gi su doš­li i iz spo­me­nu­tih ze­ma­lja, a za­hva­lju­ju­ći ple­me­ni­tos­ti na­ših iz­najm­lji­va­ča mjes­ta se naš­lo i za jed­nu aus­trij­sku obi­telj s bo­les­nom dje­voj­či­com.

Za­što krh­ka, skrom­na Bra­čan­ka di­že ru­ke od pri­če zbog ko­je ju je za­vo­lje­la ci­je­la Hr­vat­sku i ko­ja joj je, osim bes­kraj­ne za­hval­nos­ti ro­di­te­lja i bo­les­ne dje­ce, do­ni­je­la i priz­na­nje Hr­vat­ske tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce te na­gra­du 24sa­ta za pro­mi­ca­nje hra­bros­ti, hu­ma­nos­ti i ne­se­bič­nos­ti “Po­nos Hr­vat­ske”? Od­lu­ku ni­je do­ni­je­la pre­ko no­ći, pre­is­pi­ti­vat će je, ka­že, vje­ro­jat­no do kra­ja ži­vo­ta, ali iona­ko lo­ši­je zdrav­lje u po­s­ljed­nje vri­je­me uz­ro­ku­je joj no­ve pro­ble­me i vi­še, ka­že, ne mo­že da­ti mak­si­mum ka­kav ta­kav pro­jekt zah­ti­je­va.

– Ja sam vam u po­čet­ku bi­la i po 20 sa­ti na kom­pju­to­ru. To pr­vo lje­to smr­ša­vi­la sam 14 ki­lo­gra­ma. Uza svoj re­do­vi­ti po­sao tro­ši­la sam sa­te i sa­te da po­ve­žem lju­de, da sve pro­vje­rim, pre­kon­tro­li­ram... Is­ti­na, ubr­zo se uklju­či­lo još ne­ko­li­ko vo­lon­ter­ki uklju­ču­ju­ći i mo­ju kćer, ali uvi­jek sam se ja osje­ća­la naj­od­go­vor­ni­jom da sve bu­de u re­du. Sa­da za sve to jed­nos­tav­no vi­še ne­mam sna­ge. Uos­ta­lom, ima i dru­gih na­či­na da se po­ma­že lju­di­ma – ka­že gos­po­đa Vje­ra.

U kak­vom je sta­nju po­ka­zu­ju i fo­to­gra­fi­je ko­je je su­prug sni­mio i pos­lao dok smo raz­go­va­ra­le, na ko­ji­ma se vi­di že­na u kre­ve­tu, s ka­ni­lom i kom­pju­tor­skom tas­ta­tu­rom na ko­lje­ni­ma. Ali, is­to­dob­no, sr­ce joj je pu­no.

– Sva­ka fo­to­gra­fi­ja s ljetovanja ve­se­log dje­te­ta i bez­briž­nog ro­di­te­lja is­pu­nja­va­la me i či­ni­la sret­nom. To su za sve nas, od ro­di­te­lja i dje­ce do iz­najm­lji­va­ča i, da­ka­ko, vo­za­ča ve­li­kog sr­ca ko­je je oku­pio Za­grep­ča­nin To­mis­lav Pav­lo­vić, bi­li ne­za­bo­rav­ni tre­nu­ci. Sa­ni­tet­ski kom­bi za pri­je­voz naj­te­že bo­les­ne dje­ce na mo­re, ko­ji nam je do­ni­ra­la Split­sko-dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja, za­hva­lju­ju­ći nje­mu i da­lje je u funk­ci­ji. A uvje­re­na sam i da su sklop­lje­na mno­ga poz­nans­tva i da će mno­gi do­ma­ći­ni i ubu­du­će, bez po­sre­do­va­nja gru­pe Iz­najm­lji­va­či sa sr­cem, na­ći ko­ji slo­bo­dan ter­min za bo­les­ne ma­li­ša­ne – op­ti­mis­tič­na je Vje­ra, ko­ja se pu­no pu­ta uvje­ri­la u ljud­sku sprem­nost da či­ni do­bra dje­la.

Mno­gi su se ja­dran­ski iz­najm­lji­va­či, pri­ča Vje­ra ko­ja je i sa­ma u svom do­mu tri go­di­ne za­re­dom ugos­ti­la sa­ra­jev­sku obi­telj s bo­les­nim dje­ča­kom Ha­ru­nom, oko obi­te­lji s bo­les­nom dje­com po­tru­di­li kao da su im rod. Vo­zi­li su ih na iz­le­te, čas­ti­li ve­če­ra­ma, ruč­ko­vi­ma, bri­nu­li se o sva­kom de­ta­lju ko­ji bi mo­gao sme­ta­ti bo­les­nom ma­li­ša­nu.

Dva mje­se­ca bes­plat­no

Mno­gi su ti­je­kom sve tri go­di­ne otvo­ri­li svo­je apart­ma­ne za obi­te­lji s bo­les­nom dje­com, a jed­na iz­najm­lji­va­či­ca iz Cr­ne Go­re svo­jih je svih šest apart­ma­na da­va­la na bes­plat­no ko­ri­šte­nje po dva mje­se­ca, ci­je­li li­panj i ru­jan.

– Da, lju­di mo­gu bi­ti pre­div­ni, ali zna­ju bi­ti i pok­va­re­ni. Ne mo­že­te vje­ro­va­ti, ali, re­ci­mo, kao do­kaz da ima­ju bo­les­no di­je­te po­ku­ša­li su pod­met­nu­ti bol­nič­ki na­laz iz 2001., kad im je di­je­te bi­lo u bol­ni­ci zbog la­rin­gi­ti­sa. Ili, do­đe obi­telj s 42-go­diš­nja­kom ko­ji ima Downov sin­drom. Ra­zu­mi­jem da je i nji­ma te­ško, ali gru­pa je os­no­va­na ra­di dje­ce. I da je bar on­da doš­la s njim sa­mo ma­ma, a ne ci­je­la obi­telj. Ili, naj­a­vi se obi­telj s dje­ča­kom u inva­lid­skim ko­li­ci­ma, a do­đe ih sed­me­ro: ro­di­te­lji, ses­tra, tet­ka i nji­ho­vi mom­ci. Pr­ve-dru­ge go­di­ne pro­gu­ra­li su se i tak­vi, ali ove smo go­di­ne bi­li oprez­ni­ji i pos­tro­ži­li smo kri­te­ri­je. Bi­lo je do­is­ta sve­ga, ali ne ža­lim ni tre­na što sam se u to bi­la upus­ti­la – ka­že Vje­ra, za ko­ju je naj­sret­ni­ji mo­gu­ći za­vr­še­tak ci­je­le pri­če to što je nje­zin de­ve­to­go­diš­nji gost iz Sa­ra­je­va Ha­run, na­kon broj­nih ope­ra­ci­ja, ovo­ga lje­ta s Bra­ča pr­vi put oti­šao s na­smi­ja­nom ma­mom i na svo­jim no­ga­ma.

NA­GRA­DA ZA HUMANOST Vje­ra Ma­tu­lić za svo­ju humanost do­bi­la je i na­gra­du “Po­nos Hr­vat­ske”

OD KUPANJA U MO­RU DO NO­GO­ME­TA NA PO­LJU­DU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.