Spli­ća­ni već “ras­po­re­di­li” ru­ko­vo­de­će fo­te­lje u HNK

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

U HNK Split ju­čer su otvo­re­ne pri­ja­ve za no­ve rav­na­te­lje Ope­re, Ba­le­ta, Dra­me, za pos­lov­nog rav­na­te­lja te upra­vi­te­lja teh­ni­ke.

– Sti­glo je ukup­no se­dam­na­est mol­bi za pet mjes­ta mo­jih naj­bli­žih su­rad­ni­ka što me ra­du­je jer po­ka­zu­je ve­li­ko za­ni­ma­nje za na­po­ran rad u te­atru – re­kao nam je in­ten­dant Sreć­ko Šes­tan, ko­ji je u fo­te­lju za­sjeo 1. sr­p­nja. Na upit ho­će li svi pre­ten­den­ti za atrak­tiv­na mjes­ta bi­ti po­zva­ni na raz­go­vor, do­dao je da još ni­je ut­vr­đe­no is­pu­nja­va­ju li za­da­ne uvje­te. Po Spli­tu se već da­ni­ma na­ga­đa i “de­ci­di­ra­no zna” tko će slje­de­će če­ti­ri go­di­ne vo­di­ti ka­za­li­šte. Do­bro upu­će­ni tvr­de ka­ko će še­fi­ca Dra­me bi­ti Je­le­na Bo­san­čić, što je naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje s ob­zi­rom na to se go­vo­ri­lo da je to mjes­to odav­no re­zer­vi­ra­no za re­da­te­lji­cu Nen­ni Del­mes­tre. Šef Ope­re na­vod­no bi tre­bao bi­ti di­ri­gent Ju­re Bu­če­vić, dok do­sa­daš­nji Ivo Li­pa­no­vić pos­ta­je šef di­ri­gent. Na če­lo Ba­le­ta, pre­ma ku­lo­ar­skim pri­ča­ma, sti­že oso­ba iz Za­gre­ba, ba­let­ni pe­da­gog Ilir Ker­ni, de­set­lje­ći­ma an­ga­ži­ran u HNK Za­greb, dok Igor Ki­rov, još uvi­jek ak­tu­al­ni v.d. rav­na­te­lja split­skog Ba­le­ta, na­vod­no pos­ta­je, ma što to zna­či­lo, kuć­ni ko­re­ograf i po­nu­dit će mu se ugo­vor na go­di­nu da­na. Pos­lov­ni rav­na­telj HNK Split, pre­ma ća­ku­la­ma, tre­bao bi po­nov­no bi­ti Mi­li­voj Hek­man, ko­ji po­s­ljed­njih go­di­na ra­di u Služ­bi za kul­tu­ru Gra­da Spli­ta, dok na mjes­tu rav­na­te­lja teh­ni­ke “os­ta­je” do­sa­daš­nji, Da­mir Pun­da. V.d. rav­na­te­lja Dra­me Jas­na Ju­kić vra­ća se u Du­brov­nik, odak­le ju je “po­vu­kao” biv­ši in­ten­dant kad je Tr­pi­mir Jur­kić pod­nio neo­po­zi­vu os­tav­ku. Na sve ovo Šes­tan ka­že: “Ne­ka lju­di go­vo­re.” Si­gur­no je da će se 16. i 17. oba­vi­ti raz­go­vo­ri s kan­di­da­ti­ma, a Ka­za­liš­no vi­je­će do­no­si ko­nač­nu od­lu­ku.

DJETINJSTV­O ME­ĐU BODLJIKAVI­M ŽICAMA Po­tres­ni su ka­dro­vi snim­lje­ni u de­ten­cij­skom cen­tru u Ma­đar­skoj, gdje se če­ka na azil

In­ten­dant Šes­tan po­t­vr­dio je da se ja­vi­lo čak 17 kandidata

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.