Mo­bi­te­lom sni­mio muč­no pu­to­va­nje bal­kan­skom ru­tom

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Mi­le­na Za­jo­vić

Naš film “Po­noć­ni put­nik” upra­vo je osvo­jio na­gra­du ži­ri­ja na još jed­nom važ­nom fes­ti­va­lu. Naš je film slo­bo­dan i mo­že pu­to­va­ti ka­mo že­li. Ali na­ža­lost, mo­ja obi­telj i ja li­še­ni smo te slo­bo­de. Ovaj svi­jet za nas ni­je vi­še od za­tvo­ra.

Tim emo­tiv­nim ri­je­či­ma af­ga­nis­tan­ski re­da­telj Ha­ssan Fa­zi­li ko­men­ti­rao je osva­ja­nje na­gra­de na The­ssa­lo­ni­ki Film Fes­ti­va­lu, jed­nom od naj­važ­ni­jih europ­skih fes­ti­va­la smje­šte­nom na sje­ve­ru Grč­ke, na po­dru­čju na ko­jem je i snim­ljen ve­lik dio fil­ma.

Na­šao se na lis­ti za od­strel

Pri­ča “Po­noć­nog put­ni­ka” vi­še je ne­go film­ska. Re­ži­rao ga je autor ko­ji se zbog svo­jeg do­ku­men­tar­ca “Mir” na­šao na ta­li­ban­skoj lis­ti za od­strel pa je sa su­pru­gom i dvi­je kće­ri mo­rao po­bje­ći iz zem­lje. Vi­še­mje­seč­ni put ko­ji su proš­li sni­mio je kao nit­ko pri­je, po­das­ti­ru­ći nam naj­in­tim­ni­ji in­saj­der­ski pri­kaz sve­ga što se do­ga­đa s lju­di­ma iz da­le­kih ze­ma­lja ko­ji kroz na­šu re­gi­ju pu­tu­ju pre­ma za­pad­noj Eu­ro­pi. Obi­telj Fa­zi­li bi­la je jed­na od sto­ti­na ti­su­ća lju­di ko­ji su na­kon lje­ta 2015. go­di­ne proš­li ta­ko­zva­nom bal­kan­skom ru­tom, a sve što im se na tom pu­tu do­ga­đa­lo sni­ma­li su mo­bi­te­li­ma.

Mno­go je tu su­za, stra­ha i bo­li, ali i slat­kih tre­nu­ta­ka po­put ono­ga u ko­jem Ha­ssa­no­va su­pru­ga Fa­ti­ma u dvo­ri­štu iz­bje­glič­kog cen­tra u Be­ogra­du uči vo­zi­ti bi­cikl, ili pak sup­til­no po­tres­ne sce­ne u ko­joj nje­go­va kći ple­še na ni­kad prik­lad­ni­ji hit Mic­ha­ela Jac­k­so­na “They don’t ca­re abo­ut us”, po­ku­ša­va­ju­ći ple­som odag­na­ti tu­gu. Bez ikak­vih teh­nič­kih ili pro­duk­cij­skih uvje­ta, Ha­ssan Fa­zi­li sni­ma­nju svo­jeg fil­ma pris­tu­pio je kao ži­vot­nom dje­lu i to mu se is­pla­ti­lo: mi­mo svih oče­ki­va­nja “Po­noć­ni put­nik” pre­mi­jer­no je pri­ka­zan u pro­gra­mu Sun­dan­cea, jed­nog od naj­ve­ćih svjet­skih fes­ti­va­la na ko­jem je od­mah osvo­jio i na­gra­du. Re­da­telj ni­je mo­gao pri­sus­tvo­va­ti jed­noj od naj­važ­ni­jih ve­če­ri u svo­jem ži­vo­tu jer prav­ni sta­tus nje­go­ve obi­te­lji u Nje­mač­koj još uvi­jek ni­je ri­je­šen, zbog če­ga ne mo­gu ni le­gal­no pu­to­va­ti.

Europ­sku pre­mi­je­ru svo­jeg fil­ma do­če­kao je za­to u Ber­li­nu, na još jed­nom fes­ti­va­lu svjet­ske A ka­te­go­ri­je na ko­jem je iz­no­va na­gra­đen, kao i na ukup­no 13 dru­gih pres­tiž­nih fes­ti­va­la, što ga či­ni jed­nim od naj­us­pješ­ni­jih do­ku­men­tar­nih fil­mo­va go­di­ne i sva­ka­ko jed­nim od naj­važ­ni­jih re­cent­nih fil­mo­va o mi­gra­ci­ja­ma.

Mi­gran­ti s li­ci­ma i ime­ni­ma

Za raz­li­ku od hi­per­pro­du­ci­ra­nih do­ku­men­ta­ra­ca po­put “Ljud­ske ri­je­ke” Ai­ja We­iWe­ija, sna­ga “Po­noć­nog put­ni­ka” u nje­go­voj je ne­po­sred­nos­ti, u osje­ća­ju da ste u sva­kom tre­nut­ku dio gru­pi­ce ko­ja pre­la­zi ti­su­će ki­lo­me­ta­ra u po­tra­zi za si­gur­nos­ti, pri čemu ti fa­moz­ni “mi­gran­ti” na­po­kon do­bi­va­ju ljud­ska li­ca i ime­na. U Hr­vat­skoj su ga vi­dje­li po­sje­ti­te­lji Fes­ti­va­la to­le­ran­ci­je i Mo­to­vu­na, a da­nas u 19 sa­ti u za­gre­bač­kom Kap­tol Bo­utique Ci­ne­ma odr­žat će se pro­jek­ci­ja fil­ma (ovaj put pre­ve­den je kao “Put kroz noć”) i di­sku­si­ja.

HA­SSAN FA­ZI­LI Mo­rao je na­pus­ti­ti Af­ga­nis­tan jer se ta­li­ba­ni­ma ni­je svi­dio nje­gov film “Mir”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.