Goran Viš­njić do­bio ulo­gu u Ama­zo­no­voj se­ri­ji

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

U dru­goj se­zo­ni Ama­zo­no­ve se­ri­je “The Boys” po­ja­vit će se Goran Viš­njić. Na­ime, Goran i nje­go­va ko­le­gi­ca iz se­ri­je “Bez­vre­me­ni” Cla­udia Do­umit po­jav­lju­ju se u ne­ko­li­ko nas­ta­va­ka ove se­ri­je. Naš glu­mac igrat će lik Alis­ta­ira Ada­na ko­ji je sum­nji­vi vo­đa jed­ne cr­k­ve. Ova se­ri­ja te­me­lji se na stri­pu Ga­ret­ha En­ni­sa i Da­ric­ka Ro­bert­so­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.