Oper­ni pje­vač sa za­gre­bač­kih uli­ca

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Sa­mir Mil­la

Druš­tve­ne mre­že pri­jaš­njih da­na bru­je o “Sla­vu­ju s Glav­nog ko­lo­dvo­ra” mla­di­ću ko­ji je kod za­gre­bač­kog pot­hod­ni­ka pje­vao po­put sla­vu­ja. Vi­deo s nje­go­vim nas­tu­pom obja­vi­li su broj­ni por­ta­li i svi su že­lje­li zna­ti o ko­me je ri­ječ.

Sa­to­vi kod Hor­vat-Dunj­ko

Mar­ko Antolković stu­dent je dru­ge go­di­ne Mu­zič­ke aka­de­mi­je u Za­gre­bu, a na gi­ta­ri ga je pra­ti­la nje­go­va dje­voj­ka Ni­ko­li­na Hor­va­ti­no­vić. Obo­je do­la­ze iz Lo­nji­ce po­kraj Vr­bov­ca.

– Ni­smo uop­će oče­ki­va­li da će se ne­što ta­ko do­go­di­ti. Pre­sret­ni smo jer je ve­li­ka ve­ći­na lju­di do­bro re­agi­ra­la. Mi smo još pri­je dvi­je go­di­ne pro­ba­li pje­va­ti u cen­tru Za­gre­ba, a od jed­nog čo­vje­ka ko­ji se ba­vi ulič­nim pje­va­njem ču­li smo da je sve u do­broj lo­ka­ci­ji. Ka­ko obo­je stu­di­ra­mo u Za­gre­bu, vi­dje­li smo da dos­ta lju­di svi­ra kod pot­hod­ni­ka. Po­ku­ša­li smo ta­mo i oči­gled­no po­go­di­li – ka­že nam Mar­ko ko­ji se pje­va­njem ba­vi od sed­mog raz­re­da os­nov­ne ško­le, ka­da je pje­vao u cr­k­ve­nom zbo­ru. Ni­je na­mje­ra­vao stu­di­ra­ti pje­va­nje, no na to ga je na­go­vo­ri­la jed­na od nje­go­vih pro­fe­so­ri­ca.

– Na pri­pre­me sam kre­nuo već u dru­gom sred­nje, bu­du­ći da je mo­ja pro­fe­so­ri­ca Ana For­tu­na stu­di­ra­la kod Li­di­je Hor­vat-Dunj­ko. Pro­fe­so­ri­ci Dunj­ko sam se svi­dio pa me po­zva­la na svoj se­mi­nar. Na­kon to­ga rek­la mi je da bi vo­lje­la ra­di­ti sa mnom i da­lje. Vjež­ba­li smo sva­ki vi­kend, a on­da mi je pro­fe­so­ri­ca Dunj­ko u tre­ćem sred­nje rek­la da bih već ta­da mo­gao pro­ba­ti upi­sa­ti aka­de­mi­ju. Oti­šao sam bez stre­sa i us­pio pro­ći pri­jam­ni – ka­že nam Mar­ko ko­ji je kon­tra­te­nor, što je ri­jet­kost kod nas.

– Ve­ći­nom lju­di­ma ni­je sim­pa­tič­na bo­ja gla­sa kon­tra­te­no­ra, a me­ni su lju­di rek­li da im se svi­đa moj glas, ko­ji je ja­ko to­pao. Za to je “kri­vac” na­ša pro­čel­ni­ca, pro­fe­so­ri­ca Martina Goj­če­ta-Si­lić. Kad sam pje­vao na Da­ni­ma otvo­re­nih vra­ta na Aka­de­mi­ji, je­dan mi je ton oti­šao u dru­gi re­gis­tar pa me pi­ta­la je­sam li

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.