Tra­vol­tin no­vi film za­ra­dio je 3.000 do­la­ra

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

Hol­lywo­odu ni­kad dos­ta sta­rih fil­mo­va! Na­ime, Pa­ra­mo­unt je najavio da su od­lu­či­li po­nov­no sni­mi­ti film ‘Čo­vjek bez li­ca’ iz 1997. u ko­jem su glav­ne ulo­ge tu­ma­či­li John Tra­vol­ta i Ni­co­las Ca­ge.

Na no­voj ver­zi­ji fil­ma ra­dit će pot­pu­no no­va pos­ta­va glu­ma­ca. No ovo ni­je je­di­na vi­jest ko­ja se tre­nu­tač­no ve­že za glum­ca Joh­na Tra­vol­tu.

Nje­gov po­s­ljed­nji film ‘The Fa­na­tic’ u ko­jem ima glav­nu ulo­gu u pr­vom tjed­nu pri­ka­zi­va­nja u SAD-u za­ra­dio je ne­što vi­še od 3.000 do­la­ra. Pri­ka­zi­vao se u oko 52 ki­na di­ljem Ame­ri­ke. Tra­vol­ta tu­ma­či Mo­ssea, fa­na op­sjed­nu­tog Hun­te­rom Dun­ba­rom, ak­cij­skom zvi­jez­dom ko­ju tu­ma­či De­von Sawa. Mo­ose po­du­zi­ma očaj­nič­ke ko­ra­ke ka­ko bi do­bio auto­gram pa ta­ko od pa­pa­ra­zza do­bi­va glum­če­vu adre­su. Ka­da se Mo­ose pojavi pred vra­ti­ma ku­će svo­jeg omi­lje­nog glum­ca, on ga otje­ra te ka­že da ga vi­še ni­ka­da ne že­li vi­dje­ti.

– Sa­mo sam htio auto­gram – re­kao je Mo­ose je­zi­vo. Na­kon tog su­sre­ta lik ko­ji tu­ma­či De­von Sawa upa­da u sve ve­će ne­vo­lje. Film je re­ži­rao Fred Durst, naj­poz­na­ti­ji kao fron­t­men ben­da Limp Bi­zkit. Ovo ni­je pr­vi film ko­ji je re­ži­rao, ra­dio je na fil­mo­vi­ma ‘The Lon­g­shots’ i ‘The Edu­ca­ti­on Of Char­lie Ban­ks’.

Kri­ti­ča­ri film pro­zi­va­ju pot­pu­nim pro­ma­ša­jem i ve­li­kim kan­di­da­tom za Zlat­nu ma­li­nu. Mno­gi za ovaj ne­us­pjeh kri­ve Dur­sto­vu re­ži­ju, a ne­ki čak sma­tra­ju da bi Tra­vol­ti­na glu­ma mo­gla bi­ti uvred­lji­va oso­ba­ma ko­je ima­ju po­re­me­ćaj iz autis­tič­nog spek­tra. Ne po­ma­že ni či­nje­ni­ca da pr­va re­če­ni­ca u fil­mu gla­si: “Ne mo­gu sad pri­ča­ti. Mo­ram ka­ka­ti.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.