“Iz­gle­da­la sam kao da ne vo­dim bri­gu o se­bi, a ta­ko sam se i osje­ća­la”

Večernji list - Hrvatska - - Panorama - Iva­na Ca­re­vić

raz­miš­ljao da pje­vam kao kon­tra­te­nor. Bu­du­ći da sam do ta­da sve oko se­be mal­tre­ti­rao svo­jim “vri­šta­njem”, uči­ni­lo mi se kao do­bra ide­ja – ka­že Mar­ko.

Do­bio Oskar zna­nja

Mar­ko je vri­je­dan stu­dent, a ove je go­di­ne na­gra­đen i Oska­rom zna­nja od Agen­ci­je za od­goj i obra­zo­va­nje, a is­tu je na­gra­du do­bio i pri­je tri go­di­ne. Oči­gled­no ga če­ka svi­je­tla bu­duć­nost, no za­nim­lji­vo je da ne­ma na­mje­ru ići iz­van Hr­vat­ske.

– Ino­zem­s­tvo me ni­kad ni­je priv­la­či­lo i tre­nu­tač­no mis­lim da me ni­kad ni ne­će za­ni­ma­ti. Mis­lim da oso­ba ko­ja zna svo­je ci­lje­ve mo­že bi­ti sret­na i ov­dje i ni­je is­ti­na da ne­ma nov­ca i da je pod­ci­je­nje­no. Tko je mar­ljiv i vo­li svoj po­sao, mo­že us­pje­ti i ov­dje. Moj je plan odr­ža­va­ti kon­cer­te, mo­žda i ra­di­ti u ka­za­li­štu ili pre­da­va­ti u ško­li da bih svo­je zna­nje ko­je sam ste­kao mo­gao prenijeti dru­gi­ma. Već vo­dim dje­čji zbor i nji­hov us­pjeh već mi sa­da zna­či. Ne­ma bo­ljeg osje­ća­ja ne­go kad na­uči­te ne­kog ono­me što zna­te – ka­zao nam je Mar­ko Antolković. Na spo­men glu­mi­ce Re­nee Zel­lwe­ger pr­va aso­ci­ja­ci­ja je Brid­get Jo­nes, lik ko­ji je ovu 50-go­diš­nja­ki­nju naj­vi­še pros­la­vio. Te­ret sla­ve i ne­ke po­greš­ne od­lu­ke uda­lji­le su je od film­skih ka­me­ra ne­ko vri­je­me, ali sa­da se vra­ća na ve­li­ka plat­na u bi­ograf­skom fil­mu o glu­mi­ci Judy Gar­land.

Lo­ši sa­vje­ti oko­li­ne

U in­ter­v­ju ko­ji je ne­dav­no da­la za ma­ga­zin Red is­pri­ča­la je ko­ji su raz­lo­zi bi­li po­vod nje­zi­na pov­la­če­nja.

– Do­bi­la sam ne­ke lo­še sa­vje­te i do­ni­je­la sam ne­ke lo­še od­lu­ke. Bi­lo je pri­lič­no mrač­no raz­dob­lje. Ali ne gle­dam na to kao gu­bi­tak jer sam dos­ta na­uči­la na ovoj lek­ci­ji i to se valj­da tre­ba­lo do­go­di­ti. Na­uči­la sam pu­no o per­s­pek­ti­vi, na­uči­la sam pre­poz­na­ti raz­li­či­te obli­ke mog po­na­ša­nja i ra­zu­mje­ti raz­li­či­te po­s­lje­di­ce – rek­la je glu­mi­ca.

Na pi­ta­nje za­što šest go­di­na ni­je sni­mi­la film, priz­na­la je ka­ko se ni­je bri­nu­la o se­bi i za­to je ne­ko vri­je­me ni­je bi­lo u film­skoj in­dus­tri­ji. – Iz­gle­da­la sam kao da ne vo­dim bri­gu o se­bi, a da bu­dem is­kre­na, ta­ko sam se i osje­ća­la. Do­sa­di­la sam sa­moj se­bi i od­lu­či­la sam da je naj­bo­lje oti­ći ka­ko bi pos­ta­la za­nim­lji­vi­ja – rek­la je.

Ovaj tje­dan film “Judy” pred­sta­vi­la je i na film­skom fes­ti­va­lu u To­ron­tu i os­vr­nu­la se na tvrd­nje ka­ko joj se li­ce iz­o­bli­či­lo od bo­tok­sa te je pre­pri­ča­la jed­nu si­tu­aci­ju ko­ju je do­ži­vje­la u me­trou u Lon­do­nu pri­je ne­ko­li­ko go­di­ne.

– Je­dan par sje­dio je do me­ne u me­trou i ko­men­ti­rao je ka­ko su glu­mi­ce u Hol­lywo­odu po­lu­dje­le za ope­ra­ci­ja­ma. Ko­men­ti­ra­li su i me­ne u sti­lu ka­ko sam si mo­gla na­pra­vi­ti to s li­cem. U slje­de­ćem tre­nut­ku shva­ti­li su ka­ko sje­dim po­kraj njih, po­gle­da­li su me i uzvik­nu­li: “Ali vi iz­gle­da­te nor­mal­no, za­što svi pi­šu ta­ko o va­ma, va­še li­ce je nor­mal­no” – is­pri­ča­la je Re­nee že­le­ći opet de­man­ti­ra­ti tvrd­nje o sil­nim ope­ra­ci­ja­ma ko­je joj se pri­pi­su­ju.

‘ŽE­LIO BIH PODUČAVATI UČENIKE I PRENIJETI IM SVO­JE ZNA­NJE’

Pri­če o bo­tok­su i ope­ra­ci­ja­ma

Bez ob­zi­ran na to ko­li­ko se tru­di­la de­man­ti­ra­ti to, fo­to­gra­fi­je su ipak do­kaz ka­ko joj se li­ce ‘za­mrz­nu­lo’, ali i da je smr­ša­vje­la.

Za pr­vi film o Brid­get Jo­nes na­ba­ci­la je de­set ki­lo­gra­ma vi­ška, a za dru­gi je film do­da­la još ne­ko­li­ko ki­lo­gra­ma. Ne skri­va ka­ko je bi­la pra­va mu­ka ri­je­ši­ti se tog vi­ška i, kad se sni­mao film “Dru­go sta­nje Brid­get Jo­nes”, od­lu­či­la je is­ko­ris­ti­ti ma­ske i ve­ću odje­ću jer ni­je že­lje­la opet pro­la­zi­ti kroz taj pa­kao deb­lja­nja i mr­šav­lje­nja.

U To­ron­tu na film­skom fes­ti­va­lu pu­bli­ka je gro­mo­glas­nim plje­skom poz­dra­vi­la nje­nu no­vu ulo­gu, a Re­nee ka­že ka­ko je ap­so­lut­no uži­va­la u li­ku Judy Gar­land.

– Na­ba­vi­la sam hr­pu ma­te­ri­ja­la o Judy. Obo­ža­vam nje­zin glas, nje­zi­ne nas­tu­pe, vo­lim odje­ću ko­ju je no­si­la, vo­lim ka­ko go­vo­ri, ma sve na njoj je ge­ni­jal­no. Po­ku­ša­la sam na­pra­vi­ti ba­lans iz­me­đu Judy ko­ja nas­tu­pa i Judy kak­va je bi­la pri­vat­no – ka­že glu­mi­ca. U svo­joj ka­ri­je­ri tri je pu­ta bi­la no­mi­ni­ra­na za na­gra­du Os­car, a sa­mo jed­nom ju je osvo­ji­la, i to 2003. go­di­ne za ulo­gu u fil­mu “Stu­den­go­ra”.

Pu­bli­ka na film­skom fes­ti­va­lu u To­ron­tu bi­la je odu­šev­lje­na nje­zi­nom in­ter­pre­ta­ci­jom Judy Gar­land u fil­mu ‘Judy’

PODRŠKA Dje­voj­ka Ni­ko­li­na Hor­va­ti­no­vić pra­ti­la je Mar­ka na nje­go­vu nas­tu­pu na Glav­nom ko­lo­dvo­ru u Za­gre­bu

FINANCIJSK­A PROPAST kak­va je snaš­la film “The Fa­na­tic” du­go ni­je za­bi­lje­že­na u os­tva­re­nju s me­ga­zvi­jez­dom po­put Tra­vol­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.