Ni­ko Ko­vač u Bayern vra­ća mom­čad­sko vi­je­će

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

Biv­ši hr­vat­ski ka­pe­tan i iz­bor­nik Ni­ko Ko­vač od­lu­čio je vra­ti­ti mom­čad­sko vi­je­će u mom­čad Bayer­na na­kon što je vi­je­će iz­os­ta­ja­lo dvi­je se­zo­ne. Hr­vat je pre­do­dre­dio šest čla­no­va za vi­je­će, a ri­ječ je o igra­či­ma ko­ji ima­ju ne­što du­lji staž u klu­bu. Tu su, dak­le, ka­pe­tan Ne­uer i za­mjen­ski ka­pe­ta­ni Mül­ler te Lewan­dow­ski, ali i Ala­ba, Thi­ago te Kim­mich. Ko­vač že­li po­vrat­kom vi­je­ća po­bolj­ša­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu sto­že­ra i igra­ča te sma­nji­ti broj si­tu­aci­ja ne­pos­luš­nos­ti. Pod­sje­ti­mo, ove se­zo­ne je kaz­nio već dvo­ji­cu igra­ča, sad već biv­šeg igra­ča Re­na­ta San­c­he­sa ko­ji ga je kri­ti­zi­rao u jav­nos­ti te Alp­hon­sa Da­vi­esa ko­ji je za­kas­nio na tre­ning.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.