Ro­nal­do ru­ši re­kor­de, Fin­ska i Ko­so­vo bli­zu de­bi­ja na Euru

Re­zi­me kva­li­fi­ka­cij­skog kru­ga Španjolska, Bel­gi­ja, Ita­li­ja i En­gle­ska sto­pos­tot­ni, svjet­ski pr­va­ci is­pod Tu­ra­ka

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Edi Džin­do

5:3 0:3

20 MOM­ČA­DI EURO ĆE IZBORITI PU­TEM SKU­PI­NA, A 4 DOIGRAVANJ­EM

KOSOVARI DO SU­SRE­TA S EN­GLE­SKOM NI­SU DOŽIVJELI PO­RAZ

4,85 po­go­da­ka po utak­mi­ci pos­tig­nu­to je u uto­rak, a naj­vi­še su zas­luž­ni Ro­nal­do te En­gle­ska i Ko­so­vo (5:3)

re­pre­zen­ta­ci­je. Na tom pu­tu sto­je im Če­si ko­je su pri­je tje­dan da­na Kosovari na do­ma­ćem te­re­nu po­bi­je­di­li (2:1). Uz­me­mo li to u ob­zir, šan­se za Ber­nar­da Chal­lan­de­sa i nje­go­ve igra­če si­gur­no pos­to­je.

Fin­ci is­ko­ris­ti­li krah BiH

A još ve­će šan­se za pr­vi pla­sman na ve­li­ko na­tje­ca­nje u po­vi­jes­ti re­pre­zen­ta­ci­je (po­ku­ša­va­ju se kva­li­fi­ci­ra­ti od još od 1938.) ima sjaj­na Fin­ska. Pre­dvo­đe­ni ne­za­us­tav­lji­vim Te­emu­om Puk­ki­jem, Fin­ci su naj­vi­še pro­fi­ti­ra­li kra­hom dva­ju naj­ve­ćih ne­ga­tiv­nih iz­ne­na­đe­nja u ci­je­lim kva­li­fi­ka­ci­ja­ma – Bos­ne i Her­ce­go­vi­ne te Grč­ke. Ta­ko su po­bje­gli na 12 bo­do­va iz šest utak­mi­ca, a od­lič­na je či­nje­ni­ca za njih što su se već ri­je­ši­li utak­mi­ca pro­tiv Ita­li­je i do kra­ja bi tre­ba­li osi­gu­ra­ti po­vi­jes­ni us­pjeh ko­ji ni­su us­pje­li os­tva­ri­ti čak i u onoj ge­ne­ra­ci­ji Ja­ri­ja Lit­ma­ne­na i Sa­mi­ja Hyypi­je.

Dok se u ne­kim od sku­pi­na si­tu­aci­ja raz­bis­tri­la te već zna­mo ne­ke put­ni­ke (Španjolska, Bel­gi­ja, Ita­li­ja) na Euro, ko­ji će se igra­ti na ci­je­lom kon­ti­nen­tu, u os­ta­li­ma, kao i u onoj u ko­joj igra Hr­vat­ska, još ne mo­že­mo do­no­si­ti za­ključ­ke. Uz na­šu sku­pi­nu E, pos­to­je još tri sku­pi­ne u ko­ji­ma se si­tu­aci­ja “lo­mi” iz­me­đu tri nacionalne vr­ste. Ir­ska, Švi­car­ska i Dan­ska su u sku­pi­ni D na­gu­ra­ne unu­tar tri bo­da, kao i Polj­ska, Slo­ve­ni­ja te Aus­tri­ja u sku­pi­ni G. Na­pe­ta je bor­ba za dru­go mjes­to u sku­pi­ni F, u ko­joj vo­di Španjolska. Šved­ska (11), Ru­munj­ska (10) i Nor­ve­ška (9) lo­vit će jed­nu kar­tu za Euro.

Svjet­ski pr­va­ci Fran­cu­zi, za­nim­lji­vo, još uvi­jek ni­su ni bli­zu osi­gu­ra­nog pla­sma­na na Euro. Dru­gi su u sku­pi­ni (15) iza od­lič­nih Tu­ra­ka (15), a iz po­za­di­ne vre­ba uvi­jek ne­ugod­ni Is­land (12).

Pod­sje­ti­mo, na Europ­sko pr­vens­tvo, ko­je će se odr­ža­ti u 13 ze­ma­lja na kon­ti­nen­tu, pla­si­rat će se 24 naj­bo­lje re­pre­zen­ta­ci­je iz kva­li­fi­ka­ci­ja. Pr­vi put ne­ma jas­nih do­ma­ći­na pa sto­ga ne­ma i di­rek­t­nog kva­li­fi­kan­ta. Svi put pro­na­la­ze pre­ko kva­li­fi­ka­ci­ja, 20 re­pre­zen­ta­ci­ja pla­si­rat će se pu­tem pla­sma­na u sku­pi­ni, a pre­os­ta­le če­ti­ri se­lek­ci­je put do pr­vens­tva pro­na­ći će po­mo­ću do­dat­nih kva­li­fi­ka­ci­ja či­ji će se su­di­oni­ci odre­di­ti pre­ma re­zul­ta­ti­ma os­tva­re­nim u lanj­skoj Li­gi na­ci­ja.

RO­NAL­DO je pres­ti­gao Rob­bi­eja Ke­anea (23) i pos­tao naj­bo­lji stri­je­lac u po­vi­jes­ti kva­li­fi­ka­ci­ja (25)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.