Aco: Mo­ji Bra­zil­ci zna­ju da sam ja stal­no na ru­bu

Is­klju­če­nje pro­tiv SAD-a Na­mjer­no sam se “is­klju­čio” jer mi je bio cilj utje­ca­ti mo­ti­va­cij­ski na svo­je, a ne da se na kra­ju gr­lim s Po­po­vic­hem, ka­že Pe­tro­vić

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić

Od­mah na­kon is­pa­da­nja sa SPa, bra­zil­ski ko­šar­ka­ši ras­tr­ča­li su se kao ra­ko­va dje­ca. Jed­ni su kre­nu­li put Bra­zi­la, dru­gi u SAD, tre­ći u svo­je eu­rop­ske klu­bo­ve, je­dan u Aus­tra­li­ju, a iz­bor­nik Alek­san­dar Pe­tro­vić vra­tio se u Hr­vat­sku te nam za svo­je pr­ve za­gre­bač­ke ka­ve ka­zao:

– Imam ugo­vor ko­ji is­tje­če u lis­to­pa­du 2020., a pos­lo­dav­ci su rek­li da mi je pro­laz­no vri­je­me za­do­vo­lja­va­ju­će. U dva mje­se­ca odi­gra­li smo 13 utak­mi­ca i po­bi­je­di­li u 10, me­đu ko­ji­ma i po­lu­fi­na­lis­ta SP-a Ar­gen­ti­nu.

Pe­tro­vi­će­vi še­fo­vi oči­to su preš­li i pre­ko kik­sa u utak­mi­ci s Če­škom zbog ko­je­ga su eli­mi­ni­ra­ni iz če­t­vr­t­fi­na­la.

– Sa pet ve­te­ra­na, re­la­tiv­no smo sta­ra mom­čad, a ima­li smo ja­ko ma­lo vre­me­na za pri­pre­mu za tu utak­mi­cu. Kas­no smo za­vr­ši­li su­sret s Cr­nom Go­rom, us­ta­li smo u pet i kre­nu­li na put u dru­gi grad, gdje smo ima­li ener­get­ski slab tre­ning. Ka­da vi­di­te ka­ko ste pri­mi­li pr­vih de­set ko­še­va, bez pra­ve obra­ne, već u po­čet­nim mi­nu­ta­ma shva­ti­te da vam je mom­čad ener­get­ski praz­na, a to je za tre­ne­ra naj­go­ra si­tu­aci­ja. Bio sam svjes­tan ko­li­ko su, na če­lu sa dva me­tra vi­so­kim ra­zi­gra­va­čem Sa­to­ran­skim, Če­si opas­ni, no u toj ener­get­skoj praz­ni­ni to oči­to ni­je doš­lo i do gla­va mo­jih igra­ča. Već pro­tiv Ame­ri­ka­na­ca smo ener­get­ski do­bro re­agi­ra­li.

U toj utak­mi­ci Pe­tro­vić je bio pre­vi­še ener­gi­čan pa je is­klju­čen već u 13. mi­nu­ti.

– Vje­ro­va­li smo da u toj utak­mi­ci ima­mo što tra­ži­ti, no na­kon što u na­šu ko­rist ni­su do­su­di­li ne­ko­li­ko te­ških pre­kr­ša­ja, a Ame­ri­kan­ci su bi­li u bo­nu­su, od­lu­čio sam re­agi­ra­ti pa sam do­bio pr­vu teh­nič­ku.

Su­ci pok­va­ri­li ukup­ni do­jam

Je li pri dru­goj, is­klju­ču­ju­ćoj, iz­gu­bio živ­ce (ušao je na po­la te­re­na) ili je to bi­la igra­na sce­na ko­ja je tre­ba­la do­dat­no mo­ti­vi­ra­ni nje­go­ve igra­če?

– Kad pr­vi pri­ti­sak na su­ce ni­je uro­dio plo­dom, se­be sam na­mjer­no “is­klju­čio”. Ni­je me za­ni­ma­lo da za­vr­šim utak­mi­cu sa­mo za­to da bih se sli­kao s Greg­gom Po­po­vic­hem, da me on po­tap­še po ra­me­nu i ka­že mi da poz­dra­vim pri­ja­te­lja mu Ne­ve­na Spa­hi­ju.

Je li pri­je utak­mi­ce pri­pre­mio svog po­moć­ni­ka na to da bi mo­gao vo­di­ti utak­mi­cu?

– Prem­da u pr­ve če­ti­ri utak­mi­ce ni­sam do­bio ni jed­nu teh­nič­ku, oni zna­ju da sam ja stal­no na ru­bu i na to su sprem­ni.

Su­đe­nje je, oči­to, bi­la sla­ba ka­ri­ka ina­če do­bro or­ga­ni­zi­ra­nog Svjet­skog pr­vens­tva. Či­ni se da su mno­gi od tih su­da­ca bi­li pod pre­ja­kim doj­mom sce­ne na ko­joj su se naš­li.

– Ka­da vi­di­te ko­li­ko je Ki­na ulo­ži­la u in­fras­truk­tu­ru, ka­da shva­ti­te da se tak­vih osam gra­do­va i dvo­ra­na od­nos­no tak­va lo­gis­ti­ka nig­dje ne mo­že po­no­vi­ti, on­da vam je žao da sve zap­ne na su­ci­ma. Me­đu 57 su­da­ca ko­ji su doš­li na SP, 15 je do­brih, no to ni­je do­volj­no da sve po­kri­ju. Me­ni je to bi­la po­s­ljed­nja pri­li­ka da igram pro­tiv Ame­ri­ka­na­ca i pro­tiv naj­bo­ljeg tre­ne­ra na svi­je­tu, no loš je osje­ćaj ka­da iz­i­đe­te na te­ren i osje­ti­te da u oči­ma su­da­ca ne­ma­te rav­no­pra­van tret­man.

Ka­kav je pak do­jam na Petrovića os­ta­vi­la igra Ame­ri­ka­na­ca?

– Gregg Popovich još je la­ni go­vo­rio da će to što se do­ga­đa u NBA li­gi una­za­di­ti ko­šar­ku, da će se u na­šem spor­tu iz­gu­bi­ti igrač­ke po­zi­ci­je. No, na SP-u upra­vo je on pri­bje­gao ni­skoj pe­tor­ci. Što­vi­še, on je “small ball” još do­dat­no sma­njio, ra­di­ka­li­zi­rao, pa čes­to igra sa pet bra­ni­ča i kri­la. Popovich je prag­ma­ti­čan i shva­tio je da ga je­di­no to mo­že do­ves­ti do ne­če­ga, ali mu to pro­tiv Fran­cu­za ni­je bi­lo do­volj­no. I za­to bih vo­lio vi­dje­ti da nas­lov osvo­ji net­ko tko igra na cen­tre, net­ko tko je sa­ču­vao po­zi­ci­je “če­tvor­ke” i “pe­ti­ce” da nam se sport ne pre­tvo­ri u stre­et­ball, pet na pet. I za­to bih vo­lio u fi­na­lu vi­dje­ti Ar­gen­ti­nu i Aus­tra­li­ju jer obje re­pre­zen­ta­ci­je ima­ju sjaj­ne bra­ni­če i cen­tre.

Pre­do­sje­tio sr­p­ski krah

Pe­tro­vić je još pri­je ovog SP-a uka­zao na ne­što što je Sr­bi­ji mo­glo bi­ti pro­blem, a to je pre­vi­še vr­s­nih cen­ta­ra, a pre­ma­lo mi­nu­ta za njih.

– Na ovom pr­vens­tvu do­mi­ni­ra­ju vanj­ski igra­či, a Sr­bi­ja je na SP doš­la s če­ti­ri cen­tra, pri čemu, u da­naš­njoj ko­šar­ci, ni dva ne mo­gu igra­ti is­to­dob­no. Da bi za­do­vo­ljio sve cen­tre mi­nu­ta­ma, sr­p­ski je iz­bor­nik Jo­ki­ća pos­ta­vio na “če­tvor­ku”, a on je u NBA li­gi do­mi­nan­tan kao cen­tar ko­ji i ra­zi­gra­va. Ne­dos­ta­ja­la su im dva vanj­ska igra­ča, a za­va­ra­li su se bes­pri­je­kor­nim pri­prem­nim utak­mi­ca­ma i po­bje­da­ma s 30-40 ko­še­va pred­nos­ti na po­čet­ku SP-a. A ta­ko se ne če­li­či­te. Špa­njol­ci su maj­sto­ri to­ga. Mu­či­li su se s Ira­nom, Tu­nis su je­dva po­bi­je­di­li, no ta­ko se do­la­zi do me­da­lje, a ne raz­bi­ja­njem ne­do­ras­lih su­par­ni­ka.

Kao i niz dru­gih vr­lo ja­kih re­pre­zen­ta­ci­ja (Li­tva, Grč­ka, Ita­li­ja, Ka­na­da, Ru­si­ja, Tur­ska, Nje­mač­ka, Slo­ve­ni­ja ...) i Bra­zil će u kva­li­fi­ka­ci­je za Olimpijske igre, u ko­ji­ma bi se tre­ba­la na­ći i Hr­vat­ska. Ima­ju li Bra­zil­ci ide­ju da jed­nom od če­ti­ri tur­ni­ra bu­du do­ma­ći­ni, kao što se ra­ziš­lja u Hr­vat­skoj?

Bra­zil se ne­će kan­di­di­ra­ti, a ja ne vi­dim na­či­na ka­ko da Hr­vat­ska pro­na­đe tri mi­li­ju­na eura. Čak i da dr­ža­va da­de fi­nan­cij­sko jam­s­tvo, ne­ma­te ni­kak­vo jam­s­tvo da će­te pro­ći. Kva­li­fi­ka­ci­je bit će kre­še­vo kak­vo do­sad ni­je vi­đe­no i za­to bih ja, da sam na Mr­ši­će­vu mjes­tu, već sa­da po­čeo raz­go­va­ra­ti s na­šim naj­bo­ljim igra­či­ma. Pu­no je tu pi­ta­nja na ko­ja će Mr­šić mo­ra­ti tra­ži­ti od­go­vor kao što su to ka­ko će se na­ši cen­tri bra­ni­ti od tzv. pick and rol­la, ka­ko igra­ti bez kla­sič­nog ra­zi­gra­va­ča, ho­će li Ša­rić bi­ti na šu­ter­skoj ra­zi­ni da kao “če­tvor­ka” ši­ri re­ket i ta­ko da­lje...

RAČUNAMO NA PETROVIĆA I U KVA­LI­FI­KA­CI­JA­MA ZA OLIMPIJSKE IGRE, KA­ZAO JE DI­REK­TOR BRAZILSKOG SA­VE­ZA

POPOVICH JE JOŠ LA­NI GO­VO­RIO DA ĆE “SMALL BALL” KO­JI SE IGRA U NBA LI­GI UNAKAZITI KO­ŠAR­KU, A SA­DA JE I ON TO KO­RIS­TIO

Na hr­vat­skog struč­nja­ka, bez ob­zi­ra na ne­pro­la­zak u če­t­vr­t­fi­na­le, u Bra­zi­lu i da­lje ra­ču­na­ju kao iz­bor­ni­ka

Uži­tak je gle­da­ti ka­ko igra­ju ar­gen­tin­ski be­ko­vi, a po­se­bi­ce Cam­pa­zzo (na sli­ci), a svi­đa­ju mi se i Aus­tral­ci, is­ti­če Pe­tro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.