Ne priv­la­či sa­mo ko­šar­ka lju­de u Viš­njik, već i Lu­ka Cin­drić

Ru­ko­me­ta­ši PPD Za­gre­ba pr­vi put u po­vi­jes­ti utak­mi­cu Li­ge pr­va­ka igrat će u Za­dru

Večernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec

Ru­ko­me­ta­ši PPD Za­gre­ba do sa­da su utak­mi­ce u elit­noj sku­pi­ni Li­ge pr­va­ka uglav­nom igra­li u Za­gre­bu, Va­ra­ždi­nu i Osi­je­ku. No, u se­zo­ni ko­ja po­či­nje ove su­bo­te jed­nu do­ma­ću utak­mi­cu igrat će u sport­skom cen­tru Viš­njik. Za­dar će 28. ruj­na ugos­ti­ti jed­nu od naj­a­trak­tiv­ni­jih europ­skih mom­ča­di, Bar­ce­lo­nu. Te­ško je na­bro­ji­ti sve zvi­jez­de svjet­skog ru­ko­me­ta ko­je igra­ju u Bar­ce­lo­ni, Zvi­jez­de Bar­ce su Fà­bre­gas, Var­gas, Mem, R. En­trer­ríos, Go­mez, To­mas, Pál­mar­sson i od ove se­zo­ne Lu­ka Cin­drić.

Do­la­zak u Za­dar ni­je slu­ča­jan

– Ko­li­ko nam je kao klu­bu kri­vo što tu utak­mi­cu ne mo­že­mo igra­ti u Za­gre­bu, to­li­ko nam je dra­go što će­mo je odi­gra­ti u Za­dru! Do­la­zak u Za­dar, na Viš­njik, ni­je slu­ča­jan. I proš­le smo go­di­ne htje­li u Li­gi pr­va­ka odi­gra­ti jed­nu utak­mi­cu u Dvo­ra­ni Kre­ši­mi­ra Ćo­si­ća, ali to ni­je bi­lo mo­gu­će iz objek­tiv­nih raz­lo­ga. Ta­da smo već od­lu­či­li da će­mo u se­zo­ni 2019./20. jed­nom do­ći u Za­dar i – evo! Igrat će­mo s Bar­com, gi­gan­tom i na­šim sta­rim su­par­ni­kom, s mom­ča­di u ko­joj je je­dan od naj­bit­ni­jih igra­ča Lu­ka Cin­drić, hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac – re­kao je Ve­dran Šu­pu­ko­vić, di­rek­tor za­gre­bač­kog klu­ba. Ja­ča ru­ko­met­na mom­čad ni­kad ni­je gos­to­va­la u Za­dru. Bar­ce­lo­na je klub ko­ji ima da­le­ko naj­vi­še nas­lo­va Ku­pa pr­va­ka - osam. Za­nim­lji­vo je da je to klub s ko­jim su za­gre­ba­ši naj­vi­še pu­ta u svo­joj po­vi­jes­ti igra­li u Li­gi pr­va­ka. Su­sret u Za­dru bit će nji­hov 22 me­đu­sob­ni. Na­rav­no, Bar­ce­lo­na je ku­di­ka­mo us­pješ­ni­ja. Po­bi­je­di­la

PO­S­LJED­NJI SU­SRET PPD ZA­GREB I BAR­CE­LO­NA IGRA­LI SU 2017. U ZA­GRE­BU (24:32)

igra­li su svo­je­dob­no Bar­ce­lo­na i PPD Za­greb, i to uzas­top­na, a sva tri pu­ta po­bi­je­di­la je Bar­ca

je u čak 19 utak­mi­ca, jed­nom je bi­lo neo­d­lu­če­no, a je­di­nu po­bje­du “pli­na­ri” su os­tva­ri­li 18. ve­lja­če 2012. go­di­ne i to u gos­ti­ma (29:30). PPD Za­greb je u je­dom po­dat­ku bo­lji od Bar­ce­lo­ne. Ima vi­še nas­tu­pa u Ku­pu pr­va­ka i Li­gi pr­va­ka – 26:23 u ko­rist za­gre­bač­ke mom­ča­di.

Za­dar je poz­nat kao grad ko­šar­ke, no or­ga­ni­za­to­ri su sto pos­to si­gur­no da će dvo­ra­na Viš­njik bi­ti is­pu­nje­na do po­s­ljed­njeg mjes­ta. Uos­ta­lom, u is­toj ovoj dvo­ra­ni hr­vat­ska ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja ima­la je ne­ko­li­ko pu­ta pu­nu dvo­ra­nu. Ni­je da Za­dar ne zna za ru­ko­met. Ima­ju klub Za­dar ko­ji je naj­ve­će us­pje­he pos­ti­zao u dru­goj po­lo­vi­ci de­ve­de­se­tih go­di­na proš­log sto­lje­ća, ka­da su doš­li do po­lu­fi­na­la Ku­pa EHF-a. Pod ime­nom Za­dar Gor­tan 1996. go­di­ne is­pa­li su od Šah­ta­ra. U Do­njec­ku je bi­lo plus 15 za ukra­jin­sku mom­čad, u Za­dru tek tri plus za do­ma­ći­na.

– Za­hva­lju­jem i RK-u PPD Za­greb i Hrvatskom ru­ko­met­nom sa­ve­zu na do­sa­daš­njoj ve­oma plod­noj su­rad­nji, te na to­mu što i hr­vat­ska re­pre­zen­ta­ci­ja i PPD Za­greb ra­do do­la­ze u Za­dar. Re­pre­zen­ta­ci­ja je uvi­jek igra­la pred pu­nom dvo­ra­nom i vje­ru­je­mo da će ta­ko bi­ti i na pred­sto­je­ćoj utak­mi­ci PPD Za­greb – Bar­ca. Ža­lio bih is­tak­nu­ti da ŠC Viš­njik or­ga­ni­za­ci­jom, su­or­ga­ni­za­ci­jom i do­ma­ćins­tvom i ovak­vih sport­skih spek­ta­ka­la, ka­kav će bi­ti utak­mi­ca PPD-a Za­greb i Bar­ce, us­traj­no ra­di u pro­midž­bi i Gra­da Za­dra i ci­je­log cen­tra – re­kao je De­nis Kar­lo­vić, di­rek­tor SC Viš­njik.

Ulaz­ni­ce po 30 ku­na

Ulaz­ni­ce će ko­šta­ti 30 ku­na (pro­da­vat će se on-li­ne na ulaz­ni­ce. hr, te na odre­đe­nim pro­daj­nim mjes­ti­ma, o čemu će jav­nost bi­ti in­for­mi­ra­na na vri­je­me), te da će je­dan dio pri­ho­da bi­ti us­mje­ren u hu­ma­ni­tar­ne svr­he - za po­tre­be do­vr­še­nja ov­daš­nje­ga dje­čje­ga igra­li­šta.

Za­dar je dao ne­ko­li­ko vr­hun­skih ru­ko­me­ta­ša od ko­jih su naj­poz­na­ti­ji Ivan Nin­če­vić te bra­ća Val­čić, Jo­sip i Ton­či. Una­trag dvi­je go­di­ne u pr­voj je mom­ča­di bi­lo dos­ta pro­mje­na. Klub se us­mje­rio na mla­đe igra­če, a sad me­đu se­ni­ori­ma ima­mo osam hr­vat­skih i dva slo­ven­ska re­pre­zen­ta­tiv­ca te još ne­ko­li­ko mla­dih za ko­je oče­ku­je­mo da će do­se­ći re­pre­zen­ta­tiv­nu ra­zi­nu. Se­zo­na je po­če­la, a Li­gu pr­va­ka otvo­rit će­mo 14. ruj­na s PSG-om u Za­gre­bu. Kao Za­dra­ni­nu ve­oma mi je dra­go što će­mo ov­dje, u Dvo­ra­ni Kre­ši­mi­ra Ćo­si­ća, odi­gra­ti utak­mi­cu s Bar­com i po­zi­vam sve lju­bi­te­lje spor­ta i ru­ko­met­ne igre da nas zduš­no po­dr­že – re­kao je Jo­sip Val­čić, sport­ski di­rek­tor “pli­na­ra”.

LU­KA CIN­DRIĆ Hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac pre­dvo­dit će Bar­ce­lo­nu pro­tiv PPD Za­gre­ba. Ja­či ru­ko­met­ni klub od Bar­ce ni­ka­da ni­je gos­to­vao u Za­dru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.