Pr­vi put u svo­joj po­vi­jes­ti Du­bra­va će ima­ti Ame­ri­kan­ca

Fi­na­la Li­ge pr­va­ka

Večernji list - Hrvatska - - Sport -

KK Du­bra­va Fur­nir, no­vi premijerli­gaš, pred­sta­vio je mom­čad za no­vu se­zo­nu, ali i glav­nog spon­zo­ra. Če­t­vr­ti je to put da je u ime­nu klu­ba i ime spon­zo­ra (Bens­ton, Do­na, jed­na kla­di­oni­ca), a ovaj put je ri­ječ o pro­izvo­đa­ču na­mje­šta­ja s 50-go­diš­njom tra­di­ci­jom či­ji je vlas­nik Želj­ko To­kić s odu­šev­lje­njem pri­hva­tio ide­ju di­rek­to­ra klu­ba Bo­ri­sa Gnji­di­ća.

Ono što će mom­čad pro­izvo­di­ti ovi­sit će, da­ka­ko, i o pr­vom stra­nom od­nos­no pr­vom ame­rič­kom po­ja­ča­nju u po­vi­jes­ti klu­ba iz naj­bor­be­ni­jeg za­gre­bač­kog kvar­ta. Ri­ječ je o 30-go­diš­njem Chri­su Hort­ma­nu, bra­ni­ču ko­ji se igra­njem ko­šar­ke ni­je obo­ga­tio ali je i da­lje obo­ža­va igra­ti. A kao ta­kav, a ka­žu da ga tre­ba tje­ra­ti iz dvo­ra­ne, tre­bao bi se do­bro uk­lo­pi­ti u ovu sku­pi­nu igra­ča želj­nih do­brih tre­nin­ga i utak­mi­ca ko­ju či­ne Pe­rić, Gu­lam, Vu­jić, Cvi­ta­no­vić, Ma­jić, Pro­le­ta, Je­le­nek, Ša­rac, Smo­lić, Šu­ta­lo, Kos... ko­je će tre­ner­ski pre­dvo­di­ti klup­ska le­gen­da Dar­ko Kru­nić. Os­nov­ni cilj je os­ta­nak u Pre­mi­jer li­gi. U KK Du­bra­va Fur­nir na­da­ju se po­dr­š­ci kak­vu su ima­li u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Pre­mi­jer li­gu, a svi za­in­te­re­si­ra­ni mo­ći će već ovog vi­ken­da vi­dje­ti mom­čad na dje­lu ka­da je na re­du tur­nir uz su­dje­lo­va­nje Ši­be­ni­ka, Ru­de­ša i Bos­ca. Po­s­ljed­nji put du­bra­va­ši su igra­li u naj­vi­še ran­gu 2011. go­di­ne ka­da je za njih, na po­sud­bi, igrao i Da­rio Ša­rić.

KLJUČNI LJU­DI Di­rek­tor Gnji­dić, spon­zor To­kić i tre­ner Kru­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.