Ska­kač

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ti­nej­džer ko­ji je spo­so­ban te­le­por­ti­ra­ti se sna­gom svo­jeg uma na­đe se iz­ne­na­da usred pras­ta­rog ra­ta iz­me­đu onih slič­nih se­bi i zak­le­tih ne­pri­ja­te­lja okup­lje­nih u taj­nom druš­tvu či­ja je na­mje­ra da ga ubi­ju...

FILM 21.00

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.