Rje­še­nja

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Skan­di­nav­ka: KIROPRAKTI­ČAR, AVERS, DRAŽILO, MARKIZA, N, TAB, ENA, NOSNICA, E, NS, MARTINA, RR, AKNA, ARO, BRAT, CARMINA BURANA, V, AJA, ČV, UV, ULM, I, LAST, ANN, INORODAC, ĆAKULATI.

Šah: Ve­li­ki mag pro­blem­skog ša­ha vra­čen je rje­ša­va­či­ma ve­li­kog bri­tan­skog tur­ni­ra sa dva pro­ble­ma (32/#3), ko­ji su oči­to već pa­li u du­bo­ki za­bo­rav, pa su se rje­ša­va­či iz­no­va sre­li s sjaj­nim kre­aci­ja­ma, ko­je su ne­ki­ma bi­le i tvrd „orah“. Ovaj dvo­po­tez de­mons­tri­ra ma­to­ve s čak 3 raz­li­či­ta bi­je­la pje­ša­ka, na raz­ne na­či­ne, a i cr­ni u 2 va­ri­jan­te „ne­sret­no i nes­pret­no“asis­ti­ra­ju kod ma­ta. Rje­ša­va­ću mo­že bi­ti lak­še jer je pos­ta­va je u sta­nju iz­nu­di­ce, ko­ja se tek ma­lo iz­mje­nje­na re­pli­ci­ra u rje­še­nju: 1...e4 2.S:f4# u ‘pre­di­gri’ pos­ta­je 1...e4 2.fe4#.

Rje­še­nje: („ma­lo“iz­mje­nje­na iz­nu­di­ca): 1.Sg3! (iz­nu­di­ca) fg3 2.e4#;

1...e4 2.fe4#; 1...d6 2.Da2#;

1...S~ 2.Se7#; 1...L~ 2.c4# (na­su­mič­no).

Ko­lo ana­gram: KA­TA­RI­NA BABAN

Su­do­ku:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.