Gol­d­ber­go­vi

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

15.00 Be­ver­ly po­ku­ša na­ći Ada­mu druš­tvo pod ve­li­kim od­mo­rom, a no­va te­le­fon­ska se­kre­ta­ri­ca u do­mu Gol­d­ber­go­vih pro­uz­ro­či rat iz­me­đu Mur­rayja i nje­go­va oca. Ulo­ge: Wen­di McLen­don-Co­vey (Be­ver­ly), Jeff Gar­lin (Mur­ray)

12.30 Kul­tur­na ba­šti­na: Dru­go li­ce Pli­tvič­kih je­ze­ra (2014.) (R)

12.45 His­tory Film Fes­ti­val 2019. - kro­ni­ka(R) 12.55 24. Film­ska re­vi­ja mla­de­ži i 12. Fo­ur Ri­ver Film Fes­ti­val 2019. (R) 13.00 Či­grom oko svi­je­ta: Od Ma­de­ire do Ja­dra­na, dok. se­ri­ja (R) 13.30 Zvjez­da­ne sta­ze: Voya­ger (6), se­ri­ja (12) (R)14.14 Zvjez­da­ne sta­ze: Voya­ger (6), se­ri­ja (12) (R)15.00 Gol­d­ber­go­vi (4), se­ri­ja

15.25 Bro­ok­lyn 99 (4), hum.se­ri­ja (12) (R) 15.45 Ša­hov­ski ko­men­tar: Žr­tva lov­ca (R)16.04 Knji­ga ili ži­vot: 1968. i Su­per­men (R) 16.36 Noć­ni ko­le­gij: Uz­goj i ko­ri­šte­nje pe­ra­di

17.17 Ve­li­ke ru­ske ri­je­ke: Je­ni­sej

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.