Kul­tur­na ba­šti­na

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

EMI­SI­JA Na za­gre­bač­kom Zma­jev­cu dje­lo­va­la je Maj­stor­ska ra­di­oni­ca Va­nje Ra­da­uša, ki­pa­ra i pro­fe­so­ra na Aka­de­mi­ji li­kov­nih umjet­nos­ti, gdje su od 1949. do 1975. uči­le i ra­di­le ge­ne­ra­ci­je mla­dih umjet­ni­ka...

12.15 Sport 12.18 Vri­je­me 12.20 Stu­dio 4 13.00 Vi­jes­ti 13.10 Stu­dio 414.00 Vi­jes­ti 14.10Stu­dio 4 15.00 Vi­jes­ti15.10 Stu­dio 4 15.30 U mre­ži Pr­vog (R) 16.00 Re­gi­onal­ni dnev­nik

16.40 Kul­tur­na ba­šti­na: Va­nja Ra­da­uš i Hr­vat­ski res­ta­ura­tor­ski za­vod 16.55 Bez ko­men­ta­ra 16.58 Vri­je­me RH da­nas (R) 16.59 Vri­je­me Eu­ro­pa da­nas (R) 17.00 Vi­jes­ti u 17 17.15 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Ča­ko­vec i Va­ra­ždin

17.30 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Za­dar

17.45 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Osi­jek

18.00 Vi­jes­ti uz hr­vat­ski zna­kov­ni je­zik 18.10 Žu­pa­nij­ska pa­no­ra­ma Split, Du­brov­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.