Što oče­ki­va­ti od stu­di­ra­nja na pri­vat­nom fa­kul­te­tu?

Kri­tič­ko raz­miš­lja­nje, sa­mos­tal­nost pri do­no­še­nju od­lu­ka, prak­sa pri­je za­pos­le­nja i kva­li­tet­na upo­tre­ba po­treb­nih ala­ta da­nas su naj­bo­lja pri­pre­ma za pos­lo­ve bu­duć­nos­ti

Večernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Ana Abra­ham­sberg ana.abra­ham­[email protected]­cer­nji.net

Pos­to­ji niz pred­nos­ti stu­di­ra­nja na pri­vat­nim uči­li­šti­ma i ve­le­uči­li­šti­ma. Pre­da­va­či su ne­ri­jet­ko priz­na­ti i na­gra­đi­va­ni struč­nja­ci na do­ma­ćem i stra­nom tr­ži­štu ra­da ko­ji, pri­je sve­ga, za stu­den­ta ima­ju vre­me­na.

Pri­pre­ma za pos­lo­ve bu­duć­nos­ti, ma­nji broj stu­de­na­ta i ma­nje gru­pe, bo­lja ko­mu­ni­ka­ci­ja s pro­fe­so­ri­ma i prak­tič­na zna­nja ko­ja la­ko do­vo­de do br­zog za­pos­le­nja ne­ki su od raz­lo­ga za­što se bu­du­ći stu­den­ti od­lu­ču­ju na stu­di­ra­nje na pri­vat­nom fa­kul­te­tu.

U an­ke­ti por­ta­la EduCen­tar pro­ve­de­noj 2016. go­di­ne na 430 is­pi­ta­ni­ka is­tra­že­no je bi li mla­di, kad no­vac ne bi bio od­lu­ču­ju­ća stav­ka, upi­sa­li pri­vat­ni fa­kul­tet. Vi­še od 40 pos­to iz­jas­ni­lo se da je pri­vat­no obra­zo­va­nje bo­lje.

Naj­ve­ći dio is­pi­ta­ni­ka na­vo­di da bi upi­sa­li pri­vat­ni fa­kul­tet jer sma­tra­ju da je pri­vat­no obra­zo­va­nje bo­lje. Is­ti­ču da je na pri­vat­nom fa­kul­te­tu bo­lji pris­tup i bri­ga o po­je­din­cu te “de­fi­ni­tiv­no ma­nje stre­sa”.

“Re­do­vi­to pro­vo­di­mo is­tra­ži­va­nja za­do­volj­stva me­đu na­šim stu­den­ti­ma, a suk­lad­no re­zul­ta­ti­ma ra­di­mo po­treb­ne ko­rek­ci­je u nas­tav­nim pla­no­vi­ma i pro­gra­mi­ma. Cilj nam je i na taj na­čin uklju­či­ti stu­den­te u aka­dem­ski di­ja­log i saz­na­ti ko­je su nji­ho­ve aka­dem­ske as­pi­ra­ci­je te ka­ko im mo­že­mo pru­ži­ti još bo­lje is­kus­tvo stu­di­ra­nja i stje­ca­nja pri­mje­nji­vog zna­nja. Upra­vo nam ta is­tra­ži­va­nja po­ka­zu­ju da su stu­den­ti naj­za­do­volj­ni­ji kva­li­tet­nim i struč­nim pre­da­va­či­ma, ma­lim stu­dij­skim gru­pa­ma, oprem­lje­noš­ću na­ših pros­to­ra, uče­njem kroz pos­lov­nu prak­su i od­no­som pre­da­va­ča pre­ma stu­den­ti­ma“, is­ti­če prof. dr. sc. Vlat­ko Cvr­ti­la, de­kan Ve­le­uči­li­šta VERN’ te do­da­je ka­ko je jed­no nji­ho­vo ra­ni­je is­tra­ži­va­nje pro­ve­de­no me­đu di­plo­man­ti­ma po­ka­za­lo da je ve­li­ka ve­ći­na njih za­pos­le­nje pro­naš­la u ro­ku od šest mje­se­ci na­kon što su di­plo­mi­ra­li.

Mo­žda zvu­či jed­nos­tav­no, ali na­uči­ti stu­den­te ka­ko da kri­tič­ki raz­miš­lja­ju, pos­tav­lja­ju pr­va pi­ta­nja i pri­pre­me se za sve iz­a­zo­ve pos­lo­va bu­duć­nos­ti ni­je ni­ma­lo lak za­da­tak i zah­tje­va uče­nje upo­ra­be pra­vih ala­ta i spe­ci­ja­lis­tič­kih i op­ćih zna­nja za ra­zvoj po­pu­lar­nih T-sha­ped stu­de­na­ta.

“U prak­si to zna­či da, pri­mje­ri­ce, IT stu­dent uz kla­sič­ne IT pred­me­te do­bi­va i pred­me­te po­put psi­ho­lo­gi­je i fi­lo­zo­fi­je. To će stu­den­tu omo­gu­ći­ti da bo­lje ra­zu­mi­je i okru­že­nje i po­tre­be tr­ži­šta, što je po­se­bi­ce važ­no ka­da bu­de ko­ris­tio svo­ja spe­ci­ja­lis­tič­ka zna­nja u ra­zvo­ju teh­no­lo­ških pro­izvo­da. Upra­vo to stu­den­ti­ma po­ma­že da pro­blem sa­gle­da­ju u ci­je­los­ti, pro­ma­tra­ju­ći ga iz raz­li­či­tih ku­to­va te da s ra­zu­mi­je­va­njem i la­ko­ćom su­ra­đu­ju sa struč­nja­ci­ma pot­pu­no dru­gih pro­fi­la i iz dru­ga­či­jih dis­ci­pli­na”, objaš­nja­va dr. sc. Ire­na Gu­szak Ce­ro­več­ki, pro­de­ka­ni­ca RIT-a Croatia.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.