Kris­ti­jan Ilo­va­ča: Ka­ko sam pro­šao naj­te­žu obu­ku na svi­je­tu

Hr­vat­ski po­li­ca­jac s FBI-aka­de­mi­je

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - El­vis Spre­čić Nas­ta­vak na slje­de­ćoj stra­ni­ci

– Či­tao sam o nje­mu, go­vo­ri­li su mi i ko­le­ge o to­me ka­ko je taj kom­pleks ve­lik, ali do­is­ta vas ni­šta ne mo­že pri­pre­mi­ti na ne­što ta­ko go­le­mo. Tak­si­jem sam od Wa­shin­g­to­na do­šao do pr­ve, ulaz­ne ram­pe. I s jed­ne i dru­ge stra­ne uz ram­pu na­la­zi se šu­ma. Bi­lo mi je po­ma­lo neo­bič­no jer osim te šu­me ni­sam vi­dio ni­šta dru­go, ni­kak­ve zgra­de, zna­ko­ve, po­li­go­ne... Proš­li smo ram­pu i nas­ta­vi­li se vo­zi­ti pu­tem uz ko­ji su se re­da­la sta­bla, tu i ta­mo vi­dio bih i ne­ke dru­ge ces­te, ali to je bi­lo to. Na­kon de­se­tak mi­nu­ta vož­nje do­is­ta sam po­mis­lio da smo neg­dje po­gri­je­ši­li smjer, čak mi je doš­lo i da vo­za­ča pi­tam je­smo li na do­brom pu­tu, ali suz­dr­žao sam se. Ot­pri­li­ke pet­na­es­tak mi­nu­ta na­kon što smo proš­li pr­vu, doš­li smo do dru­ge ram­pe – ri­je­či su ko­ji­ma Kris­ti­jan Ilo­va­ča, 29-go­diš­nji Osje­ča­nin ko­ji po­s­ljed­njih pet go­di­na ži­vi u Za­gre­bu pre­pri­ča­va svoj ula­zak u kom­pleks naj­pres­tiž­ni­je po­li­cij­ske aka­de­mi­je na svi­je­tu - one FBI-eve. Ri­ječ je o šti­će­nom objek­tu ko­ji se na­la­zi u Qu­an­ti­cu, mjes­tu smje­šte­nom u ame­rič­koj sa­vez­noj dr­ža­vi Vir­gi­ni­ji oko 55 ki­lo­me­ta­ra juž­no od Wa­shin­g­to­na. Sa­ma aka­de­mi­ja za­pra­vo se na­la­zi unu­tar još jed­nog stro­go šti­će­nog objek­ta - ba­ze ame­rič­kih ma­ri­na­ca ko­ja se pros­ti­re na po­dru­čju od oko 260 če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra, a osim FBI-eve aka­de­mi­je on­dje se na­la­ze i aka­de­mi­ja DEA-e te naj­ve­ći i naj­mo­der­ni­ji fo­ren­zič­ki la­bo­ra­to­rij na svi­je­tu. Kris­ti­jan Ilo­va­ča u Qu­an­ti­co ni­je tek za­lu­tao u ka­kav tu­ris­tič­ki po­sjet, ne­go je ta­mo, ka­ko go­vo­ri, pos­lan ka­ko bi za­vr­šio FBI-evu obu­ku ko­ja tra­je de­set tje­da­na. Ri­ječ je o naj­te­žoj, ali i naj­bo­ljoj te naj­pres­tiž­ni­joj obu­ci ko­ju sva­ke go­di­ne po­ku­ša­va upi­sa­ti na ti­su­će po­li­caj­ca iz ci­je­log svi­je­ta, ali sa­mo ri­jet­ki­ma to po­đe za ru­kom.

OD­LU­KA ZA OBU­KU Ka­da je la­ni u MUP doš­la oba­vi­jest za obu­ku unu­tar FBI-eve aka­de­mi­je, ni­sam raz­miš­ljao ni se­kun­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.