Špa­njol­ci se ču­de što Ol­mo i da­lje igra u hr­vat­skoj li­gi

Di­na­mov dra­gulj u do­mo­vi­ni pro­zvan kra­ljem

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ro­bert Ju­na­ci

Mla­da španjolska re­pre­zen­ta­ci­ja (do 21 go­di­ne) ovog je lje­ta pos­ta­la eu­rop­ski pr­vak. Na kri­li­ma Da­ni­ja Ol­ma mla­da je Fu­ri­ja osvo­ji­la nas­lov, a naj­bo­lji igrač fi­na­la bio je Di­na­mov ve­z­njak Da­ni Ol­mo, I ne sa­mo to, pos­ti­gao je po­go­dak u po­lu­fi­na­lu Fran­cu­skoj, pa Nje­mač­koj u fi­na­lu.

U Špa­njol­skoj ni­su zna­li što mo­gu oče­ki­va­ti od no­ve U-21 vr­ste jer go­to­vo svi igra­či ko­ji su osvo­ji­li eu­rop­ski nas­lov vi­še ne­ma­ju pra­vo nas­tu­pa, os­ta­li su sa­mo vra­tar i – Da­ni Ol­mo. Na­ime, Ol­mo je bio naj­mla­đi u toj vr­sti ko­ja se oki­ti­la nas­lo­vom pr­va­ka. Na­kon dva ko­la u no­vom kva­li­fi­ka­cij­skom cik­lu­su, či­ni se da se Špa­njol­ci ne mo­ra­ju bri­nu­ti. Pro­tiv dva mo­žda naj­ja­ča su­par­ni­ka u sku­pi­ni, u Ka­zah­s­ta­nu i kod ku­će u utak­mi­ci s Cr­nom Go­rom pos­ti­gli su dvi­je po­bje­de, a u sku­pi­ni su još Sje­ver­na Ma­ked­ni­ja, Iz­ra­el i Ov­čji Oto­ci. I u obje te utak­mi­ce na star­tu kva­li­fi­ka­ci­ja za­bio je Da­ni Ol­mo, za 1:0 po­bje­du u Ka­zah­s­ta­nu, a u uto­rak na­ve­čer i oba po­got­ka u 2:0 po­bje­di nad Cr­nom Go­rom.

Vo­đa re­pre­zen­ta­ci­je

Pr­vo je već u tre­ćoj mi­nu­ti s ru­ba 16-er­ca po­go­dio su­prot­ni gor­nji kut, a on­da je sa­mo ko­ju mi­nu­tu kas­ni­je pre­sje­kao lop­tu su­par­ni­ci­ma i kroz no­ge vra­ta­ru za­bio za 2:0.

– Mo­gli smo pos­ti­ći i vi­še po­go­da­ka, ima­li smo pu­no pri­li­ka, no za­do­vo­ljan sam po­zi­tiv­nim ra­dom ci­je­le mom­ča­di, bi­li smo kao je­dan. Ja sam mo­gao za­bi­ti i tre­ći gol, ali za­do­vo­ljan sam što sam po­mo­gao mom­ča­di – ka­zao je na­kon utak­mi­ce Ol­mo.

Špa­njol­ci su ga hva­li­li, opet je bio igrač utak­mi­ce, a jed­ne no­vi­ne pro­gla­si­le su ga kra­ljem trav­nja­ka, svi ga hva­le, a kad je par mi­nu­ta pri­je kra­ja iz­la­zio iz igre is­pra­ćen je ova­ci­ja­ma.

Svi ga vi­de kao vo­đu re­pre­zen­ta­ci­je, uos­ta­lom, ima broj de­set, ka­pe­tan je mom­ča­di.

“Po­kus s Ol­mom na po­zi­ci­ji tzv. laž­ne de­vet­ke u Ka­zah­s­ta­nu je pro­šao do­bro, Ol­mo je do­nio po­bje­du, ali ne­dos­ta­ja­la je nje­go­va igra u sre­di­ni ko­ja je ja­ko važ­na za mom­čad”, pi­šu Špa­njol­ci i u pra­vu su, pro­tiv Cr­ne Go­re igrač Di­na­ma igrao je iza špi­ce i sve je na­pra­vio.

– Za­hva­lan sam iz­bor­ni­ku što me pos­ta­vio za ka­pe­ta­na ove ge­ne­ra­ci­je. To je ve­li­ka od­go­vor­nost, po­ru­ka da svi mo­ra­mo bi­ti kao je­dan, baš kao što je bi­lo u pri­jaš­njoj ge­ne­ra­ci­ji. To je ključ­no. Se­be vi­dim kao jed­no­ga igra­ča u mom­ča­di, “ves­lam” u is­tom prav­cu kao i os­ta­li – skrom­no je ka­zao Da­ni Ol­mo.

Špa­njol­ce “ška­klja” što je Ol­mo i da­lje u Dinamu. Iako je bi­lo pu­no na­pi­sa o to­me da je nje­gov od­la­zak iz Mak­si­mi­ra si­gu­ran, i da­lje će no­si­ti pla­vi dres.

– Do­bro mi je u Dinamu, igrat će­mo u Li­gi pr­va­ka, a ono što tre­ba bi­ti – bit će – mir­no ka­že Ol­mo.

Si­gur­ni smo da će igra­ti do­bro iako je i sam že­lio oti­ći u ve­ći klub, do­ka­za­ti se u ja­čoj li­gi. I kad je pro­pa­la pri­ča o tran­sfe­ru, Ol­mo je os­tao is­ti.

– Da­ni je na­smi­jan, ve­se­li se sa su­igra­či­ma i s njim ne­će bi­ti ni­kak­vih pro­ble­ma - ne­dav­no nam je ka­zao Ne­nad Bje­li­ca.

Bi­lo je ma­lo te­žih ri­je­či od Da­ni­je­va oca ko­ji za­mje­ra pla­vi­ma ne­ke stva­ri. Ne svi­đa mu se što se pro­ši­ri­la pri­ča o to­me da pla­vi za nje­go­va si­na tra­že 40 mi­li­ju­na eura, dr­ži da ga ni­su tre­ti­ra­li kao zvi­jez­du iako se go­vo­ri da je pr­va zvi­jez­da Di­na­ma, ali da ni­je bio i pla­ćen kao zvi­jez­da.

Spor­nih 40 mi­li­ju­na

No, Di­na­mo je od Da­ni­ja na­pra­vio zvi­jez­du, to pri­je go­di­nu da­na još ni­je bio. I sad kad je pos­tao zvi­jez­da pla­vi mu i nu­de ta­kav sta­tus, naj­ve­ću pla­ću u po­vi­jes­ti klu­ba (na­vod­no, 1,2 mi­li­ju­na eura go­diš­nje). Pla­vi za ta­kav no­vac nu­de pe­to­go­diš­nji ugo­vor, ali bi ra­do u ugo­vor ugra­di­li od­štet­nu kla­uzu­lu po ko­joj Da­ni ne bi mo­gao oti­ći iz Di­na­ma za ma­nje od 40 mi­li­ju­na eura. Ko­li­ko zna­mo, pla­vi oko tih 40 mi­li­ju­na ni­su pos­ta­vi­li ul­ti­ma­tum, no­vi ugo­vor bi za­ci­je­lo pot­pi­sa­li i bez te od­štet­ne kla­uzu­le.

Ka­ko bi­lo, no­vi ugo­vor je na Ol­mo­vu sto­lu, pot­pi­si­va­nje ne bi pri­je­či­lo nje­gov tran­sfer na zi­mu ili slje­de­ćeg lje­ta. Je­di­no je u ci­je­loj pri­či dos­ta čud­no što u Di­na­mo ni­je doš­la ni jed­na po­šte­na po­nu­da za tog bi­se­ra pla­vih. Je­di­na ko­ja je doš­la bi­la je od Bo­ru­ssi­je (M), ali su pla­vi glat­ko od­bi­li 16 mi­li­ju­na eura.

No, go­to­vo je ne­vje­ro­jat­no da se je­dan Jo­ao Fe­lix pro­da za 125 mi­li­ju­na eura, a ni­je bio ni na Euru mla­dih, igrač ko­ji mo­že igra­ti na sa­mo jed­noj po­zi­ci­ji, u jed­noj for­ma­ci­ji. Ol­mo je eu­rop­ski pr­vak, naj­bo­lji igrač fi­na­la, ka­pe­tan, uz to igrač ko­ji mo­že igra­ti na svim ofen­ziv­nim po­zi­ci­ja­ma, ko­ji je u Dinamu na­učio što je od­go­vor­na igra.

No, mi se sa­mo mo­že­mo ve­se­li­ti što će­mo ga još gle­da­ti u pla­vom dre­su, s njim će Di­na­mo za­ci­je­lo lak­še u boj s Man­c­hes­ter Cityjem, Šah­ta­rom i Ata­lan­tom u Li­gi pr­va­ka. A Da­ni je u svo­joj lis­ti že­lja na­gla­sio – že­lim igra­ti u Li­gi pr­va­ka.

I NA­KON ŠTO JE POSTALO JAS­NO DA ĆE OL­MO OS­TA­TI U DINAMU, I DA­LJE SE SMI­JE I VE­SE­LI ZA­JED­NO SA SU­IGRA­ČI­MA, KA­ŽE TRE­NER PLA­VIH NE­NAD BJE­LI­CA

DO­BRO MI JE U DINAMU, IGRAT ĆE­MO U LI­GI PR­VA­KA, A ONO ŠTO TRE­BA BI­TI I BIT ĆE, KA­ZAO JE OL­MO

ŠPANJOLSKA Da­ni je ovog lje­ta do­ži­vio je­dan od naj­ve­ćih us­pje­ha ka­ri­je­re kad je s mi­ni-fu­ri­jom osvo­jio nas­lov eu­rop­skog pr­va­ka do 21 go­di­ne

LU­KA STANZL/PIXSELL

DE­BI Pr­vi put u dre­su Di­na­ma za­igrao je u Si­sku 2. ko­lo­vo­za 2014. kad je Sre­ten Ćuk vo­dio dru­gu mom­čad

JO­SIP REGOVIĆ/PIXSELL

LI­GA PR­VA­KA Ol­mo je že­lio igra­ti u tom na­tje­ca­nju, sad će s Di­na­mom ima­ti pri­li­ku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.