Sto ku­na sva­ko­me tko do­ja­vi lo­ka­ci­ju ugi­nu­le div­lje svi­nje

Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de pro­tiv svinj­ske ku­ge

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Jo­lan­da Rak Šajn

Zbog sve alar­mant­ni­je si­tu­aci­je s afrič­kom svinj­skom ku­gom (ASK) u Eu­ro­pi, po­gla­vi­to u su­sjed­ni­ma Sr­bi­ji i Ma­đar­skoj, gdje mje­ro­dav­ni te­ško pra­te raz­mje­re ši­re­nja i šte­te, Mi­nis­tar­stvo po­ljo­pri­vre­de po­oš­tri­lo je mje­re opre­za ka­ko bi se spri­je­či­lo da opa­ki vi­rus de­set­ku­je po­pu­la­ci­ju do­ma­ćih i div­ljih svi­nja i u Hr­vat­skoj. S ob­zi­rom na ra­ši­re­nost bo­les­ti uop­će ni­je pi­ta­nje ho­će li se bo­lest i u nas po­ja­vi­ti ne­go ka­da – i ko­li­ko će­mo je sprem­ni do­če­ka­ti, ka­žu struč­nja­ci.

Oprez ili propast

– Po­s­ljed­nji slu­ča­je­vi u Sr­bi­ji ja­san su pri­mjer ka­ko se ri­zik od iz­bi­ja­nja ASK-a ne mo­že pre­ci­zi­ra­ti na ogra­ni­če­no po­dru­čje (pri­mje­ri­ce uz gra­ni­cu sa za­ra­že­nom zo­nom) – ka­žu iz mi­nis­tar­stva. Hr­vat­skoj pred­sto­ji i vri­je­me tra­di­ci­onal­ne svi­njo­ko­lje i po­ja­ča­no pro­me­to­va­nje svinj­skim me­som i ži­vim svi­nja­ma, či­me se do­dat­no po­ve­ća­va ri­zik. Sto­ga je na sas­tan­ku s pro­izvo­đa­či­ma i pred­stav­ni­ci­ma sek­to­ra svi­njo­goj­stva, Hr­vat­skog ve­te­ri­nar­skog ins­ti­tu­ta, stru­kov­ne ko­mo­re i Hr­vat­skog lo­vač­kog sa­ve­za za­klju­če­no da će se svim gos­po­dar­stvi­ma ko­ja ne udo­vo­lja­va­ju mi­ni­mal­nim bi­osi­gur­nos­nim uvje­ti­ma za­bra­ni­ti pro­da­ja ži­vih svi­nja na cje­lo­kup­nom te­ri­to­ri­ju RH. Kla­nje ži­vo­ti­nja na vlas­ti­tom gos­po­dar­stvu te pre­mje­šta­nje ži­vih svi­nja bit će iz­nim­no do­pu­šte­no, sa­mo ako ov­la­šte­ni ve­te­ri­nar pret­hod­no kli­nič­ki pre­gle­da ži­vo­ti­nju na gos­po­dar­stvu u skla­du s upu­tom Upra­ve za ve­te­ri­nar­stvo i si­gur­nost hra­ne. To se, do­da­ju iz mi­nis­tar­stva, od­no­si na sve po­sjed­ni­ke, ima­li oni i sa­mo jed­nu svi­nju. I sa­mo je­dan slu­čaj za­ra­ze zna­čio bi, na­ime, za­bra­nu pro­me­ta svi­nja­ma u kru­gu čak 10 km oko ža­ri­šta, čak i ako su se dru­gi pri­dr­ža­va­li na­re­đe­nih mje­ra – i to na naj­ma­nje 40 da­na, što bi za ve­će pro­izvod­ne sus­ta­ve mo­glo zna­či­ti propast.

Gra­đa­ni ko­ji na­đu ugi­nu­lu div­lju svi­nju i do­ja­ve nje­zi­nu lo­ka­ci­ju na bes­plat­nu te­le­fon­sku li­ni­ju ko­ja će se otvo­ri­ti na­gra­đi­vat će se pak sa 100 ku­na. Za­sad se s pi­ta­nji­ma mo­gu obra­ti­ti u Upra­vu za ve­te­ri­nar­stvo na e-ma­il adre­su: ve­te­ri­nar­[email protected] ili na broj te­le­fo­na 01/6443-540, dok se od lo­va­ca, uz obve­zu dos­ta­ve uzo­ra­ka ugi­nu­lih div­ljih svi­nja, pro­ved­bu bi­osi­gur­nos­nih mje­ra u lo­vi­šti­ma te od­strel 50% ma­tič­nog fon­da, tra­ži još in­ten­ziv­ni­je dje­lo­va­nje. Do 31. pro­sin­ca do­dat­no će se fi­nan­cij­ski po­ti­ca­ti se­lek­tiv­ni od­strel žen­skih gr­la div­lje svi­nje na ci­je­lom po­dru­čju RH, što je pre­poz­na­la i EK te odo­bri­la su­fi­nan­ci­ra­nje.

U Bu­gar­skoj o ASK-u

Goran Jančo, uz­ga­ji­vač i pred­sjed­nik Sre­diš­njeg sa­ve­za uz­ga­ji­va­ča svi­nja Hr­vat­ske ka­že ka­ko bi vi­rus ASK-a na ti­su­će na­či­na mo­gao ući u Hr­vat­sku. Iz ze­ma­lja u su­sjed­stvu ko­je je za­hva­tio pre­no­se se čak iz­ja­ve ne­kih se­lja­ka ka­ko le­ši­ne ugi­nu­lih svi­nja za­ka­pa­ju uz po­tok ili na nji­vi, umjes­to da ih mje­ro­dav­ne služ­be ne­škod­lji­vo uk­la­nja­ju, pa Jančo ape­li­ra na sve svi­njo­goj­ce da vo­de ra­ču­na o svom uzgoju i bi­osa­ni­tar­nim mje­ra­ma.

– Ako se bo­lest pro­ši­ri, bit će to zad­nji ča­vao u li­jes hr­vat­skog svi­njo­goj­stva – po­ru­čio je.

– Na po­dru­čju gdje se pojavi ASK iz­u­mi­ra­nje div­ljih (i do­ma­ćih) svi­nja je 100% – ka­žu iz mi­nis­tar­stva pa će do­ne­se­ne na­red­be os­ta­ti na sna­zi sve dok se ri­zik od mo­gu­ćeg uno­še­nja vi­ru­sa ne sma­nji. Od 21. pro­sin­ca 2018. do 10. ruj­na 2019. ukup­no je od­stri­je­lje­no 22.858 div­ljih svi­nja, dok se nji­ho­vo broj­no sta­nje pre­ma lov­no­gos­po­dar­skim pla­no­vi­ma u 2018. pro­cje­nji­va­lo na oko 32.000 je­din­ki te pri­rast od oko 34.000. Svi uzor­ci div­ljih i do­ma­ćih svi­nja u slu­ča­ju sum­nje na ASK la­bo­ra­to­rij­ski se pre­tra­žu­ju, do sa­da vi­še od 1000 uzo­ra­ka, a za če­ti­ri sum­nji­va slu­ča­ja u uz­go­ji­ma do­ma­ćih svi­nja od po­čet­ka go­di­ne la­bo­ra­to­rij­skim se ana­li­za­ma po­ka­za­lo da su ne­ga­tiv­ni na ASK. S ob­zi­rom na to da je Bu­gar­ska jed­no od naj­ve­ćih ža­ri­šta, on­dje se ovih da­na odr­ža­va sas­ta­nak rad­ne sku­pi­ne struč­nja­ka pod okri­ljem glo­bal­nog ok­vi­ra za bo­les­ti ko­je ne poz­na­ju gra­ni­ce OIE, pred­stav­ni­ka ze­ma­lja EU u ko­ji­ma je po­t­vr­đen ASK i ze­ma­lja od naj­ve­ćeg ri­zi­ka uz ak­tiv­no su­dje­lo­va­nje eu­rop­skog po­vje­re­ni­ka za zdrav­lje i si­gur­nost hra­ne Vyte­ni­sa An­dri­uka­iti­sa, ge­ne­ral­ne di­rek­to­ri­ce OIE Mo­nique Elo­it te iz­as­la­ni­ka SAD-a, Ki­ne, Ru­si­je i Mol­da­vi­je. Svi­ma je u in­te­re­su da se pro­na­đu adek­vat­na rje­še­nja ko­ji­ma će se uma­nji­ti tre­nu­tač­na glo­bal­na kri­za uz­ro­ko­va­nu ši­re­njem ASK-a te spa­si­ti cje­lo­kup­ni sek­tor svi­njo­goj­stva.

pred­sto­ji i vri­je­me tra­di­ci­onal­ne svi­njo­ko­lje i po­ja­ča­no pro­me­to­va­nje svinj­skim me­som i ži­vim svi­nja­ma, či­me se do­dat­no po­ve­ća­va ri­zik HR­VAT­SKOJ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.