U ČEMU JE NAJ­VE­ĆA RAZ­LI­KA U ŠKOLOVANJU NEKAD I SAD?

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

VERA PERŠAK UMIROVLJEN­ICA

Dje­ca su se nekad vi­še dru­ži­la jer ni­je bi­lo in­ter­ne­ta i mo­bi­te­la pa je bi­lo i vi­še pri­ja­telj­stva.

DINO JAMBROVIĆ PRVOSTUPNI­K EKO­NO­MI­JE

Ni­je do­bro što je da­nas pu­no štre­ba­nja, a pre­ma­lo se vo­di ra­ču­na o prak­tič­noj nas­ta­vi.

MARTINA POSAVEC STUDENTICA

Joj, dav­no sam iš­la u os­nov­nu ško­lu... Znam da smo se vi­še igra­li i ima­li smo vi­še slo­bod­nog vre­me­na.

MIŠEL ŠKVORC VARILAC

Druš­tve­ne mre­že pok­va­ri­le su dje­cu, mis­lim da je pri­je bi­lo bo­lje, vi­še se uči­lo ne­go da­nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.