U blo­ka­di 251.218 gra­đa­na

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Kra­jem ko­lo­vo­za ove go­di­ne zbog ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje u blo­ka­di je bi­lo 251.218 gra­đa­na, s ukup­nom glav­ni­com du­ga od 16,8 mi­li­jar­di ku­na, kao i 18.193 pos­lov­na su­bjek­ta, s glav­ni­com du­ga od 6,3 mi­li­jar­de ku­na, naj­no­vi­ji su po­da­ci Fi­ne. Broj blo­ki­ra­nih gra­đa­na bio je za 3486 ili 1,5 pos­to ma­nji ne­go u sr­p­nju, a vri­jed­nost nji­ho­vih ne­iz­vr­še­nih os­no­va za pla­ća­nje (sa­mo glav­ni­ca du­ga) bio je ve­ći za 189,9 mi­li­ju­na ku­na ili za 1,1 pos­to. Kra­jem ko­lo­vo­za ove go­di­ne u od­no­su na is­ti mje­sec la­ni u blo­ka­di su bi­la 23.364 gra­đa­na ma­nje, a iz­nos glav­ni­ce nji­ho­va du­ga sma­njen je za 2,5 mi­li­jar­di ku­na, po­ka­zu­ju po­da­ci Fi­ne.

Pri­bro­ji li se glav­ni­ci i dug po ka­ma­ta­ma od 6,58 mi­li­jar­di ku­na, uku­pan dug blo­ki­ra­nih gra­đa­na kra­jem ko­lo­vo­za ove go­di­ne iz­no­sio je 23,37 mi­li­jar­di ku­na, što je 274,3 mi­li­ju­na ku­na vi­še ne­go kra­jem sr­p­nja ove go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.