NEIZVJESNO­ST U ULJANIKU

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

I dok rad­ni­ci Ulja­ni­ka do­la­ze u šk­ver vr­lo ne­iz­vjes­ne sud­bi­ne, Tr­go­vač­ki sud u Pa­zi­nu ju­čer je po­t­vr­dio od­lu­ku skup­šti­ne vje­rov­ni­ka ko­jom se raz­rje­šu­je do­sa­daš­nji ste­čaj­ni upra­vi­telj Da­mir Maj­sto­ro­vić. Na­lo­že­no mu je da no­voj ste­čaj­noj upra­vi­te­lji­ci Ma­ri­ji Ru­žić u ro­ku od tri da­na pre­da duž­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.