Vla­da: Pu­po­vac na svoj na­čin po­vu­kao kri­ti­ke

Pred­sjed­nik SDSS-a ko­nač­no pro­go­vo­rio, a pred­sjed­ni­ca Kolinda Grabar-Kitarović pos­la­la mu oš­tru po­ru­ku i pi­smo iz 2016.

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Tea Ro­mić, Iva Pu­ljić-Še­go

ANA­LI­TI­ČAR ŽARKO PUHOVSKI KA­ŽE DA JE PI­SMO PRED­SJED­NI­CE DIO NJE­ZI­NE NEUKUSNE I NESUVISLE (NE) KAM­PA­NJE

PRED­SJED­NI­CA JE NA­PI­SA­LA DA POZORNO PRA­TI PUPOVČEVE ZLONAMJERN­E KRI­TI­KE RH

Po­li­tič­ka sa­ga s Mi­lo­ra­dom Pu­pov­cem ju­čer je do­bi­la i no­vu di­men­zi­ju, kru­gu ne­za­do­volj­nih nje­go­vim iz­ja­va­ma pri­klju­či­la se i hr­vat­ska pred­sjed­ni­ca. Pi­smom ga je upo­zo­ri­la da “s po­zor­noš­ću pra­ti nje­go­ve jav­ne is­tu­pe u ko­ji­ma na pot­pu­no ne­pri­mje­ren, ne­pri­hvat­ljiv i zlo­na­mje­ran na­čin kri­ti­zi­ra RH” te ga je pod­sje­ti­la na svo­je pi­smo iz 2016. u ko­jem su već po­le­mi­zi­ra­li. Ta­da je šef SDSS-a pr­vi pi­sao pred­sjed­ni­ci ža­le­ći se da je vi­še jav­nih oso­ba do­ži­vje­lo pri­jet­nje i iz­lje­ve go­vo­ra mrž­nje, na što mu je pred­sjed­ni­ca od­go­vo­ri­la da me­đu oso­ba­ma ko­je na­vo­di ima i onih ko­je svo­jim jav­nim dje­lo­va­njem go­di­na­ma pro­vo­ci­ra­ju i vri­je­đa­ju naj­ve­ći dio hr­vat­ske jav­nos­ti i stva­ra­ju oz­ra­čje ne­to­le­ran­ci­je.

Pod­sjet­nik na pi­smo iz 2016.

Ta­da je pred­sjed­ni­čin od­go­vor Pu­pov­cu u di­je­lu jav­nos­ti do­živ­ljen kao napad s po­zi­ci­je mo­ći i vlas­ti na pred­stav­ni­ka nacionalne ma­nji­ne, a naj­no­vi­jim obra­ća­njem, uoči kam­pa­nje za pred­sjed­nič­ke iz­bo­re, Kolinda Grabar-Kitarović po­nov­no da­je do zna­nja da ni­je za­do­volj­na Pu­pov­če­vim kri­ti­ka­ma Hr­vat­ske. Pu­po­vac do za­klju­če­nja ovog iz­da­nja ni­je od­go­vo­rio na pi­smo Grabar-Kitarović, a po­li­tič­ki ana­li­ti­čar Žarko Puhovski ka­že da je to pi­smo dio nje­zi­ne neukusne i nesuvisle (ne)kam­pa­nje. – Pu­pov­cu se mo­že re­ći da je loš po­li­ti­čar, po­li­ti­kant, et­no-biz­ni­smen, a tko god ga zo­ve čet­ni­kom je idi­ot ili us­ta­ša, jer on­da zna­či da su svi Sr­bi čet­ni­ci. A to go­vo­ri dio ra­di­kal­nih des­ni­ča­ra ko­ji­ma se pred­sjed­ni­ca sa­da že­li umi­li­ti, ta­ko da mo­gu re­ći da je ovo obra­ća­nje ne­ukus­na i nes­pret­na (ne) kam­pa­nja – ka­že Puhovski pod­sje­ća­ju­ći da je je­di­na ulo­ga pred­sjed­ni­ce bri­ga o to­me funk­ci­oni­ra li ve­ći­na.

Uju­tro, pri­je pred­sjed­ni­či­na pi­sma, na­kon du­ge šut­nje ogla­sio se Pu­po­vac, ali i da­lje ni­je jas­no ka­zao iz­la­zi li iz vla­da­ju­će ko­ali­ci­je. Na­kon nje­go­va me­dij­skog obra­ća­nja, tri sa­ta za­sje­da­lo je i Pred­sjed­niš­tvo SDSS-a, no ni ta­mo ni­je do­ne­se­na ni­kak­va od­lu­ka, već se če­ka raz­go­vor s ko­ali­cij­skim part­ne­ri­ma. A oni, od­nos­no HSLS i HDSSB, naj­av­lju­ju sjed­ni­ce stra­nač­kih glav­nih od­bo­ra na ko­ji­ma će se raz­go­va­ra­ti o Pu­pov­cu, a is­ta na­ja­va do­la­zi i iz HVIDRA-e ko­ja je još pri­je tra­ži­la Pu­pov­čev iz­la­zak iz ko­ali­ci­je ako se ne is­pri­ča za te­zu da je Hr­vat­ska fak­tor nes­ta­bil­nos­ti u su­sjed­stvu te za us­po­red­bu mo­der­ne Hr­vat­ske s NDH, za ko­ju je on pak ju­čer tvr­dio da je za­pra­vo ni­ka­da i ni­je iz­go­vo­rio. Pos­tav­lja se pi­ta­nje je li pred­sjed­ni­ca svo­jim pi­smom po­nov­no usko­me­ša­la at­mo­sfe­ru i pre­mi­je­ru Plen­ko­vi­ću za­kom­pli­ci­ra­la “mi­re­nje” s Pu­pov­cem. No, u Vla­di su ju­čer pos­li­je­pod­ne mo­gli sa­mo re­ći da ni­su zna­li da će se pred­sjed­ni­ca obra­ti­ti Mi­lo­ra­du Pu­pov­cu, a da sma­tra­ju ka­ko je on na no­vin­skoj kon­fe­ren­ci­ji na svoj na­čin po­vu­kao sve tri kri­ti­ke ko­je su Vla­di iz nje­go­vih pri­jaš­njih izja­va bi­le ne­pri­hvat­lji­ve.

Kaz­ne­na pri­ja­va Pu­pov­ca

– Nit­ko od me­ne ne tre­ba tra­ži­ti da ne po­is­to­vje­ću­jem de­mo­krat­sku, europ­sku Hr­vat­sku s ne­de­mo­krat­skom NDH i nje­zi­nom zlo­či­nač­kom us­ta­škom ide­olo­gi­jom, jer ja is­u­vi­še do­bro znam tu raz­li­ku ka­ko iz da­naš­nje, ta­ko i his­to­rij­ske per­s­pek­ti­ve. I ne sa­mo da je znam, ja tu raz­li­ku ži­vim – re­kao je ju­čer Pu­po­vac. Na­gla­sio je i ka­ko ne mo­že on bi­ti de­žur­ni kri­vac za lo­še sta­nje od­no­sa iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske. Iako to ni­je jas­no re­kao, Pu­po­vac oči­to ne že­li iz vla­da­ju­će ko­ali­ci­je, a za­dr­ža­ti ga že­li i pre­mi­jer Plenković. Me­đu­tim, druk­či­jeg su sta­va HDSSB i HSLS, HDZ-ovi part­ne­ri, te HVIDRA, ko­ji svi, ne­za­do­volj­ni Pu­pov­če­vim objaš­nje­ni­ma, naj­av­lju­ju sjed­ni­ce glav­nih od­bo­ra na ko­ji­ma će od­lu­či­ti o su­rad­nji s HDZ-om i SDSS-om. Jo­sip Đa­kić, šef HVIDRA-e, čak sma­tra da su po­li­ci­ja ili DORH po služ­be­noj duž­nos­ti tre­ba­li kazneno pri­ja­vi­ti Pu­pov­ca jer “šte­ti ugle­du Hr­vat­ske”, a to je već uči­ni­la In­ci­ja­ti­va bra­ni­te­lja gra­da Pe­tri­nje.

Nit­ko od me­ne ne tre­ba tra­ži­ti da ne po­is­to­vje­ću­jem Hr­vat­sku s NDH jer ja is­u­vi­še do­bro znam tu raz­li­ku, ka­ko iz da­naš­nje, ta­ko i iz his­to­rij­ske per­s­pek­ti­ve, re­kao je ju­čer pred­sjed­nik SDSS-a Mi­lo­rad Pu­po­vac

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.