Part­ne­ri će tek od­lu­či­ti os­ta­ju li u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Da­rin­ko Ko­sor, pred­sjed­nik HSLS-a:

Po­ra­ža­va­ju­će je da Pu­po­vac prak­tič­ki hra­ni one o ko­ji­ma go­vo­ri. Nje­gov pris­tup po­li­ti­ci, nje­go­vi ko­men­ta­ri, nje­go­vo us­po­re­đi­va­nje Hr­vat­ske s NDH hra­ni des­ni­ča­re i sve ko­ji ra­de et­nič­ki mo­ti­vi­ra­ne in­ci­den­te. U ne­dje­lju 15. ruj­na na Sre­diš­njem vi­je­ću HSLS-a od­lu­čit će­mo os­ta­je­mo li u ovak­voj ko­ali­ci­ji

Bra­ni­mir Gla­vaš, pred­sjed­nik HDSSB-a:

Ne za­do­vo­lja­va me ovaj Pu­pov­čev is­tup, ni­smo do­bi­li ni objaš­nje­nje nje­go­vih us­po­red­bi mo­der­ne Hr­vat­ske s NDH ni is­pri­ku za to. Po­ku­šao je ka­za­ti da ni­je ni na­pra­vio spor­nu us­po­red­bu, ali ja sam ja­ko do­bro čuo nje­go­vu iz­ja­vu pr­vi put i ni­je sta­vio znak ne­jed­na­kos­ti iz­me­đu Hr­vat­ske i NDH. Za vi­kend će­mo ima­ti Glav­ni od­bor i vi­dje­ti ka­ko da­lje.

Jo­sip Đa­kić, pred­sjed­nik HVIDRA-e i sa­bor­ski zas­tup­nik HDZ-a:

Po­ku­šao sam slu­ša­ti Mi­lo­ra­da Pu­pov­ca, ali ni­šta ni­sam ra­zu­mio jer je šap­tao. Glav­ni od­bor HVIDRA-e sas­ta­je se u pe­tak u 13 sa­ti na ko­jem će se do­ni­je­ti od­lu­ke, od­nos­no stav o Mi­lo­ra­du Pu­pov­cu i SDSS-u. Po­je­di­ne bra­ni­telj­ske udru­ge po­di­gle su kaz­ne­nu pri­ja­vu pro­tiv Pu­pov­ca jer na­no­si šte­tu ugle­du Hr­vat­ske, po mo­jem miš­lje­nju pro­tiv Pu­pov­ca su nad­lež­na ti­je­la, DORH ili po­li­ci­ja, tre­ba­la služ­be­no pod­ni­je­ti kaz­ne­nu pri­ja­vu.

Bran­ko Hrg, pot­pred­sjed­nik HDS-a:

Mis­lim da se Pu­po­vac za­le­tio, što se ta­ko is­kus­nom po­li­ti­ča­ru ko­ji pri­ma pla­ću od dr­ža­ve ne bi smje­lo do­go­di­ti. Oči­to je i sam shva­tio po­gre­šku pa je da­nas na se­bi svoj­stven fi­lo­zof­ski na­čin pro­mi­je­nio iz­ja­vu. Pu­po­vac je pos­ti­gao što je že­lio, a to je da po­s­ljed­nja dva tjed­na pu­ni nas­lov­ni­ce me­di­ja. Pre­vi­še se ba­vi­mo nji­me. Ne­ma po­tre­be po­ten­ci­ra­ti su­ko­be zbog ne­ko­ga tko sa­mo skre­će po­zor­nost na se­be.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.