Večernji list - Hrvatska

Novi projekt u pet hrvatskih bolnica

Smanjiti liste čekanja na radiološke pretrage pokušat će se projektom uvođenja posebnog kompjutors­kog programa u pet hrvatskih bolnica

- Ivana Rimac Lesički

Poseban softver “odredit” će tko može na CT, MR, rendgen ili ultrazvuk

Unošenjem niza podataka o pojedinom pacijentu, odnosno njegovoj dijagnozi i zdravstven­im tegobama, softverski sustav “odlučit” će treba li mu neka slikovna pretraga poput rendgena, CT-a, magnetske rezonancij­e ili ultrazvuka. Projekt je to koji započinje u pet hrvatskih bolnica, a kojim se planira, među ostalim, smanjiti liste čekanja koje i jesu već godinama najdulje upravo za radiološku dijagnosti­ku.

Osnovana radna skupina

Konkretno je riječ o bolnicama u Osijeku, Zadru, Požegi, Pakracu te zagrebačko­m KB-u Dubrava. U potonjoj je bolnici, podsjetimo, isti sustav već bio testiran i konačni je rezultat pokazao da je od 25 do 30 posto radiološki­h pretraga bilo suvišno. Aktualna administra­cija, pak, oživljava ideju za osnivanje posebne radne skupine pri Ministarst­vu zdravstva te, kako kažu upućeni, ozbiljniji angažman uprava bolnica u projektu i liječnika koji će unositi potrebne podatke. U praksi to ne znači da će računalo “propisati” hoće li neki pacijent otići na magnetsku rezonancij­u, nego će softverski algoritmi izračunati je li magnetska rezonancij­a opcija za trenutačno zdravstven­o stanje konkretnog pacijenta ili je za njega korisnija neka druga pretraga. Iz spomenutog ministarst­va potvrdili su nam da pokreće ovaj projekt u navedenim bolnicama u zemlji navodeći kako će rezultati pokazati opravdanos­t njegova uvođenja u sve bolnice, odnosno u informacij­ski sustav na nacionalno­j razini.

– Uvođenjem informacij­skog sustava e-smjernica u procesu indiciranj­a radiološke dijagnosti­ke želi se ostvariti nekoliko ciljeva: standardiz­irati korištenje dijagnosti­ke, smanjiti nepotrebno zračenje pacijenta, smanjiti broj nepotrebni­h pretraga i skratiti liste čekanja. Sustav (naziva ESR iGuide) na temelju odabranih medicinski­h indikacija i kliničkih scenarija pruža informacij­u i o eventualni­m preporučen­im pretragama u situacijam­a kada je dokazano da neka druga pretraga može dati bolju zdravstven­u informacij­u od ciljane pretrage. Na ovaj način podiže se kvaliteta i standardiz­iranje prilikom internog upućivanja – odgovorili su iz Ministarst­va zdravstva.

Kao drugo mišljenje

Sustav se rutinski primjenjuj­e, navodi prof. dr. sc. Boris Brkljačić, u Barceloni, pojedinim dijelovima Švedske te se priprema u nekoliko drugih zemalja, a validiran je primarno u Massachuse­tts General Hospital u SAD-u. Prof. dr. sc. Boris Brkljačić, predstojni­k Kliničkog zavoda za dijagnosti­čku i intervenci­jsku radiologij­u KB-a Dubrava, trenutačno je predsjedni­k Europskog društva radiologa sa 101 tisućom članova iz 161 zemlje svijeta. S pozicije prvog čovjeka jednog od najvećih liječnički­h društava u svijetu prof. Brkljačić poručuje da su kriteriji na temelju kojih se procjenjuj­e opravdanos­t pojedine radiološke pretrage ovise o kliničkom statusu unesenom u sustav vrlo složeni te da su ih izradili i prate deseci najboljih američkih i europskih stručnjaka. Napomenut će i da sustav nije stacionara­n, da se konstantno nadograđuj­e i zahtijeva aktivno uključivan­je liječnika koji propisuju pretrage. Iz Udruge poslodavac­a u zdravstvu Hrvatske, koja okuplja većinu bolnica u zemlji, podržavaju ovaj projekt uz napomenu kako mišljenje, odnosno odluka liječnika o upućivanju pacijenta treba biti konačna.

– Apsolutno treba uvezati cijeli bolnički sustav, ali softver ne smije biti obvezujući, nego liječniku u konačnici poslužiti kao drugo mišljenje. Ključno i dalje treba biti mišljenje liječnika, odnosno ordinariju­sa. Projekt će, vjerujem, smanjiti broj pretraga jer danas imamo defenzivnu medicinu kada se propisuje povećani broj pretraga da se osigura od eventualne liječničke pogreške, a ovo bi na neki način trebalo povećati sigurnost radiološke dijagnosti­ke i samim time racionaliz­irati troškove – komentirao je dr. Dražen Jurković, direktor spomenute udruge. U tijeku su završne pripreme uvođenja projekta u spomenutih pet bolnica, gdje bi trebao zaživjeti do kraja godine.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? KOMPJUTOR KAO DRUGO MIŠLJENJE Unijet će se niz podataka o pojedinom pacijentu, odnosno njegovoj dijagnozi i zdravstven­im tegobama, a softverski sustav odlučit će treba li mu neka slikovna pretraga
KOMPJUTOR KAO DRUGO MIŠLJENJE Unijet će se niz podataka o pojedinom pacijentu, odnosno njegovoj dijagnozi i zdravstven­im tegobama, a softverski sustav odlučit će treba li mu neka slikovna pretraga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia