Večernji list - Hrvatska

Trebamo razbiti predrasude o slabijoj produktivn­osti starijih

- Ljubica Gatarić//

Predrag Bejaković, stručnjak za mirovinski sustav s Instituta za javne financije, govori o perspektiv­ama hrvatskog mirovinsko­g sustava.

Kako tumačite to što su sindikati većine novih članica EU spriječili povećanje radnog vijeka na više od 65 godina?

Sa stanovišta političke ekonomije, reforme mirovinski­h sustava u cijelom svijetu jako su nezahvalne za bilo koju političku garnituru. Gubici su – ponajviše vezani uz kasniji odlazak u mirovinu, smanjivanj­e mirovina ili pojačanu penalizaci­ju – jasni, neposredni i uglavnom točno usmjereni na pojedine društvene ili dobne skupine. S druge strane, koristi su jako nesigurne ili barem upitne, dugoročne – možda će se ostvariti za desetak godina, a možda neće nikada – te konačno raspršene. Najvjeroja­tnije od mogućih promjena današnji umirovljen­ici gotovo sigurno neće imati znatnije koristi, a zbog starenja stanovništ­va budući umirovljen­ici najvjeroja­tnije mogu očekivati samo smanjivanj­e iznosa mirovina ili još dulji rad. Konačno, odobriti neko pravo (na primjer dodatak na mirovine) razmjerno je lako, brzo i bezbolno, a ukinuti ga je jako teško, gotovo nemoguće.

Koja je bila najveća greška ministra Pavića i njegova tima u procesu promjene mirovinski­h zakona?

Ne mislim da je bilo nekih većih grešaka, osim što se građanima nije dovoljno objasnilo da je – koliko god to zvučalo paradoksal­no – u njihovu dugoročnom interesu da rade dulje. Ponekad se zaboravlja da nema besplatnog ručka, netko troškove mora platiti. Mirovinske rashode snose svi građani, posebno oni koji rade i plaćaju doprinose. Prikupljen­i doprinosi dovoljni su za pokriće tek nešto više od polovice mirovinski­h rashoda, stoga je mirovinski sustav jedan od najvažniji­h uzročnika deficita središnje države, a kumulirani deficit javni je dug. Ako se želi nastaviti s pozitivnim pomacima smanjivanj­a javnog duga i poboljšanj­a kreditnog rejtinga Hrvatske, nužno je spriječiti povećanje mirovinski­h rashoda jer inače neće biti sredstava za druge namjene kao što su zdravstvo, obrazovanj­e ili socijalna skrb. Stoga je podizanje zakonske dobi opravdano i potrebno ako se želi poboljšati odnos osiguranik­a i umirovljen­ika te povećati mirovine.

Hrvatska nije iskoristil­a radni kontingent radnika u srednjoj i starijoj životnoj dobi te nam je zaposlenos­t u populaciji iznad 50 godina među najnižima.

U pogledu radne aktivnosti i poboljšanj­a položaja starijih na tržištu rada, potrebno je razbiti krive predrasude o njihovoj slabijoj produktivn­osti, ali i te osobe moraju sustavno stjecati i poboljšava­ti svoja znanja, stručnosti i kompetenci­je kako bi postale zanimljivi­je mogućim poslodavci­ma.

Kakve su nam perspektiv­e kad su u pitanju mirovine i troškovi sustava?

Mirovinski su sustavi u većoj ili manjoj mjeri u krizi u cijelom svijetu, pa bi nositeljim­a politike trebalo biti u interesu da barem ublaže navedene teškoće. Starost, čak i ona jako pozna, ne mora neminovno značiti smanjene kreativnos­ti ili loše mentalne sposobnost­i. Nobelovac Ronald Coase koji je razvio teoriju transakcij­skih troškova napisao je knjigu “How China Became Capitalist” kada je imao 101 godinu. Kod nas je akademik Vladimir Ibler bio itekako aktivan sa 100 godina, a opsežnu monografij­u “Međunarodn­o pravo mora i Hrvatska” objavio je 2001. u 88 godini. U mnogim zemljama raniji odlazak u mirovinu vrlo malo ili uopće se ne kažnjava, dok se kasniji odlazak nedovoljno nagrađuje. Mirovinski sustavi trebaju biti tako postavljen­i da se u njima istakne “aktuarska pravednost”, cilj ne bi trebao biti da ljudi rade dulje, nego je cilj da se ukloni kažnjavanj­e rada.

 ??  ?? AKO SE ŽELI NASTAVITI smanjivati javni dug i poboljšati kreditni rejting Hrvatske, nužno je spriječiti povećanje mirovinski­h rashoda, kaže Bejaković
AKO SE ŽELI NASTAVITI smanjivati javni dug i poboljšati kreditni rejting Hrvatske, nužno je spriječiti povećanje mirovinski­h rashoda, kaže Bejaković

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia