Večernji list - Hrvatska

Suradnja u području FinTech inovacija

-

Na skupu Međunarodn­og udruženja regulatora tržišta vrijednosn­ih papira (IOSCO) jučer su u Sankt-Peterburgu memorandum o suradnji na području financijsk­ih inovacija (FinTech) potpisali Ante Žigman, predsjedni­k Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijsk­ih usluga (HANFA) i Offir Eyal, direktor za međunarodn­e poslove Izraelskog tijela za vrijednosn­e papire (ISA). S izraelskim Tržištem kapitala, osiguranja i štednju (CMISA) ugovor je potpisan ranije. – Uspostava suradnje s izraelskim kolegama samo je jedan korak u okviru strategije HANFA-e na području financijsk­ih inovacija, a koja podrazumij­eva izgradnju međunarodn­e mreže kontakata. Vjerujemo da će suradnja s Izraelom, kao tehnološki naprednom državom, biti od velikog interesa za HANFA-u, a i Hrvatsku u cjelini – izjavio je Ante Žigman, predsjedni­k Upravnog vijeća HANFA-e. Memorandum uređuje pitanja dijeljenja informacij­a između regulatora; mehanizma upućivanja; podrške subjektima koji pružaju financijsk­e inovacije, dijaloga o fintechu i inovacijam­a na području financijsk­ih usluga; dijeljenja znanja te povjerljiv­ost podataka.

 ??  ?? MEMORANDUM O SURADNJI potpisali su Offir Eyal, direktor za međunarodn­e poslove ISA-e i Ante Žigman, predsjedni­k HANFA-e
MEMORANDUM O SURADNJI potpisali su Offir Eyal, direktor za međunarodn­e poslove ISA-e i Ante Žigman, predsjedni­k HANFA-e

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia