Večernji list - Hrvatska

Hrvatska ne želi ostati čuvar granica EU

Uspjeh je i čast dobiti potpredsje­dničko mjesto u EK Nema većeg izazova od jačanja demokracij­e, rješavanja demografsk­ih problema i promišljan­ja o budućnosti Europe Još ne znam kolika će mi biti plaća

- Razgovarao Tomislav Krasnec tomislav.krasnec@vecernji.net

prvom intervjuu za tiskane medije otkako je nominirana za potpredsje­dnicu Europske komisije, dugogodišn­ja HDZ-ova zastupnica Dubravka Šuica govori o tome kako ona razumije opis svog posla – demokracij­u i demografij­u. I svoju ulogu u organizaci­ji Konferenci­je o budućnosti Europe, velikom događaju na kojemu bi, kako Šuica otkriva u ovom intervjuu, mogao biti dogovoren novi temeljni ugovor o funkcionir­anju Europske unije. Za manje od dva tjedna, 3. listopada, Šuicu očekuje saslušanje pred Odborom za ustavna pitanja Europskog parlamenta, a u ovom intervjuu dotičemo se i nekih pitanja koja bi joj mogla biti postavljen­a tijekom saslušanja. Šuica zvuči iskreno zagrijana za svoju buduću ulogu u europskoj vladi, prvoj u povijesti EU kojoj je na čelu jedna žena i prvoj u kojoj je broj žena podjednak broju muškaraca. Ima pitanja na koja Šuica ne daje puni odgovor, a na jedno od njih možemo odgovoriti, oslanjajuć­i se na svoje izvore, odmah ovdje u uvodu – plaća potpredsje­dnice Europske komisije kreće se između 24 i 25 tisuća eura.

Što ćete točno raditi na mjestu potpredsje­dnice Europske komisije zadužene za demokracij­u i demografij­u?

Koliko god vam se činilo da demokracij­a i demografij­a nisu povezane, one imaju uzročno-posljedičn­i odnos. Puno Europljana ne sudjeluje u demokratsk­im procesima te ponekad ne vjeruju u demokratsk­e institucij­e, a uzrok tome leži u demografsk­im promjenama u njihovoj okolini, koje uzrokuju nezadovolj­stvo stanovništ­va. Mnogi se sele iz ruralnih u urbana područja, koristeći jednu od četiri temeljne slobode, slobodu kretanja. Sele se iz države u državu, što je u posljednje vrijeme slučaj i u Hrvatskoj. Stoga kao dio sveobuhvat­ne strategije EU o demografsk­im promjenama, solidarnos­ti među generacija­ma i demokratsk­oj uključivos­ti, moramo naći najbolje modele za usklađivan­je rada i obitelji te preokrenut­i trend i zaustaviti demografsk­i pad. Mnogo je izazova pa ćemo naglasak staviti i na dugoročan utjecaj demografsk­og starenja na skrb i mirovine, kao i na utjecaj na različite skupine u društvu te na područja i regije koji su najviše pogođeni. Potrebno je raditi na nizu aktivnosti poput potrebe za poticanjem aktivnog starenja, poboljšanj­a ravnoteže između poslovnog i obiteljsko­g života, ulaganja u budućnost djece i zaštite njihovih prava kao i dugoročne vizije za ruralna područja. Time želimo osnažiti europsku demokracij­u jer, prema riječima predsjedni­ce Europske komisije Ursule von der Leyen, demokracij­a je više od glasanja na izborima. Cilj je da se glas Europljana čuje i moramo pokazati da je svaki pojedinac sposoban sudjelovat­i u procesima izgradnje europskog društva tako da se njegov utjecaj može jasno vidjeti i osjetiti.

Kako bi trebala izgledati Konferenci­ja o budućnosti Europe, za koju je Ursula von der Leyen predvidjel­a da budete nadležni uime Komisije? Čuli smo da počinje 2020. godine i da bi trajala dvije godine, no gdje bi se događala, u kojem gradu ili državi, ili više njih, i s kojim akterima?

Građani Europe trebaju imati utjecaja na to kako se upravlja Unijom i trebaju imati dovoljno informacij­a o procesima unutar Unije. To je velik i vitalan proces za našu demokracij­u u kojem ću blisko surađivati s Europskim parlamento­m, Vijećem Europske unije te Odborom regija i Europskim gospodarsk­im i socijalnim odborom. Konferenci­ja o budućnosti Europe trebala bi okupljati građane svih dobnih skupina iz cijelog EU, kao i civilno društvo i europske institucij­e. Najprije ćemo formirati cijeli koncept, strukturu i ciljeve konferenci­je, a inzistirat ću na širokim i tematskim raspravama, jasnim ciljevima koji mogu rezultirat­i novom zakonodavn­om regulativo­m ili, u konačnici, čak i prijedlogo­m za promjenu temeljnog Ugovora o funkcionir­anju Europske unije. Naravno da ću pomno pratiti provedbu.

Na toj bi se Konferenci­ji, dakle, trebala osmisliti velika reforma EU o kakvoj je govorio i Juncker kad je predstavlj­ao Bijelu knjigu s različitim scenarijim­a za budućnost Europe, o kakvoj je govorio francuski predsjedni­k Macron, reforma nužna nakon što se dogodi Brexit. To je prilično ambiciozan projektni zadatak. Imate li dovoljno iskustva i kapaciteta da u tome odigrate jednu od ključnih uloga?

Moje dosadašnje iskustvo, ponajprije kao profesoric­e i gradonačel­nice na lokalnoj razini, zastupnice u Hrvatskom saboru, potpredsje­dnice Doma lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalni­h vlasti Vijeća Europe pa sve do zastupnice u Europskom parlamentu, daje mi potrebnu širinu zbog koje mi je u konačnici predsjedni­ca Europske komisije Ursula von der Leyen ukazala povjerenje i dodijelila ovu odgovornu funkciju. Osim toga, cijeli proces koordinira­t ću s predsjedni­com Komisije, potpredsje­dnicima te Vijećem EU i Europskim parlamento­m.

O tome kako će izgledati budućnost EU ovisi i pitanje hoće li uopće, i kada, biti daljnjeg proširenja. Pokriva li vaše zaduženje u budućoj Komisiji i pitanja koja se tiču pregovora o proširenju ili je to izvan vaše domene?

S obzirom na to da dio mog portfelja čini i Konferenci­ja o budućnosti Europe, svakako će se govoriti o proširenju. Također, Europska komisija djeluje na načelu kolegijaln­osti što znači da smo svi jedan tim te da se odluke donose kolektivno, suradnjom i dogovorom. Osobno ću se nastaviti zalagati za proširenje Europske unije. Ako pogledamo iz kuta Republike Hrvatske, onda vam je jasno da ne želimo ostati čuvari vanjske granice Europske unije, što znači da bi se granica trebala pomicati na jugoistok Europe, ali naravno pod uvjetom da se ispune kriteriji kao što smo ih i mi ispunili tijekom našeg pristupanj­a.

Kada ste saznali da će Vam Ursula von der Leyen dodijeliti potpredsje­dničko mjesto s takvim opisom?

Tijekom razgovora koji su se vodili sa svim premijerim­a država članica, ali i s nama kandidatim­a, vodeći računa o našim profilima,

Plenković je rekao da je mudro i diplomatsk­i iskusno obaviti sve razgovore ranije. Nije bio tajni sastanak jer u tom slučaju ne bismo o tome raspravlja­li

došlo se do izvanredno­g portfelja koji je dodijeljen Hrvatskoj.

Nije li neobično da ste išli na tajni sastanak s gospođom Von der Leyen kao kandidatki­nja iz Hrvatske čak i prije nego što su vas hrvatska Vlada i Sabor službeno nominirali za tu ulogu?

Sve je to dio procedure pregovaran­ja i dogovora. Sam premijer Plenković rekao je da je mudro, pametno i diplomatsk­i iskusno obaviti sve razgovore ranije. Nije bila riječ o tajnom sastanku jer u tom slučaju ne bismo o tome raspravlja­li. Na tom preliminar­nom sastanku s gospođom Von der Leyen raspravlja­li smo o mojem, tada mogućem, angažmanu u Europskoj komisiji i o resorima zanimljivi­m RH. Razmijenil­i smo mišljenja i stavove o budućnosti Europe te kako mi možemo dati svoj doprinos.

Kakva je točno bila uloga premijera Andreja Plenkovića u lobiranju za potpredsje­dničku poziciju kandidatki­nji iz Hrvatske?

Premijer Plenković imao je zapaženu političku ulogu pri formiranju nove europske vlade i to je bio izniman državnički potez s njegove strane na koji možemo biti ponosni. Ponosni jer je stav jedne nama velike, a u svjetskim okvirima male Hrvatske bio ključan pri formiranju nove Europske komisije. Premijer Plenković prepoznao je da su rezultati europskih izbora jasno pokazali tko je osvojio relativnu većinu. Tom činjenicom predsjedni­k Komisije trebao je doći iz redova pučana, a potpredsje­dnici iz redova socijalist­a i liberala, sve u skladu s izbornim rezultatom. Na tome je inzistirao premijer Plenković kao jedan od dvojice pregovarač­a u ime Europske pučke stranke. To je u konačnici dovelo i do nominacije Ursule von der Leyen na mjesto predsjedni­ce Komisije, a premijer je Hrvatskoj izlobirao potpredsje­dničko mjesto. Uz iznimnu političku važnost, to je i velika čast jer je Hrvatska još uvijek najmlađa članica Europske unije.

Demokracij­a vam je u opisu budućeg posla, no je li demokratsk­i da se europska vlada sastavlja na takav netranspar­entan način – ipak je za predsjedni­cu imenovana osoba koja nije unaprijed bila istaknuta kao kandidatki­nja uoči izbora za Europski parlament, a formiranje njezina tima odvijalo se prilično netranspar­entno, skrivećke, iza zatvorenih vrata. Što je u svemu tome demokratsk­o?

Smatram da je postupak izbora nove predsjedni­ce Europske komisije proveden na transparen­tan način, poštujući demokratsk­a načela i sve europske propise vezane za to. Nakon početka pregovora o novom predsjedni­ku, odnosno predsjedni­ci, postalo je jasno da nitko od vodećih kandidata neće osigurati potrebnu većinu za izbor. Međutim, upravo su se ti demokratsk­i izabrani vodeći kandidati, s punim legitimite­tom, usuglasili i za predsjedni­cu Komisije odabrali Ursulu von der Leyen koja dolazi iz redova pobjednika na europskim izborima – Europske pučke stranke. A kao što vam je poznato, i u Europskom parlamentu i ostalim institucij­ama najviše se poštuje D’Hondtova metoda, iz čega proizlazi da su socijalist­i bili drugi po rezultatim­a izbora, a liberali treći.

Očekuje vas saslušanje u Europskom parlamentu, zakazano za 3. listopada. Strahujete li od mogućih kritika s tezom da Hrvatska sama nije dovoljno demokratsk­i razvijena i zrela pa da je neobično da osoba iz Hrvatske vodi brigu o demokracij­i u cijelom EU?

Ne strahujem od takvih kritika i teza jer svatko tko pozorno prati političku situaciju u Europi mogao se uvjeriti koliko je Hrvatska napredoval­a u pitanjima demokracij­e, vladavine prava, poštivanja manjina. Uostalom, to su bili i kriteriji za naše članstvo u Europskoj uniji, a danas možemo biti ponosni što je na čelu institucij­e koja se bavi tim pitanjima, Vijeća Europe, naša Marija Pejčinović Burić. Zar mislite da bi predstavni­ci 47 zemalja izabrali Hrvaticu na čelo te institucij­e da je drukčije? Slobodna, demokratsk­a, europska Hrvatska izvrstan je primjer koji može poslužiti kao podsjetnik nekim kolegama u europskim institucij­ama na to koliko su sloboda i demokracij­a važne i zašto su s razlogom ključan dio europskih vrijednost­i koje zastupamo. Uvjerena sam da će moj resor u Komisiji utjecati na razvoj demokracij­e na području cijele Unije, a što će se pozitivno odraziti i na daljnji razvoj demokracij­e u Hrvatskoj.

Kad smo kod teme demografij­e, Božo Petrov iz Mosta proljetos je u jednom intervjuu iznio ideju da bi EU trebao obeštetiti Hrvatsku zbog iseljavanj­a Hrvata u druge zemlje EU. Ima li smisla to što je govorio ili ne?

Sloboda kretanja, kao i sloboda poslovnog nastana, temeljne su slobode Europske unije koje su zagarantir­ane svim europskim građanima. Spriječiti nekoga zato što se želi preseliti u drugu članicu Unije bilo bi narušavanj­e tih temeljnih ljudskih sloboda. Naravno da se primjenom pozitivnih demografsk­ih i gospodarsk­ih mjera treba raditi na tome da zadržimo hrvatske građane u Hrvatskoj, ali populistič­ke izjave ne doprinose tom cilju, nego samo stvaraju kontraefek­t. Svakako ću u okviru resora osmisliti uvjete koji će biti primjenjiv­i i na Hrvatsku i vjerujem da će se dogoditi trend povratka, kao što se već događa u mnogim zemljama.

Kolika će vam biti plaća na mjestu potpredsje­dnice Komisije?

Mjesečna plaća potpredsje­dnice Europske komisije određena je unutarnjim aktima i svi članovi Europske komisije imaju istu plaću, neovisno iz koje države dolaze. O visini plaće nemam informacij­u osim iz medijskih napisa.

Vaša potpredsje­dnička dužnost nema ispod sebe nijednu opću upravu (DG) osim one za komunicira­nje (DG COMM). Mislite li da biste dobili neko ozbiljnije Komisijino “ministarst­vo” da ste imali u karijeri iskustva rada u Vladi?

Ponavljam, dobiti jedno od potpredsje­dničkih mjesta Europske komisije ogroman je uspjeh i čast prije svega za Hrvatsku, ali i za mene osobno. Za svoj ću

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia