Er­doğa­nov osman­ski san

Dok spre­ma udar na Kur­de u Si­ri­ji, Er­doğan je otvo­rio ra­do­ve na auto­ces­ti Be­ograd – Sa­ra­je­vo

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - Ha­ssan Ha­idar Di­ab

Si­ri­ju osva­ja voj­skom, a BiH, Sr­bi­ju, Ko­so­vo i Al­ba­ni­ju nov­cem

“Pot­pu­no će­mo uni­šti­ti i iz­bri­sa­ti tur­sko gos­po­dar­stvo ako tur­ska voj­ska po­duz­me akciju u Si­ri­ji ko­ju ću sma­tra­ti kao pre­ko­ra­če­nje gra­ni­ce”, za­pri­je­tio je ame­rič­ki pred­sjed­nik Do­nald Trump Tur­skoj upo­zo­riv­ši pred­sjed­ni­ka Tayyi­pa Er­doğa­na da će bi­ti u “ve­li­koj ne­vo­lji” ako bu­de oz­li­je­đen i je­dan ame­rič­ki voj­nik u di­je­lo­vi­ma Si­ri­je na ko­je Tur­ska pla­ni­ra na­pad.

Zo­na za po­vra­tak iz­bje­gli­ca

Pri­jet­nja Trum­pa doš­la je ubr­zo na­kon što je SAD po­čeo pov­la­če­nje svo­jih voj­nih tru­pa sa sje­ve­ro­is­to­ka Si­ri­je, što će otvo­ri­ti put za oče­ki­va­ni na­pad Tur­ske na te­ri­to­rij na ko­jem An­ka­ra že­li us­pos­ta­vi “si­gur­nu zo­nu”. Pen­ta­gon je oba­vi­jes­tio za­po­vjed­niš­tvo kur­d­skih sna­ga u Si­ri­ji da ih američke sna­ge ne­će bra­ni­ti od na­pa­da Tur­ske što kur­d­ski bor­ci sma­tra­ju iz­da­jom op­tu­žu­ju­ći Wa­shin­g­ton za ne­po­što­va­nje svo­jih obve­za pre­ma ključ­nim sa­vez­ni­ci­ma i na­vo­de da će taj po­tez po­ni­šti­ti pet go­di­na dos­tig­nu­ća u bor­bi pro­tiv ISIL-a.

Trum­po­ve oš­tre ri­je­či i pri­jet­nje Er­doğa­nu us­mje­re­ne su po­naj­pri­je na smi­ri­va­nje ame­rič­kih kri­ti­ča­ra, ko­ji ga op­tu­žu­ju da je pov­la­če­njem ame­rič­kih sna­ga os­ta­vio na cje­di­lu kur­d­ske sa­vez­ni­ke. Vo­de­ći zas­tup­ni­ci zas­tup­nič­kog do­ma i se­na­ta ame­rič­kog Kon­gre­sa iz re­do­va de­mo­kra­ta i re­pu­bli­ka­na­ca osu­di­li su Trum­po­vu od­lu­ku o pov­la­če­nju sna­ga iz Si­ri­je, a kri­ti­zi­ra­li su ga čak i ne­ki od naj­vjer­ni­jih re­pu­bli­kan­skih pris­ta­ša, po­put se­na­to­ra Lin­d­seya Gra­ha­ma, ko­ji je re­kao da “ni­ka­da ni­je bi­lo u in­te­re­su na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti na­pu­šta­nje sa­vez­ni­ka ko­ji su nam po­ma­ga­li u bor­bi pro­tiv te­ro­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Is­lam­ske dr­ža­ve”.

Glas­no­go­vor­nik Si­rij­skih de­mo­krat­skih sna­ga (SDF), Ki­no Ga­bri­el , ko­je pre­dvo­de Kur­di i os­lo­bo­di­le su te­ri­to­rij na sje­ve­ro­is­to­ku Si­ri­je ko­ji je bio pod kon­tro­lom ISIL-a , ka­zao je “da je SAD jam­čio da ne­će do­pus­ti­ti ni­kak­vu akciju Tur­ske u to­me po­dru­čju” na­gla­siv­ši ka­ko im je Ame­ri­ka “za­bi­la nož u le­đa” te je za­pri­je­tio Tur­skoj ka­ko će, do­đe li do na­pa­da, “otvo­ri­ti vra­ta pak­la” i do­ves­ti do ra­ta ši­rih raz­mje­ra. Pov­la­če­nje ame­rič­kih sna­ga s tog područja pred­stav­lja ve­li­ki za­okret u ame­rič­koj vanj­skoj po­li­ti­ci pre­ma Si­ri­ji.

Er­doğan je re­kao da će Tur­ska, una­toč pro­tiv­lje­nju i pri­jet­nja­ma SAD-a i ze­ma­lja čla­ni­ca EU ko­je su us­put i nje­go­vi sa­vez­ni­ci u NATO-u, iz­ves­ti zrač­nu i kop­ne­nu voj­nu ope­ra­ci­ju is­toč­no od ri­je­ke Eu­frat u Si­ri­ji i us­pos­ta­vi­ti “si­gur­nu zo­nu” ko­ja će se pro­te­za­ti do 30 ki­lo­me­ta­ra u du­bi­ni Si­ri­je i očis­ti­ti po­dru­čje od si­rij­ske kur­d­ske mi­li­ci­je (YPG) ko­ju Tur­ska sma­tra te­ro­ris­tič­kom or­ga­ni­za­ci­jom.

Tur­ska že­li “za­li­je­va­ti po­dru­čje is­toč­no od Eu­fra­ta iz­vo­ri­ma mi­ra” i smjes­ti­ti on­dje dva mi­li­ju­na si­rij­skih iz­bje­gli­ca, re­kao je Er­doğan. Me­đu­tim, Er­doğan ko­ji je op­sjed­nut Kur­di­ma, za­pra­vo, pod iz­li­kom bor­be pro­tiv te­ro­riz­ma že­li oku­pi­ra­ti dio te­ri­to­ri­ja Si­ri­je ko­je je bo­ga­to vo­dom, naf­tom i plod­nim tlom. Ono što je naj­o­pas­ni­je, že­li pro­mi­je­ni­ti de­mo­graf­sku sli­ku Si­ri­je pro­tje­ri­va­njem Kur­da s nji­ho­vih og­nji­šta i ta­mo

Uni­štit će­mo i iz­bri­sa­ti tur­sko gos­po­dar­stvo ako na­pad­nu Kur­de Ame­rič­ki pred­sjed­nik Trump pri­je­ti tur­skom kolegi Er­doğa­nu, sa­vez­ni­ku SAD-a i NATO-a

na­se­li­ti arap­ske mus­li­man­ske su­ni­te.

I dok se tur­ska voj­ska spre­ma na inva­zi­ju sje­ver­ne Si­ri­je, nje­zin vr­hov­ni za­po­vjed­nik Er­doğan u dvod­nev­nom je po­sje­tu Be­ogra­du, gdje je An­ka­ra po­kre­nu­la ve­li­ki inves­ti­cij­ski cik­lus, a ju­čer su tur­ski pred­sjed­nik i nje­gov sr­bi­jan­ski ko­le­ga Alek­san­dar Vu­čić sve­ča­no otvo­ri­li ra­do­ve na auto­ces­ti od Be­ogra­da do Sa­ra­je­va, ko­je će di­je­lom fi­nan­ci­ra­ti Tur­ska. Pr­va di­oni­ca auto­ces­te od Kuz­mi­na do Sri­jem­ske Ra­če du­ga je 20 ki­lo­me­ta­ra i u nju će bi­ti ulo­že­no 225 mi­li­ju­na eura.

Do­la­skom u Be­ograd i od­la­skom u Sri­jem­sku Ra­ču, Er­doğan je po­ka­zao ko­li­ko mu je bit­no da na ovom pros­to­ru vla­da mir, ka­zao je Vu­čić.

– Od 1945. ni­su se gra­di­le do­bre ko­mu­ni­ka­cij­ske ve­ze iz­me­đu BiH i Sr­bi­je. Sr­bi­ja je osi­gu­ra­la svu po­treb­nu do­ku­men­ta­ci­ju. Most pre­ko Sa­ve bit će sa­gra­đen na­šim nov­cem. Sa­ma auto­ces­ta od Kuz­mi­na do Ra­če gra­dit će se go­di­nu i pol, a most tri go­di­ne. Ta će ces­ta bi­ti vr­lo važ­na za na­še tr­go­vin­ske od­no­se... Že­li­mo po­pra­vi­ti ži­vot na­ših gra­đa­na. Svi pro­jek­ti o ko­ji­ma go­vo­ri­mo pro­jek­ti su ko­ji po­ve­zu­ju lju­de. Auto­ces­ta od Po­že­ge do Vi­še­gra­da, a pos­li­je do Sa­ra­je­va, spo­jit će Be­ograd s gra­do­vi­ma u Her­ce­go­vi­ni, a spo­jit će i lju­de ko­ji ži­ve u No­vom Pa­za­ru i Sa­ra­je­vu – re­kao je Vu­čić na­gla­siv­ši da će no­va auto­ces­ta “pri­bli­ži­ti Sr­be i Boš­nja­ke”, a od “Be­ogra­da do Sa­ra­je­ve pu­to­vat će se tri sa­ta la­ga­ne vož­nje”.

Auto­ces­ta Be­ograd – Sa­ra­je­vo po­ve­zat će Sr­bi­ju i BiH i omo­gu­ći­ti bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju, slo­ži­la su se tro­ji­ca čla­no­va Pred­sjed­niš­tva BiH, Mi­lo­rad Do­dik, Še­fik Dža­fe­ro­vić i Želj­ko Kom­šić, ko­ji su ta­ko­đer u po­sje­tu Vu­či­ću i na­zo­či­li su po­čet­ku ra­do­va na auto­ces­ti.

Osman­sko Car­stvo 2.0

Voj­nom oku­pa­ci­jom di­je­la Si­ri­je i naj­a­vom oku­pa­ci­je di­je­la Ira­ka te ve­li­kim ula­ga­nji­ma i “eko­nom­skom inva­zi­jom” na po­dru­čju Bal­ka­na (Sr­bi­ja, BiH, Al­ba­ni­ja, Ko­so­vo) Er­doğan že­li os­tva­ri­ti svoj san i oži­vi­ti gra­ni­ce Osman­skog Car­stva 2.0 no­vo­ga do­ba, gdje se mo­že voj­skom, a gdje ne, on­da gos­po­dar­skom eks­pan­zi­jom. Er­doğan je još 2012. go­di­ne, dok je bio tur­ski pre­mi­jer, ka­zao da se Tur­ska an­ga­ži­ra u re­gi­ji jer je to po­dru­čje ne­koć pri­pa­da­lo Osman­skom Car­stvu.

– Im­pre­si­oni­ra­ni smo du­hom ko­ji je po­tak­nuo os­ni­va­nje Osman­skog Car­stva – re­kao je ta­da Er­doğan is­ti­ču­ći ka­ko mo­ra­ju ići svu­da gdje su bi­li nji­ho­vi pre­ci. Pre­ma Er­doğa­no­vim ri­je­či­ma, to bi bi­lo od Sr­bi­je do Kas­pij­skog mo­ra, od Je­me­na do Al­ži­ra,

na Ko­so­vu, u Al­ba­ni­ji, BiH...

Er­doğan naj­av­lju­je da će Tur­ska, una­toč pro­tiv­lje­nju i pri­jet­nja­ma SAD-a i ze­ma­lja čla­ni­ca EU, ko­je su us­put i nje­go­vi sa­vez­ni­ci u NATO-u, iz­ves­ti zrač­ni i kop­ne­ni na­pad na Kur­de is­toč­no od ri­je­ke Eu­frat u Si­ri­ji i us­pos­ta­vi­ti “si­gur­nu zo­nu” toj zem­lji

“Sul­tan” Er­doğan i “vožd” Vu­čić naj­a­vi­li su ju­čer u Be­ogra­du da će inves­ti­ci­ja­ma spo­ji­ti ne sa­mo svo­je dvi­je dr­ža­ve već i pri­bli­ži­ti Sr­be i Boš­nja­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.