Ku­pu­ju spe­ci­jal­no vo­zi­lo ko­je će la­se­ri­ma pro­vje­ri­ti sva­ki mi­li­me­tar ces­te

Pro­jekt Hr­vat­skih ces­ta

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - Josip Bohutinski

Hr­vat­ske ces­te na­bav­lja­ju spe­ci­jal­no vo­zi­lo, vri­jed­no čak šest mi­li­ju­na ku­na, u ko­je će bi­ti ugra­đe­na naj­mo­der­ni­ja teh­no­lo­gi­ja za in­s­pek­ci­ju ces­tov­ne mre­že. La­se­ri na vo­zi­lu ta­ko će, pri­mje­ri­ce, pri br­zi­ni ve­ćoj i od 100 ki­lo­me­ta­ra na sat mo­ći pro­vje­ra­va­ti sva­ki mi­li­me­tar kol­ni­ka.

Naj­vred­ni­ja je oprema

U HC-u objaš­nja­va­ju da je vri­jed­nost sa­mog vo­zi­la u ukupnoj vri­jed­nos­ti sustava manja od 10 pos­to te da je najvrednij­i nje­gov dio oprema ko­ju je po­treb­no ugraditi na i u vo­zi­lo. Niz je to ure­đa­ja ko­ji se mo­gu mo­du­lar­no kom­bi­ni­ra­ti u sus­tav vo­zi­la za pot­pu­no sni­ma­nje sta­nja kol­ni­ka i ces­tov­ne in­fras­truk­tu­re. To su la­ser­ski pro­fi­le­ri, sus­tav za auto­mat­sku de­tek­ci­ju pu­ko­ti­na, vi­de­osus­tav, sus­tav za is­pi­ti­va­nje ces­tov­ne ge­ome­tri­je, GPS sus­tav i ra­ču­nal­na oprema. Tom će opre­mom vo­zi­lo, doz­na­je­mo u HC-u, pri­kup­lja­ti po­dat­ke o rav­nos­ti kol­ni­ka, lon­gi­tu­di­nal­nim i tran­sver­zal­nim pro­fi­li­ma, ko­lo­tra­zi­ma, ma­kro­tek­s­tu­ri, uda­lje­nos­ti i ge­ome­tri­ji. Di­gi­tal­nim sni­ma­njem de­tek­ti­rat će se pu­ko­ti­ne i ne­re­gu­lar­nos­ti u oko­li­šu kol­nič­ke kons­truk­ci­je, a sve će se to obav­lja­ti uz pre­ciz­no GPS lo­ci­ra­nje. Svi ta­ko pri­kup­lje­ni po­da­ci ko­ris­tit će se kao pod­lo­ga, objaš­nja­va­ju u Ces­ta­ma, za kva­li­tet­ni­ju sa­na­ci­ju opas­nih mjes­ta. A mo­guć­nos­ti sustava bit će im­pre­siv­ne. Ta­ko u Ces­ta­ma ot­kri­va­ju da će se la­ser­ski pro­fi­ler na vo­zi­lu sas­to­ja­ti od naj­ma­nje dva la­se­ra ko­ji će i pri br­zi­na­ma ve­ći­ma od 100 km/h ima­ti re­zo­lu­ci­ju uzor­ko­va­nja uz­duž­nog pro­fi­la do jed­nog mi­li­me­tra, a pre­ciz­nost ver­ti­kal­nog mje­re­nja do 0,05 mm. Pri vož­nji od 100 km/h sus­tav za auto­mat­sku de­tek­ci­ju pu­ko­ti­na, ko­ji će se sas­to­ja­ti od naj­ma­nje dva la­se­ra, imat će pre­ciz­nost mje­re­nja pu­ko­ti­na do plus/mi­nus 1 mm, a pri­tom će se mje­ri­ti pu­ko­ti­ne na ci­je­lom pro­met­nom tra­ku. U HC-u is­ti­ču da će vo­zi­lo ima­ti i in­te­gri­ra­ni sus­tav za­šti­te pje­ša­ka ko­ji će na­kon što de­tek­ti­ra pje­ša­ka auto­mat­ski is­klju­či­ti la­ser. GPS sus­tav, pak, imat će pre­ciz­nost ho­ri­zon­tal­nog po­zi­ci­oni­ra­nja plus/mi­nus 10 mm, a ver­ti­kal­nog do plus/mi­nus 15 mm. U Ces­ta­ma na­po­mi­nju da će se po­da­ci pri­kup­lja­ti auto­mat­ski čak i u tu­ne­li­ma, gdje ni­je mo­gu­će pri­mi­je­ni­ti kla­sič­ne me­to­de ili su ja­ko sku­pe. Unu­tar­nji pros­tor vo­zi­la slu­žit će pak kao svo­je­vr­s­ni po­kret­ni ured. S ob­zi­rom na to da će vo­zi­lo mo­ći sve te za­dat­ke obav­lja­ti i pri br­zi­na­ma ve­ćim od 100 km/h, u HC-u is­ti­ču da sam pro­ces sni­ma­nja ne­će ima­ti ne­ga­ti­van utje­caj na pro­toč­nost pro­me­ta.

JOSIP ŠKORIĆ pred­sjed­nik upra­ve Hr­vat­skih ces­ta

VRI­JED­NOST SA­MOG VO­ZI­LA U UKUPNOJ VRI­JED­NOS­TI SUSTAVA MANJA JE OD 10%, NAJVREDNIJ­I JE NJE­GOV DIO OPREMA KO­JU JE PO­TREB­NO UGRADITI NA I U VO­ZI­LO

VO­ZI­LO SE NABAVLJA U SKLOPU PRO­JEK­TA SANACIJE 23 OPASNA MJES­TA

NA NA­TJE­ČAJ STIGLA JED­NA PONUDA, VRI­JED­NA 5,985 MI­LI­JU­NA KU­NA

Sred­stva iz EU fon­do­va

Spe­ci­jal­no vo­zi­lo nabavlja se u sklopu pro­jek­ta “Sanacije opas­nih mjes­ta na dr­žav­nim ces­ta­ma”, ko­ji se su­fi­nan­ci­ra sred­stvi­ma iz Ope­ra­tiv­nog pro­gra­ma Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja, ko­jim će se sa­ni­ra­ti ukup­no 23 opasna mjes­ta di­ljem Hr­vat­ske. Ukup­na pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost pro­jek­ta, ko­ji se pro­vo­di u sklopu ula­ga­nja Mi­nis­tar­stva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re u ra­zvoj pro­met­ne in­fras­truk­tu­re, ve­ća je od 68 mi­li­ju­na ku­na, a bes­po­vrat­na sred­stva za HC iz­no­se 55,4 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko se u EU i Hr­vat­skoj sve ve­ći na­gla­sak stav­lja na pro­ak­tiv­ne mje­re ko­ji­ma je cilj de­tek­ci­ja lo­ka­ci­ja ili di­oni­ca na ko­ji­ma pos­to­ji po­ten­ci­jal­ni ri­zik nas­tan­ka pro­met­nih ne­sre­ća, u HC-u is­ti­ču da će po­da­ci pri­kup­lje­ni spe­ci­jal­nim vo­zi­lom pos­lu­ži­ti i za pro­ved­bu upra­vo tak­vih mje­ra, neo­vis­no o to­me što na po­je­di­nim lo­ka­ci­ja­ma ili di­oni­ca­ma ni­je bi­lo pro­met­nih ne­sre­ća. Na na­tje­čaj HC-a za na­ba­vu spe­ci­jal­nog vo­zi­la stigla je jed­na ponuda, tvrt­ke Ro teh­no­lo­gi­ja, od 5,985 mi­li­ju­na ku­na. Pro­ci­je­nje­na je vri­jed­nost

te na­ba­ve šest mi­li­ju­na ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.