IVAN RAKITIĆ O POVRATKU U REPREZENTA­CIJU

Hrvatska mi je iz­nad sve­ga, nit­ko ne osje­ća tak­vu lju­bav pre­ma Hr­vat­skoj kao ja!

Večernji list - Hrvatska - - Naslovna strana - To­mis­lav Da­so­vić//SPLIT

Pred na­ma su dvi­je utak­mi­ce, bit će mjes­ta i mi­nu­ta za sve nas, bit­no je da se po­štu­je­mo

Ivan Rakitić (31), do­ka­pe­tan i iko­na va­tre­nih sa 104 nas­tu­pa, u emo­tiv­nom je obra­ća­nju jav­nos­ti u split­skom ho­te­lu Lav po­jas­nio svo­je šes­to­mje­seč­no iz­bi­va­nje iz re­pre­zen­ta­ci­je. Ivan je u po­je­di­nim tre­nu­ci­ma press-kon­fe­ren­ci­je bio na ru­bu pla­ča, je­dva suz­dr­ža­va­ju­ći su­ze, to­li­ko ga­nut da mu se jed­nom čak ote­lo: “Pro­mi­je­ni­te te­mu, mo­lim vas...”

Naj­vi­še ga je, ka­že, za­bo­lje­lo na­ga­đa­nje da vi­še ne­će igra­ti za reprezenta­ciju. Jer, za nje­ga ni­ka­da ni­je bi­lo dvoj­be: Hrvatska je iz­nad sve­ga.

– Po­štu­jem sva­či­je miš­lje­nje, ali je bol­no... Nit­ko ne­ma ve­ću že­lju i ne osje­ća lju­bav pre­ma Hr­vat­skoj ko­ju osje­ćam ja. Os­ta­vio sam iza se­be dr­ža­vu ko­ja mi je da­la sve. Švi­car­ska je me­ni i mo­joj obi­te­lji da­la pri­li­ku da bu­dem je­dan od njih, ma da­li su nam sve. Ali mo­je je sr­ce od­lu­či­lo ku­ca­ti za Hr­vat­sku. Ni­je to bi­la od­lu­ka pro­tiv Švi­car­ske, ne­go za Hr­vat­sku – ka­zao je Ivan ko­ji je po­s­ljed­nji nas­tup za Hr­vat­sku upi­sao u ožuj­ku upra­vo pro­tiv Ma­đar­ske.

Tre­ba pos­ta­vi­ti pri­ori­te­te

Po­jas­nio je zbog če­ga ni­je bio na posljednja dva okup­lja­nja re­pre­zen­ta­ci­je.

– Vr­lo jas­no i jed­nos­tav­no – za me­ne ni­kad ni­je bi­lo dvoj­be ho­ću li igra­ti za reprezenta­ciju jer je ona broj je­dan. No ne­kad u ži­vo­tu tre­ba pos­ta­vi­ti pri­ori­te­te. Da sam znao osje­ti­ti si­tu­aci­ju u klu­bu, znao bih re­agi­ra­ti. Za me­ne je bi­lo naj­bo­lje is­praz­ni­ti gla­vu i, kad do­đem, da­ti sve od se­be. U tom tre­nut­ku ni­sam mo­gao bi­ti ja i bi­lo je ko­rek­t­no da se ne po­ja­vim, a ne da bu­dem lo­še vo­lje i gla­vom na dru­gom mjes­tu. Hva­la iz­bor­ni­ku i ka­pe­ta­nu Lu­ki, s ko­jim sam se čuo, oni su me ra­zu­mje­li i da­li mi po­dr­šku – nas­ta­vio je Ivan.

Pu­no mu zna­či i igra­nje u Spli­tu, u ko­je­mu ima pu­no pri­ja­te­lja, pa i vjen­ča­no­ga ku­ma. Je­dan od tih pri­ja­te­lja, Gor­dan Bo­ljan, ju­čer je pos­li­je pre­si­ce uru­čio Ra­ke­ti Haj­du­kov dres i naj­a­vio da će­mo ga jed­no­ga da­na vi­dje­ti u Haj­du­ku.

A što je raz­log ne­za­vid­ne Ra­ki­ti­će­ve si­tu­aci­je u Bar­ce­lo­ni, za ko­ju je od 2014. go­di­ne sku­pio čak 274 nas­tu­pa?

– I ja bih ra­do znao što je raz­log. U no­go­me­tu se do­ga­đa­ju stva­ri ko­je ne mo­že­mo uvi­jek ra­zu­mje­ti, ali ih mo­ra­mo is­po­šti­va­ti. Ne­ugod­no i te­ško mi je jer sam na­vik­nuo igra­ti, uvi­jek sam bio spre­man da­ti sve za mom­čad, a sa­da se to ma­lo pro­mi­je­ni­lo. Is­kren sam i po­šten, znam kak­va je si­tu­aci­ja. Is­kre­no, ne mo­gu je ra­zu­mje­ti, kri­vo mi je, je­dva se če­kam vratiti na te­ren jer ta­mo mi je naj­ljep­še. Imam sre­ću što imam fan­tas­tič­nu obi­telj ko­ja mi mo­že vratiti po­zi­tiv­nu ener­gi­ju ka­da se vra­tim ku­ći, da br­zo za­bo­ra­vim. A že­ljan sam no­go­me­ta, da­ti sve od se­be i bo­ri­ti se, ba­ca­ti se, is­pr­lja­ti se na terenu – ka­že Ra­ke­ta.

Kak­va je per­s­pek­ti­va u Bar­ce­lo­ni?

– Ne znam što će bi­ti. Te­ško je i ne­ugod­no, že­lim bi­ti u klu­bu i igra­ti, a ne sa­mo bi­ti dio te mom­ča­di. Dat ću sve od se­be da po­ku­šam pro­mi­je­ni­ti tu si­tu­aci­ju. Imam ugo­vor, ne­ma bo­ljeg mjes­ta za igra­ti od Bar­ce­lo­ne, naj­bo­ljeg klu­ba na svi­je­tu... Ni­sam oče­ki­vao ta­kav ra­zvoj si­tu­aci­je, ali ja že­lim igra­ti, po­bje­đi­va­ti i ne mo­gu bi­ti mi­ran, še­ta­ti gra­dom i di­vi­ti se mo­ru. Razgovarao sam s lju­di­ma u klu­bu, os­tao sam ia­ko sam raz­miš­ljao i o dru­gim si­tu­aci­ja­ma. Že­lim naj­bo­lje u klu­bu, bo­ri­ti se, da mom­čad vi­di da sam spre­man kad god tre­ba is­tr­ča­ti na te­ren. Ako vi­dim da se ni­šta ne mo­že pro­mi­je­ni­ti, on­da će­mo po­nov­no sjes­ti i raz­go­va­ra­ti.

Re­pre­zen­ta­ci­ja se vra­ti­la u Split na­kon če­ti­ri i pol go­di­ne.

– Zna­mo da su oče­ki­va­nja ja­ko ve­li­ka, ali zna­mo i naš mo­tiv i da na­kon du­go go­di­na opet igra­mo u Spli­tu. Zna­mo da su lju­di želj­ni re­pre­zen­ta­ci­je, a mi vo­li­mo igra­ti u ci­je­loj Hr­vat­skoj, Spli­tu, Osi­je­ku, Ri­je­ci, Za­gre­bu... Ne­ka na­vi­ja­či u če­t­vr­tak uži­va­ju. Lju­di su želj­ni re­pre­zen­ta­ci­je, vi­dje­li smo da su se kar­te ras­pro­da­le za ne­ko­li­ko sa­ti, na­pu­ni­li bi­smo i sta­di­on sa 60-70 ti­su­ća mjes­ta. To je to što tre­ba­mo. A pri­ti­sak ko­ji pos­to­ji je u re­du, mi smo ga pos­ta­vi­li jer smo do­pr­va­ci svi­je­ta.

Kak­vi su Ma­đa­ri? Ima­mo s nji­ma ne­ugod­no is­kus­tvo iz Bu­dim­pe­šte.

– Po­bi­je­di­li su nas ta­mo, ali zna­ju kak­va ih at­mo­sfe­ra če­ka i kak­va re­pre­zen­ta­ci­ja. Za me­ne je ovo kao jed­na od pr­vih utak­mi­ca. Ana­li­zi­ra­li smo Ma­đa­re, zna­mo da će bi­ti te­ško jer su organizira­ni, ali igra­mo do­ma pred na­šom pu­bli­kom.

Bit će mi­nu­ta za sve

Ni­ko­la Vla­šić iz­ja­vio je ka­ko ne bi imao pro­blem bi­ti vam pri­ču­va?

– Nik­si je fan­tas­ti­čan igrač, ka­ri­je­ra je pred njim. Što vi­še bo­ljih igra­ča ima­mo, to ni­ka­da ne­će bi­ti pro­blem. Pro­blem je ako ih ne­ma. Ka­da sam ja do­šao, če­kao sam svo­ju pri­li­ku, a on­da sam je po­ku­šao is­ko­ris­ti­ti što je bo­lje mo­gu­će. Ima­mo dvi­je utak­mi­ce u par da­na, bit će mjes­ta i mi­nu­ta za sve nas. Bit­no je da po­ka­že­mo da smo za­jed­no naj­ja­či, da se me­đu­sob­no po­štu­je­mo. Pu­no do­brih igra­ča ni­ka­da ne­će bi­ti pro­blem –

za­klju­čio je Rakitić.

BIT ĆE TE­ŠKO S MAĐARIMA JER SU ORGANIZIRA­NI, ALI PUN PO­LJUD ĆE NAS SI­GUR­NO NO­SI­TI

OD MA­ĐAR­SKE DO MA­ĐAR­SKE Ivan Rakitić za va­tre­ne nas­tu­pa od 2007., a po­s­ljed­nji put za­igrao je u ožuj­ku, u po­ra­zu na­ših u Bu­dim­pe­šti

EMOCIJE Ivan je u po­je­di­nim tre­nu­ci­ma kon­fe­ren­ci­je bio na ru­bu pla­ča, je­dva suz­dr­ža­va­ju­ći su­ze

DAR Pri­ja­telj Gor­dan Bo­ljat Go­go hr­vat­skom re­pre­zen­ta­tiv­cu na­kon kon­fe­ren­ci­je pok­lo­nio je Haj­du­kov dres

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.