DOKAD ĆE ZLOPORABA ŽALBI KOČITI VE­LI­KE PRO­JEK­TE

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - JOSIP BOHUTINSKI

Da­nas će na­po­kon bi­ti pot­pi­sa­ni ugo­vo­ri o grad­nji pris­tup­nih ces­ta Pe­lje­škom mos­tu. Di­oni­cu Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći gra­dit će aus­trij­ski Stra­bag, a ugo­vor za grad­nju ston­ske obi­laz­ni­ce i pod­di­oni­ca Spa­ra­go­vi­ći – Pra­prat­no i Pra­prat­no – Do­li pot­pi­sat će pred­stav­ni­ci grč­kog Avaxa. A nad­me­ta­nja za ta dva pro­jek­ta, ukup­no vri­jed­na go­to­vo mi­li­jar­du ku­na, tra­ja­la su ci­je­lu vječ­nost. Na­tje­čaj za di­oni­cu Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći objav­ljen je 9. ožuj­ka 2018., a za ston­sku obi­laz­ni­cu 3. pro­sin­ca 2018. No broj­ne žal­be na na­tje­čaj­nu do­ku­men­ta­ci­ju i na od­lu­ke o oda­bi­ru us­po­ri­le su pro­ces ugo­va­ra­nja ra­do­va za te pro­met­ni­ce bez ko­jih Pe­lje­ški most, ko­ji Ki­ne­zi gra­de pu­nom pa­rom, ne bi vo­dio ni­ka­mo. Ta­ko je za di­oni­cu Du­bo­ka – Spa­ra­go­vi­ći pro­tek­lo ne­što vi­še od 19 mje­se­ci od obja­ve na­tje­ča­ja do pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, a za dru­gi dio pris­tup­nih ces­ta proš­lo je

HRVATSKA ĆE BI­TI SPOJENA, A MA­NJE JE VAŽNO HOĆE LI TO BI­TI KO­JI MJE­SEC PRI­JE ILI KAS­NI­JE

iz­me­đu ta dva či­na 10 mje­se­ci! Izvo­đa­či ra­do­va bit će usko­ro uve­de­ni u po­sao i grad­nja ukup­no 30 ki­lo­me­ta­ra pris­tup­nih ces­ta mos­tu ko­ji će spo­ji­ti Hr­vat­sku na­po­kon će po­če­ti. Gr­ci od da­na uvo­đe­nja u po­sao ima­ju rok od 28 mje­se­ci za za­vr­še­tak grad­nje svo­jih 18 ki­lo­me­ta­ra ces­ta, a Aus­tri­jan­ci svoj dio pos­la mo­ra­ju za­vr­ši­ti za 33 mje­se­ca. Ra­di se o vr­lo zah­tjev­nim di­oni­ca­ma na ko­ji­ma su broj­ni objek­ti – tu­ne­li, vi­ja­duk­ti i mos­to­vi. Sto­ga je jas­no da će most bi­ti go­tov pri­je pris­tup­nih ces­ta jer su se Ki­ne­zi obve­za­li sa­gra­di­ti ga u ro­ku od tri go­di­ne, od­nos­no do kra­ja sr­p­nja 2021. Ina­če, pla­ni­ra­ni rok za za­vr­še­tak ci­je­log pro­jek­ta ces­tov­nog po­ve­zi­va­nja ju­ga Hr­vat­ske je kraj si­ječ­nja 2022., a no­vac ko­ji smo do­bi­li iz fon­do­va EU za taj pro­jekt mo­ra­mo is­ko­ris­ti­ti do kra­ja 2023. A taj će rok si­gur­no bi­ti po­što­van. Naj­bit­ni­je je u ci­je­loj toj pri­či da će Hrvatska na­po­kon bi­ti spojena, ma­nje je važno hoće li se to do­go­di­ti ne­ko­li­ko mje­se­ci pri­je ili kas­ni­je. No, ipak bi se iz ove pri­če tre­ba­li iz­vu­ći ne­ki po­uč­ci i nad­lež­ni bi mo­ra­li po­du­ze­ti ne­što ka­ko bi, na­rav­no, suk­lad­no pro­pi­si­ma EU, spri­je­či­li zlo­po­ra­bu pod­no­še­nja žalbi ko­je ko­če pro­ved­bu pro­je­ka­ta od naj­vi­šeg na­ci­onal­nog in­te­re­sa. •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.