Hr­vat­skoj is­pla­će­no naj­ma­nje

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - (To­mis­lav Kras­nec)

Hrvatska je da­le­ko naj­lo­ši­ja od svih dr­ža­va čla­ni­ca po is­ko­ri­šta­va­nju fon­do­va EU, od­nos­no po is­pla­će­nom nov­cu – na kra­ju 2018. go­di­ne, ko­jom se ba­vi naj­no­vi­je iz­vješ­će Eu­rop­skog re­vi­zor­skog su­da o os­tva­re­nju eu­rop­skog pro­ra­ču­na, ko­ris­ni­ci­ma u Hr­vat­skoj is­pla­će­no je sa­mo oko 16% alo­ka­ci­je ko­ju ima­ju na ras­po­la­ga­nju. Do 30. lip­nja 2019., da­tu­ma ko­ji je kao ori­jen­tir uze­la no­va hrvatska čla­ni­ca Eu­rop­skog re­vi­zor­skog su­da Iva­na Ma­le­tić, ko­ja je no­vi­na­ri­ma pred­sta­vi­la iz­vješ­će u Bruxel­le­su, ta je sto­pa ne­što vi­ša – 25%, ali i da­lje je naj­ni­ža od svih dru­gih čla­ni­ca. Ri­ječ je o nov­cu iz fon­do­va ko­ji se mo­že is­pla­ći­va­ti do kra­ja 2023., ta­ko da ima još vre­me­na, no us­po­red­ba s os­ta­li­ma u EU lo­ša je za Hr­vat­sku. Iva­na Ma­le­tić ka­že da to ni­je iz­ne­na­đu­ju­će jer je tek 2017. i 2018. doš­lo do oz­bilj­ni­jeg po­ras­ta u ugo­va­ra­nju pro­je­ka­ta fi­nan­ci­ra­nih nov­cem iz fon­do­va EU, a od ugo­va­ra­nja do is­pla­te tre­ba pro­ći odre­đe­no vri­je­me. Sto­pa ugo­vo­re­nih fi­nan­cij­skih sred­sta­va iz hr­vat­ske alo­ka­ci­je u svim fon­do­vi­ma EU iz­no­si­la je 78% na kra­ju lip­nja ove go­di­ne, što je ve­lik skok u od­no­su na 13% 2006. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.