Vo­zi­lo će slu­ži­ti i za pro­cje­nu si­gur­nos­ti ces­ta

PAD BRO­JA NE­SRE­ĆA NA SANIRANIM OPAS­NIM MJES­TI­MA

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Od 2001. do da­nas Hr­vat­ske ces­te, na­vo­de u toj tvrt­ki, na dr­žav­nim ces­ta­ma sa­ni­ra­le su vi­še od 280 opas­nih mjes­ta, u što su inves­ti­ra­le vi­še od 270 mi­li­ju­na ku­na vlas­ti­ta nov­ca i nov­ca iz Na­ci­onal­nog pro­gra­ma si­gur­nos­ti ces­tov­nog pro­me­ta. A us­po­red­bom po­da­ta­ka o pro­met­nim ne­sre­ća­ma ko­je su evi­den­ti­ra­ne u tro­go­diš­njem raz­dob­lju pri­je sanacije te u is­tom raz­dob­lju na­kon sanacije opas­nih mjes­ta, broj pro­met­nih ne­sre­ća sma­njen je za 76,2 pos­to, broj po­gi­nu­lih oso­ba ma­nji je za 90,3 pos­to, te­ško oz­li­je­đe­nih za 75,3%, a lak­še oz­li­je­đe­nih je 72,3 pos­to ma­nje. U Ces­ta­ma sto­ga ka­žu da se, s ob­zi­rom na ta­ko po­zi­tiv­ne re­zul­ta­te, pro­jekt iden­ti­fi­ka­ci­je i sanacije opas­nih mjes­ta i da­lje sus­tav­no pro­vo­di. Pri­tom je od 2017. ak­tu­al­na i no­va me­to­do­lo­gi­ja na os­no­vi ko­je HC pro­vo­di iden­ti­fi­ka­ci­ju po­ten­ci­jal­no opas­nih mjes­ta za pro­tek­lo tro­go­diš­nje raz­dob­lje na te­me­lju dos­tup­nih po­da­ta­ka o pro­met­nim ne­sre­ća­ma i pro­met­nom op­te­re­će­nju. U Ces­ta­ma na­po­mi­nju i da naj­no­vi­je iz­mje­ne europ­ske Di­rek­ti­ve o si­gur­nos­ti ces­tov­ne in­fras­truk­tu­re upu­ću­ju na uvo­đe­nje pro­cje­ne si­gur­nos­ti ces­ta na ci­je­loj mre­ži te pro­vo­đe­nje sus­tav­nog i pro­ak­tiv­nog pos­tup­ka ma­pi­ra­nja ri­zi­ka i eva­lu­aci­je si­gur­nos­ti pro­me­ta. Pri­tom, is­ti­ču, sve će se to u idu­ćem raz­dob­lju pro­vo­di­ti upra­vo po­mo­ću spe­ci­jal­nog vo­zi­la ko­je sad na­bav­lja­ju. Uz to, pri­kup­lje­ni po­da­ci o kva­li­te­ti kol­ni­ka pos­lu­žit će inves­ti­to­ri­ma i za de­fi­ni­ra­nje pri­ori­te­ta za inves­ti­ra­nje jer će bi­ti ra­zvid­no ko­je inves­ti­ci­je osi­gu­ra­va­ju naj­ve­ću ko­rist.

HR­VAT­SKE CES­TE na dr­žav­nim su ces­ta­ma od 2001. sa­ni­ra­le 280 opas­nih mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.