KRONOLOGIJ­A DRAME NA ATLANTIKU

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

26. ruj­na

Brod je ja­vio o pro­ble­mi­ma s mo­to­ri­ma i pro­di­ra­njem vo­de. Pri­pre­ma­la se eva­ku­aci­ja, po­sa­da se ukr­ca­la na spla­vi, brod to­ne

28. ruj­na

Pro­na­đe­na je splav za spa­ša­va­nje s tro­ji­com po­mo­ra­ca. Ukr­ca­ni su na fran­cu­sku re­ga­tu i do­ve­ze­ni na kop­no, gdje su da­li is­kaz

30. ruj­na

U mo­ru je uoče­na pre­vr­nu­ta splav te jed­no be­ži­vot­no ti­je­lo. Dru­gi je dan ti­je­lo pre­mi­nu­log po­mor­ca iz­vu­če­no na brod

1. i 2. lis­to­pa­da

Kom­pa­ni­ja Bo­ur­bon obja­vi­la je da su pro­na­đe­na i iz­vu­če­na još tri ti­je­la po­gi­nu­lih po­mo­ra­ca. Nji­hov iden­ti­tet ni­je objav­ljen

4. lis­to­pa­da

Nad­lež­ni cen­tar za po­tra­gu i spa­ša­va­nje obja­vio je ka­ko pre­ki­da ak­tiv­nu po­tra­gu za još se­dam nes­ta­lih s bro­da Bo­ur­bon Rho­de

6. lis­to­pa­da

Na­kon pri­ti­ska jav­nos­ti, kom­pa­ni­ja unajm­lju­je brod za pre­tra­gu. On jav­lja o sig­nal­nim ra­ke­ta­ma te se po­nov­no po­kre­će ak­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.