Brod ka­pe­ta­na Mi­ški­ća ni­je mo­gao pod­ni­je­ti va­lo­ve ura­ga­na Lo­ren­zo

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno - Da­ni­jel Li­jo­vić

Plo­vid­ba ni­je re­gu­li­ra­na do­volj­no i ide se stal­no za pro­fi­tom, pa dok­le? Avi­opro­met je pu­no bo­lje re­gu­li­ran, rek­la je ta te­orij­ska fi­zi­čar­ka Ha­va­ri­ja bro­da “Bo­ur­bon Rho­de” ko­jim je uprav­ljao hr­vat­ski ka­pe­tan po­tres­la je mno­ge, a po­seb­no obi­te­lji stra­da­lih po­mo­ra­ca i po­mor­sku za­jed­ni­cu. Sa zeb­njom taj slu­čaj pra­ti i me­đu­na­rod­ni tim lo­va­ca na olu­je OTREC ko­ji vo­di hrvatska znans­tve­ni­ca, te­orij­ska fi­zi­čar­ka Želj­ka Fuc­hs Sto­ne. Iza njih su u ovoj ura­gan­skoj se­zo­ni 22 le­ta na ko­ji­ma su pra­ti­li ra­zvoj olu­ja, a čes­to su mo­ra­li mi­je­nja­ti prav­ce ili, ka­ko sa­mi ka­žu, “vo­zi­ti sla­lom” nad olu­ja­ma. Raz­go­va­ra­li smo sa Želj­kom Fuc­hs Sto­ne.

Je­smo li bli­že od­go­vo­ru za­što nas­ta­ju ja­ke olu­je?

Odra­di­li smo 127 sa­ti le­ta! Sva­šta smo na­uči­li. Iz­nad Ti­hog oce­ana si­tu­aci­ja je vr­lo za­nim­lji­va i ne sla­že se s na­šim pret­pos­tav­ka­ma, tre­bat će nam vi­še vre­me­na da shva­ti­mo za­što i što sa­da. Na­uči­li smo da prog­no­za vre­me­na za­is­ta ni­je po­uz­da­na. U sa­mo po­lo­vi­ci slu­ča­je­va toč­no je prog­no­zi­ra­no da će­mo ima­ti olu­je u na­šem po­dru­čju ra­da. Ta­ko­đer, sva­ki put kad je ECMWF mo­del za­pri­mio na­ša mje­re­nja još ti­je­kom le­ta, prog­no­za se znat­no pro­mi­je­ni­la. To zna­či da tre­ba po­pra­vi­ti fi­zi­ku, a na­ši će po­da­ci po­mo­ći upra­vo u to­me.

Što sma­tra­te naj­ve­ćim us­pje­si­ma va­ših le­to­va i pra­te­će ana­li­ze?

Ni­ka­da još nit­ko ni­je ova­ko de­talj­no pri­ku­pio po­dat­ke iz­nad oce­ana u tro­pi­ma. Po­dat­ke u 3D, zna­či i po vi­si­ni. Po­dat­ke o sta­nju at­mo­sfe­re i kad ima olu­ja i kad ne­ma olu­ja. Son­de ko­je smo ba­ca­li iz avi­ona, a ba­ci­li smo ih 655, iz­vr­s­no su ra­di­le, s 95% učin­ko­vi­tos­ti. Na po­da­ci­ma ko­je smo pri­ku­pi­li ra­dit će znans­tve­ni­ci iz ci­je­log svi­je­ta još de­set­lje­ći­ma!

Je li bi­lo opas­nih si­tu­aci­ja?

Zna­lo se do­go­di­ti, po­go­to­vo pred kraj pro­jek­ta, da ne mo­že­mo le­tje­ti ka­mo že­li­mo jer su olu­je bi­le pre­ja­ke. Ia­ko je naš avi­on le­tio na 15 km, ne­ke olu­je bi­le su vi­še. Ako je bi­lo mu­nja, mo­ra­li smo skre­ta­ti jer to ni­je do­bro ni za avi­on ni za ins­tru­men­te. Jer, ako već ba­ca­mo son­de iz avi­ona i sva­ka ko­šta ti­su­ću do­la­ra, ne že­li­mo da ijed­nu po­go­di mu­nja. NSF/ NCAR GV je brz avi­on i, ako son­da ni­je pro­ra­di­la, idu­ći put kad je mo­že­te ba­ci­ti je 70 km da­lje. Ta­ko da smo pu­no skre­ta­li, ko­ji put sam ima­la osje­ćaj da vo­zi­mo sla­lom iz­me­đu naj­vi­ših olu­ja. No osmis­li­ti ka­mo le­tje­ti bio je moj po­sao i ja­ko sam uži­va­la u to­me. To je kao naj­bo­lja kri­žalj­ka na svi­je­tu. Mo­ra­te kon­cen­tri­ra­no gle­da­ti na sa­te­lit­skim snim­ka­ma i iz­van avi­ona što se do­ga­đa jer se si­tu­aci­ja ja­ko br­zo mi­je­nja. Po pet sa­ti kon­cen­tri­ra­no sam pra­ti­la “kri­žalj­ku” i po­ku­ša­va­la pre­dvi­dje­ti si­tu­aci­ju ba­rem 15 mi­nu­ta una­pri­jed ka­ko bi­smo ko­or­di­ni­ra­li s pi­lo­ti­ma ka­mo ide­mo.

Opi­ši­te nam si­tu­aci­ju s Lo­ren­zom, ura­ga­nom 5. ka­te­go­ri­je ko­ji je pro­uz­ro­čio po­ta­pa­nje bro­da “Bo­ur­bon Rho­de” ko­jim je uprav­ljao hr­vat­ski ka­pe­tan Di­no Mi­škić.

Lo­ren­zo je bio iz­nim­no jak i ve­lik ura­gan te straš­no opa­san sva­ko­me tko mu se na­šao na pu­tu, a prog­no­ze nam ni­su ide­al­ne i ne zna­mo toč­no ka­mo ide ura­gan. Ia­ko su lov­ci na ura­ga­ne le­tje­li s dva avi­ona dva pu­ta dnev­no u ura­gan, prog­no­za ni­je pre­ciz­na. No na­ši ka­pe­ta­ni to ja­ko do­bro zna­ju. Kad sam ra­di­la u Spli­tu, pre­da­va­la sam me­te­oro­lo­gi­ju na­šim po­mor­ci­ma ko­ji plo­ve već du­lje vri­je­me i bi­la sam im­pre­si­oni­ra­na nji­ho­vim zna­njem. Va­lo­vi vi­ši od 10 me­ta­ra sva­ka­ko ni­su ne­što što bi­lo tko že­li is­ku­si­ti, a kod ovak­vog ura­ga­na mo­gu bi­ti i vi­ši od 20 me­ta­ra. Po­go­to­vo ne na bro­du ko­ji je bio u sta­nju u ko­jem je bio “Bo­ur­bon Rho­de”. Na ža­lost, plo­vid­ba ni­je re­gu­li­ra­na do­volj­no i ide se stal­no za pro­fi­tom, pa dok­le? Avi­opro­met je pu­no bo­lje re­gu­li­ran. No kad se do­go­di­la ova tra­ge­di­ja, i ja sam po­mis­li­la što bi se do­go­di­lo s na­ma da smo sle­tje­li u mo­re, tko bi nas tra­žio i ko­li­ko du­go. Isko­ris­tit ću pri­li­ku i po­zva­ti sve gra­đa­ne Hr­vat­ske da po­mog­nu u ak­ci­ji po­tra­ge i spašavanja ko­ju or­ga­ni­zi­ra obi­telj i pri­ja­te­lji ka­pe­ta­na

• Di­ne Mik­ši­ća.

ŽELJ­KA FUC­HS STO­NE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.