Pre­mi­nuo aka­dem­ski sli­kar i dra­go­vo­ljac D. Je­la­vić

Večernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Aka­dem­ski sli­kar i dra­go­vo­ljac Do­mo­vin­skog ra­ta Da­li­bor Je­la­vić pre­mi­nuo je u 70. go­di­ni u Za­gre­bu. Me­đu os­ta­lim, Je­la­vić je su­ra­đi­vao s Kr­stom He­ge­du­ši­ćem na Ro­ko­vu pe­ri­vo­ju u iz­ra­di kar­to­na za fre­ske spo­me­ni­ka na Tjen­ti­štu ti­je­kom 1968. i 1969. te s Edom Mur­ti­ćem u ni­zu pro­je­ka­ta. Go­di­nu da­na bo­ra­vio je u Pa­ri­zu i Ro­uenu gdje je nas­tao cik­lus cr­te­ža Stra­ši­la. Od 1977. bio je član Hr­vat­sko­ga druš­tva li­kov­nih umjet­ni­ka. S gru­pom umjet­ni­ka 1987. ute­me­ljio je i vo­dio Traj­nu rad­nu za­jed­ni­cu – ArTre­so gdje je dje­lo­vao do 1991. na po­dru­čju umjet­nič­kog obli­ko­va­nja i gra­fič­kog di­zaj­na. Go­di­ne 1991. pos­ta­je dra­go­vo­ljac Do­mo­vin­sko­ga ra­ta. Os­ni­vač je “Sat­ni­je hr­vat­skih umjet­ni­ka” te je pro­mo­vi­ran i od­li­ko­van u vi­še

• na­vra­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.